Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-203 2016-05-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                     2016 m. gegužės 27 d.

                                                                                     sprendimu Nr. T3-203                               

1 priedas

                                                                                                                                                             

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.        Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teikiamos paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formas, prioritetus, teises gauti paramą, sąlygas ir paramos teikimo tvarką.

2.        Pagal šiuos Nuostatus finansinė parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai), t.y. labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms, vidutinėms įmonėms, įregistruotoms ir vykdančioms veiklą Savivaldybės teritorijoje, bei verslininkams – fiziniams asmenims, registruotiems ir vykdantiems veiklą Savivaldybės teritorijoje, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą (toliau - pažyma), ūkininkams, viešosioms įstaigoms ir asocijuotoms verslo struktūroms, veikiančioms bei įregistruotoms Savivaldybės teritorijoje.

2017 m. sausio 27  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-20 redakcija

 

II. FONDO PASKIRTIS  IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

3. Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus, finansiškai remti.

4. Fondo steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

5. Fondo lėšas sudaro:

5.1. iš savivaldybės biudžeto skirtos tikslinės lėšos;

5.2. įvairių rėmėjų tiksline paskirtimi pervestos lėšos;

5.3. užsienio ir tarptautinių organizacijų ir ES struktūrinių fondų skiriamos lėšos verslui plėtoti;

5.4. kitų fondų skirtos lėšos;

5.5. palūkanos už banke laikomas Fondo lėšas;

5.6. paramos gavėjų grąžintos lėšos;

5.7. kitos teisėtai įgytos lėšos.

6. Fondo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

7. Fondas neturi juridinio asmens teisių. Fondas naudojasi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos antspaudu ir atskira sąskaita banke.

8. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, kitais norminiais aktais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

 

 

III.  FONDO ADMINISTRAVIMAS

 

9. Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sudaryta 10 narių Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija (toliau –  Komisija).

10. Komisijai vadovauja pirmininkas. Jeigu pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja Komisijos pasiūlytas narys.

11. Apie rengiamą Komisijos posėdį ir numatomą posėdžio darbotvarkę visi Komisijos nariai informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus iki jo 3 (trims) darbo dienoms (dėl objektyvių priežasčių posėdžio darbotvarkė gali būti tikslinama).

12. Visi klausimai, priklausantys Fondo Komisijos kompetencijai, sprendžiami komisijos posėdžiuose.

13. Komisija savo sprendimus priima jos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

14. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių.

15. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

16. Komisijos įgaliojimai baigiasi pasibaigus Savivaldybės tarybos įgaliojimams. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali sustabdyti Komisijos įgaliojimus arba atskirus jos sprendimus bei keisti jos sudėtį.

17. Komisijos darbą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

IV. FONDO SUDARYMAS IR PANAIKINIMAS

 

18. Fondas sudaromas ir panaikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

19. Fondui panaikinti Savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma komisija iš Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės kontrolieriaus.

19.1. Panaikinus Fondą, likusios lėšos paskirstomos Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

V. FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

20. Fondo lėšos naudojamos verslo rėmimo institucinei sistemai kurti, rajono gyventojų verslumui bei įmonių konkurencingumui skatinti, naujoms darbo vietoms steigti, senoms darbo vietoms išsaugoti, naujoms prekėms ir paslaugoms kurti, pažangioms technologijoms diegti, netradiciniam verslui plėsti.

21.  Fondo lėšos kaupiamos banke, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atskiroje sąskaitoje.

22. Fondo paramos gavimas įforminamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Komisijai pasiūlius. Įsakymų projektus rengia Investicijų skyrius. Lėšos paramos gavėjui pervedamos per 10 darbo dienų nuo administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos. 

23. Fondo lėšų buhalterinę apskaitą vykdo Investicijų skyrius. 

 

VI. PARAMOS FORMOS IR FINANSINĖS PARAMOS DYDIS

 

24. Fondo lėšų panaudojimo formos:

24.1. dalinis ar visiškas palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms). Dengiama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 2 896,20 Eur ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius (pagal Komisijos aprobuotas paskolų (lizingo) sutartis ir (ar) suteikusios paskolą kredito įstaigos išvadą).

24.1.1. palūkanos kompensuojamos pagal pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas ir taikytą palūkanų normą. Ši paramos forma gali būti taikoma tik vieną kartą per trejus metus;

24.1.2. palūkanos tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui tais pačiais metais gali būti dengiamos ar kompensuojamos tik vienos paskolos ar kredito palūkanos.

24.2. seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidų kompensavimas – kai Savivaldybė kompensuoja iki 100 proc. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų, bet ne daugiau 289,62 Eur per kalendorinius metus. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip vieno mėnesio trukmės) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, pageidaujantis gauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensaciją, gali kreiptis į savivaldybę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo mokymų pabaigos.  

