Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-128 2016-04-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ASMENIMS, NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU, IR ASMENIMS, KURIEMS GYDYMO TERMINAS, UŽ KURĮ APMOKA TERITORINĖ LIGONIŲ KASA, YRA PASIBAIGĘS, <br> TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2016 m. balandžio 29 d.

sprendimu Nr. T3-128

 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ  ASMENIMS, NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU, IR ASMENIMS, KURIEMS GYDYMO TERMINAS, UŽ KURĮ SUMOKA TERITORINĖ LIGONIŲ KASA, YRA PASIBAIGĘS, TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, teikimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų Vilniaus rajono gyventojams, kurie yra neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, teikimo stacionariose Vilniaus rajono palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse ir mokėjimo už šias paslaugas tvarką.

                      2. Šiame Tvarkos apraše nurodytų paslaugų išlaidos apmokamos iš Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų.

                      3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

                      Privalomasis sveikatos draudimas - tai valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

                      Palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga - tai pirminė stacionarinė palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga, kuri apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas (priemones) bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems ir kitiems pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei kontraindikuotina medicininė reabilitacija.

                      Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė – tai pirminio lygio stacionari asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje terminuotai gydomi ir slaugomi asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis, po traumų, užsitęsusių ligų išeitinėse fazėse, arba kuriems dėl sveikatos  būklės reikalinga kvalifikuota slauga, tačiau nereikalingas intensyvus gydymas.

                      Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikėjai - gydytojas (medicinos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas ar šeimos gydytojas ar gydytojas neurologas), slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kiti sveikatos priežiūros specialistai, socialinis darbuotojas.

                      4. Šio Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas / priemones, siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį pajėgumą.

               

II.  PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMAS,

GYDYMO TERMINO PRATĘSIMAS IR IŠRAŠYMAS Į NAMUS

 

                      5. Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius už palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas stacionarioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje sumoka Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems benamiams ir elgetaujantiems asmenims, jeigu jie neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kurių gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, tačiau šios paslaugos jiems yra būtinos.

                      6. Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius sudaro sutartis su Vilniaus rajono palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiomis ligoninėmis dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, ir už jas sumoka pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą šio profilio paslaugų įkainį.

                      7. Jeigu asmeniui, neapdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmeniui, kuriam gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, reikalingos palaikomojo gydymo ar slaugos paslaugos, asmens sveikatos priežiūros įstaiga Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui teikia prašymą apmokėti šių asmenų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų išlaidas. Prie prašymo pridedami turimi paciento asmens dokumentai bei siuntimas (rekomendacija) paguldyti asmenį konkrečioje palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančioje ligoninėje, su kuria Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius yra pasirašęs sutartį dėl šių paslaugų teikimo. Prašymas nagrinėjamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytoje Socialinės globos skyrimo komisijoje.

                      8. Sprendimą apmokėti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų išlaidas asmeniui, neapdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmeniui, kuriam gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, priima Socialinės rūpybos skyrius, atsižvelgęs į asmenį gydančiojo gydytojo išvadas, surašytas Medicinos dokumentų išraše/siuntime (forma Nr. 027a, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu) bei Socialinės globos skyrimo komisijos siūlymus. Sprendimas įforminamas Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo įsakymu. Įsakymo kopija persiunčiama palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiai ligoninei.

                      9. Asmens, neapdrausto privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmens, kurio gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje trukmė, už kurią sumokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų, negali būti ilgesnė nei 30 parų.

                      10. Kai poreikio gydyti ar slaugyti asmenį palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančioje įstaigoje nebėra, asmuo išrašomas į namus, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės socialiniam darbuotojui organizavus asmeniui reikalingų paslaugų asmens namuose teikimo tęstinumą, arba asmeniui yra vertinamas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

                      Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės socialinis darbuotojas išrašomo asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimą derina su asmens gyvenamosios vietos seniūnija.

                      11. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės socialinis darbuotojas, bendradarbiaudamas su asmens gyvenamosios seniūnijos socialiniu darbuotoju, asmenį, neapdraustą privalomuoju sveikatos draudimu, informuoja apie galimybes bei reikalingus atlikti veiksmus dėl jo apdraudimo valstybės lėšomis (registracija darbo biržoje, kreipimasis dėl socialinės pašalpos), konsultuoja dėl kitų socialinių problemų sprendimo.

                                           

III. PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

                      12. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikianti ligoninė, su kuria Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius yra sudaręs sutartį dėl gydymo ir slaugos paslaugų teikimo asmenims, neapdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia Socialinės rūpybos skyriui sąskaitą - faktūrą ir išklotinę (sąskaitos - faktūros priedą, kuriame nurodomas asmens, gavusio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą vardas, pavardė, asmens kodas, atsiskaitymo laikotarpis, mokėtina suma) apie suteiktas paslaugas pagal sutartyje numatytas kainas.

                      13. Socialinės rūpybos skyriaus atsakingas darbuotojas, patikrinęs sąskaitą faktūrą, ją tvirtina parašu ir perduoda sumokėti Buhalterinės apskaitos skyriui.

 

 

__________________

 

 

 

Į pradžią