Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-116 2016-03-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA VILNIAUS RAJONE GALGIŲ K. ĮGYVENDINIMO

 

 

2016 m. kovo 25 d. Nr. T3-116

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu ir  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo  tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.   Pritarti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone Galgių k.“ (toliau – Projektas) įgyvendinimui pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo  tobulinimas“.

2.  Pavesti UAB „Nemėžio komunalininkas“ parengti projektinį pasiūlymą, paraišką ir kitus dokumentus, reikalingus Projektui įgyvendinti bei vykdyti visas su Projekto įgyvendinimu susijusias veiklas.

3.  Užtikrinti ir numatyti ne mažiau nei 20 proc. bendros Projekto vertės dalinį finansavimą iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

4.  Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

5.  Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių numatyti būtinas lėšas Projektui įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžete šio Projekto veikloms bendrai finansuoti.

6.  Pripažinti netekusiu galios 2011 m. gruodžio 23 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T3-500 „Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Galgiuose)“ bendrojo finansavimo“.

7.    Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė

Marija Rekst

 

 

 

Parengė:

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

Alicija Matusevič

tel. 277 92 05

 

Dokumento priedai:
T3-116 - DĖL PROJEKTO "VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA VILNIAUS RAJONE GALGIŲ K." ĮGYVENDINIMO(PRIEDAS)
Į pradžią