Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-515 2016-12-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T3-515

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 18 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 str. 3 p., Vilniaus rajono savivaldybės taryba                n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T3-287 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“.

3. Sprendimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

4. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

Jolanta Stankevič

Tel. 210 9688

Dokumento priedai:
T3-515 - DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią