Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-513 2016-12-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr.T3-513

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 36 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 31 str. 1 d., Vilniaus rajono savivaldybės taryba                n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T3-301 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių ir Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Sprendimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

4. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

Jolanta Stankevič

Tel. 210 9688

Dokumento priedai:
T3-513 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią