Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-264 2016-07-01
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „ŽARA“ KELIŲ PERĖMIMO

 

2016 m. liepos 1 d. Nr. T3-264

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 26 p., Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.48 str. 1 d., vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-05-02 nutartį administracinėje byloje Nr. A-1698-520/2016, kuria Vilniaus rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) buvo įpareigota iš naujo išnagrinėti sodininkų bendrijos „Žara“ 2014-04-03 prašymą Nr. 14 04/01 (toliau – Prašymas), atsižvelgdama į tai, kad Prašymo pateikimo metu galiojančio Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 1 d. nustatyta, jog savivaldybė bendrijos prašymu bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius perima, valdo ir tvarko Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuri pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 25, 28 straipsnių, antrojo ir trečiojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir 9, 10, 32 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo 23 str. 2 d. turėjo būti priimta iki 2013 m. sausio 1 d., į tai, kad prie Prašymo pridėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) 2014-04-01 rašte Nr. (18-2)-D8-2513 nurodyti metodiniai išaiškinimai dėl sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių ar bendrojo naudojimo žemės vidaus keliams tiesti ir tvarkyti perėmimo buvo tik laikina priemonė, kol bus priimtas darbo grupės pasiūlytas Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, į tai, kad 2014-12-22 įsigaliojo Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas, kurio 12 str. 4 d. nustatyta, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2015-07-31 patvirtina bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą ir nustato bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių, kaip nekilnojamojo turto objektų, formavimo ir jų kadastrinių matavimų tvarką, į tai, kad 2015-07-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 725 buvo įgaliojusi Aplinkos ministeriją patvirtinti minėtą programą (kuri nėra patvirtinta iki šiol), į tai, kad 2015-10-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybė protokole Nr. LV-342 nutarė Aplinkos ministerijai pavesti parengti vidaus kelių perdavimo tvarką ir programą bei apsvarstyti galimybę patikslinti Sodininkų bendrijų įstatymą – konkretizuoti vidaus kelių perdavimo procesą ir šiam procesui įgyvendinti reikalingo finansavimo šaltinius, į tai, kad Vyriausybės kancleris 2016-06-07 protokolu Nr. 23 pavedė Aplinkos ministerijai surengti suinteresuotų institucijų pasitarimą, siekiant suderinti jau parengtų teisės aktų projektų ginčytinas nuostatas, pakartotinai išnagrinėjusi Prašymą ir jo papildymus, gautus 2016-05-11 raštu Nr. A34(1)-3406 ir 2016-05-27 raštu Nr. A34(1)-3807, bei įvertinusi tai, jog iki šiol sodininkų bendrijų kelių perėmimo tvarka nėra priimta, todėl nėra aišku, kokiu būdu, kokiais terminais ir kokioms institucijoms dalyvaujant bei iš kokių finansavimo šaltinių Savivaldybė turi vykdyti įstatyme įtvirtintą nuostatą dėl kelių perėmimo, taip pat įvertinusi VĮ „Registrų centras“ 2016-06-09 raštu Nr. A32(1)-4552 pateiktą medžiagą, iš kurios matyti, jog sodininkų bendrija „Žara“ nėra vidaus kelių savininkė, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.48 str. 1 d. perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba savininko įgaliotas asmuo, įvertinusi tai, kad 2010-06-30 protokolo Nr. 2010/2 10.2 klausime dėl kelių perdavimo Savivaldybei nėra nurodytas balsavusiųjų skaičius, todėl neaišku, ar dalyvavusiųjų pakartotiniame posėdyje sodininkų bendrijų narių dauguma pasisakė už kelių perdavimą,  Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Netenkinti sodininkų bendrijos Žara“ 2014-04-03 prašymo Nr. 14 04/01 ir neperimti kelių (pagal pateiktas 23 kadastrinių matavimų bylas) bei grąžinti pareiškėjai visus pateiktus dokumentus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Teisės skyriaus vyr. specialistė

Barbara Kuzinevič

tel. (8 5) 210 9689

Dokumento priedai:
T3-264 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-264 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-264 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-264 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-264 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-264 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-264 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
Į pradžią