24.2.1. naujai įsteigtoms įmonėms, teikiančioms paraišką dėl privalomų vadovų mokymų (priešgaisrinės bei darbų saugos mokymų) išlaidų kompensavimo, pažymų iš Sodros ir Valstybinės mokesčių inspekcijos pristatyti nereikia.

24.3. verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidoms kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir savo verslą pradedantiems bedarbiams – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 868,86 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų  atliktų paslaugų: verslo plano arba investicinio projekto rengimo, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo, išlaidoms kompensuoti.

24.3.1. finansavimas pagal šią priemonę skiriamas pateikus pažymą/sutartį projektui finansuoti.

24.4. smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidoms padengti – iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 868,86 Eur per metus, verslo misijoje – iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 579,24 Eur per metus. Finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje išlaidoms: registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai; papildomai stendų įrangai ir paslaugoms; reklamos paslaugoms (reklaminiams spausdinimas, įrašui kataloge); muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams; parodos eksponatų draudimui; apgyvendinimo paslaugoms ir kelionės išlaidoms.

24.4.1. tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per vienerius kalendorinius metus Lietuvoje ar užsienyje vykstančių parodų, mugių išlaidoms padengti gali būti skiriama ne daugiau kaip 868,86 Eur, verslo misijų –ne daugiau kaip 579,24 Eur dydžio parama.

24.5. informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidoms padengti iki 434,43 Eur;

24.5.1. finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus.

24.6. internetinių svetainių kūrimo išlaidoms padengti iki 724,05 Eur;

24.6.1. finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus.

24.7. paslaugų kelio ženklų su nuoroda į kaimo turizmo sodybą, stovyklavietę ir pan. pagaminimo išlaidoms padengti iki 724,05 Eur;

24.7.1. finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus.

24.8. už naujai įsteigtas darbo vietas Vilniaus rajono gyventojams Fondas skiria paramą:

24.8.1.  kai įdarbinami vyresni kaip 50 metų asmenys;

24.8.2. kai įdarbinimas jaunimas (asmenys ne vyresni kaip 29 metų) ir (ar) žmonės su negalia;

24.8.3. kai įdarbinami lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų ar lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą asmenys;

24.8.4. Už kiekvieną įdarbintą asmenį  numatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms  iš dalies kompensuoti. Kompensacijai skiriama iki 350 Eur už vieną įsteigtą darbo vietą, bet ne daugiau kaip 1750 Eur vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per kalendorinius metus. Būtina sąlyga darbo vietų skaičius įmonėje nemažėja ne trumpiau kaip vienerius kalendorinius metus ir sutartis su įdarbinamu darbuotoju turi būti neterminuota.

24.9. Verslininkų (ūkininkų) išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant gamybinę (ūkinę) veiklą, kompensuoti, kai vienam paramos gavėjui iš SVV rėmimo lėšų kompensuojama iki 50 procentų išlaidų už gamybinės (ūkinės) įrangos įsigijimą, bet ne daugiau kaip 1500 Eur. Parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.

2017 m. lapkričio 23  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-419 redakcija

25. Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip dvi iš minėtų finansinės paramos formų tam pačiam paramos gavėjui. Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per trejus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus metus) metus negali viršyti 2 896,20 Eur.

26. Fondo finansine parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas gali naudotis ne daugiau kaip 3  kartus (išskyrus 24.1.punktą).

2017 m. sausio 27  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-20 redakcija

27. Fondo lėšos gali būti naudojamos Fondo veiklai ir informacinėms priemonėms:

27.1. konkursams, seminarams, konferencijoms organizuoti, informaciniams leidiniams apie smulkųjį ir vidutinį verslą leisti,  parodose, mugėse dalyvauti, reklamai, publikacijoms rengti  ir kt.;

27.2. regioninėms ir tarptautinėms verslo plėtros ir užimtumo programoms rengti, finansuoti ir įgyvendinti;

27.3. smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros problemoms tirti bei studijoms, samdomų ekspertų bei konsultantų darbui apmokėti. 

28. Fondas paramą teikia kompensavimo principu, tai yra kompensuoja visas ar dalį smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto patirtų išlaidų.

29. Paramos dydis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiamas nepažeidžiant valstybės pagalbą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų.

 

VII. TEISĖ GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

 

30. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas pripažįstamas tinkamu gauti Fondo finansavimą pagal Nuostatų 24 p. nurodytas priemones, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio nuostatas ir yra įregistruotas ir vykdantys veiklą Savivaldybės teritorijoje, bei verslininkams – fiziniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba pažymą), ūkininkams, viešosioms įstaigoms ir asocijuotoms verslo struktūroms, veikiančioms ir registruotoms savivaldybės teritorijoje.

