Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-482 2016-12-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PABERŽĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE NUSTATYMO

 

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T3-482

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 patvirtintos Socialinių paslaugų finansavimo  ir  lėšų  apskaičiavimo  metodikos  21 punktu ir atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Paberžės socialinės globos namų direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. prašymą Nr. S-116 „Dėl socialinės globos kainos padidinimo“, Vilniaus  rajono  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainą Paberžės socialinės globos namuose nuo 2017 m. sausio 1 d.:

1.1. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia – 650,00 Eur per mėnesį;

1.2. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 700,00 Eur per mėnesį.

2. Pripažinti netekusiu galios 2014 m. spalio 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T3-404 „Dėl Paberžės socialinės globos namų teikiamos socialinės globos kainos patvirtinimo“.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Elena Kačanovskienė

Tel. 275 0036

Dokumento priedai:
T3-482 - DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PABERŽĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE NUSTATYMO (PRIEDAS)
T3-482 - DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PABERŽĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE NUSTATYMO (PRIEDAS)
Į pradžią