31. Finansinė parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti suteikta, jei per trejus metus jam suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus ir naujai teikiamą pagalbą, neviršys de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio.

32. Teikdamas paraišką dėl finansinės paramos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas turi būti visiškai atsiskaitęs su Valstybinio socialinio draudimo fondu ir valstybės bei savivaldybės biudžetais.

33. Fondo parama neteikiama:

33.1. valstybės ir savivaldybės įmonėms;

33.2. įmonėms, kuriose valstybei, savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;

33.3. įmonėms, kurių daugiau kaip  ¼  įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių priklauso vienai ar kelioms įmonėms, nepatenkančioms į Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu apibrėžtą labai mažų, mažų ir (ar) vidutinių įmonių kategoriją;                   

33.4. parama neteikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, turintiems įsiskolinimų valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams ir fondams  ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

33.5. parama neteikiama bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;

33.6. Paraiška nenagrinėjama:

33.6.1. jeigu ją pateikė ne SVV subjektas ar įgaliotas asmuo;

33.6.3. jeigu SVV subjektas nedalyvauja Komisijos posėdyje;

33.6.3. jei prašoma finansuoti veikla yra neremtina;

33.6.4. jeigu jos trūkumai per nustatytą trūkumų pašalinimo laikotarpį nepašalinti.

33.6.5. jei prašoma kompensuoti senesnes nei vienerių metų išlaidas iki paraiškos pateikimo dienos;

2017 m. sausio 27  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-20 redakcija

 

 

VIII. FONDO REMIAMOS  VERSLO RŪŠYS

 

34. Prioritetas skiriant Fondo paramą teikiamas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriuose dirba neįgalūs asmenys ir (ar) ne mažiau kaip 50 procentų įdarbintų darbuotojų yra Vilniaus rajono gyventojai.

34.1.  Prioritetinės veiklos rūšys:

34.1.1. gamyba (išskyrus alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių);

34.1.2. kaimo turizmo plėtra;

34.1.3. netradicinių verslų plėtra.

                                                   

IX. FINANSINĖS PARAMOS GAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

35. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai – fiziniai asmenys, norintys gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:

35.1. Komisijos nustatytos formos paraišką;

35.2. asmens dokumento kopiją;

35.3. verslo liudijimo (ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą) kopiją;

35.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus išduotą pažymą, kad asmuo nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pateikia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kai nuo jų įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo praėjo daugiau kaip 30 d.);

36. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai – uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bedrovės, individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos ir kitos, norinčios gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai atitinkamai pateikia šiuos dokumentus:

36.1. Komisijos nustatytos formos paraišką;

36.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

36.3. įmonės savininko (įgalioto asmens) asmens dokumento kopiją;

36.4. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą, kad įmonė nėra skolinga biudžetui (pateikia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kai nuo jų įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo praėjo daugiau kaip 30 d.);

36.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus išduotą pažymą, kad įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pateikia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kai nuo jų įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo praėjo daugiau kaip 30 d.);

37. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai – uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bedrovės, individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos ir kitos, norinčios gauti darbuotojų įdarbinimo išlaidų kompensaciją, Komisijai pateikia šiuos dokumentus:

37.1. Komisijos nustatytos formos paraišką;

37.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;

37.3. įmonės savininko (įgalioto asmens) asmens dokumento kopiją;

37.3. dokumentų, patvirtinančius įdarbinimą, kopijas, patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu ;

37.4. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą, kad įmonė nėra skolinga  valstybės biudžetui;

37.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus išduotą pažymą, kad įmonė nėra skolinga socialinio draudimo fondo biudžetui;

37.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus išduotą pažymą, kiek įmonė yra sumokėjus darbo užmokesčio apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms;

37.7. Darbuotojo darbo sutartį.

38. Šių Nuostatų 24.1. – 24.8. punktuose nurodytoms paramoms gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų – faktūrų, mokėjimo pavedimų, kvitų, sutarčių, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų kopijos, kreditą suteikusios kredito įstaigos pažymos  bei, Komisijai nustačius, kiti dokumentai.

39. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas skirtą finansinę paramą privalo naudoti tik pagal paskirtį. Jei Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas gautas lėšas naudoja ne pagal paskirtį, jis privalo grąžinti visą gautą sumą atgal į Fondą. Jei lėšos negrąžinamos, nesilaikoma šių Nuostatų reikalavimų, jos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Fondo revizija  atliekama Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos.

41. Fondo lėšas naudoti kitaip, negu nustatyta šiuose Nuostatuose, draudžiama.

42. Šie Nuostatai priimami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

43. Duomenis apie suteiktą Savivaldybės paramą Suteiktos valstybės pagalbos registrui pateikia Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už duomenų pateikimą.

 

____________________________________

                                                                

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią