Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-50 2017-02-24
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr.T3-50

Vilnius

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 1 punktu, Lietuvos  Respublikos  biudžeto  sandaros  įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, atsižvelgdama į patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2022 metų strateginį plėtros planą bei 2017-2019 metų strateginį veiklos planą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.              Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas 76 453,3 tūkst. Eur (septyniasdešimt šešis milijonus keturis šimtus penkiasdešimt tris tūkstančius tris šimtus eurų), iš jų: 21 661,5 tūkst. Eur (dvidešimt vieną milijoną šešis šimtus šešiasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) valstybės dotacijų, 37,6 tūkst. Eur (trisdešimt septynis tūkstančius šešis šimtus eurų) ES lėšų neformaliajam vaikų švietimui vykdyti, 42 327,0 tūkst. eurų (keturiasdešimt du milijonus tris šimtus dvidešimt septynis tūkstančius eurų) prognozuojamųjų pajamų, 130,0 tūkst. eurų (šimtą trisdešimt tūkstančių eurų) aplinkos apsaugos programos pajamų, 2 512,0 tūkst. eurų (du milijonus penkis šimtus dvylika tūkstančių eurų) vietinių rinkliavų, 937,9 tūkst. eurų (devynis šimtus trisdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus eurų) biudžetinių įstaigų pajamų, 65,0 tūkst. Eur (šešiasdešimt penkis tūkstančius eurų) materialiojo turto realizavimo pajamų ir 8782,3 tūkst Eur (aštuonis milijonus septynis šimtus aštuoniasdešimt du tūkstančius tris šimtus eurų) 2016 metų biudžeto lėšų likutį (1 priedas).

2.              Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų asignavimus išlaidoms 76 453,3 tūkst. Eur (septyniasdešimt šešis milijonus keturis šimtus penkiasdešimt tris tūkstančius tris šimtus eurų), iš jų darbo užmokesčiui 28 199,3 tūkst. Eur (dvidešimt aštuonis milijonus šimtą devyniasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus eurų), turtui įsigyti – 11178,7 tūkst. Eur (vienuolika milijonų šimtą septyniasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus eurų) pagal asignavimų valdytojus (2 priedas). Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimus programoms finansuoti (3 priedas) ir pagal finansavimo šaltinius: savarankiškoms funkcijoms (4 priedas), valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (5 priedas), biudžetinių įstaigų įplaukas programoms finansuoti (6 priedas), seniūnijoms finansuoti (7 priedas), mokinio krepšeliui finansuoti (8 priedas).

3.              Iš praeitų metų likučio 1093,0 tūkst. Eur skirti trumpalaikiams įsiskolinimams dengti, 987,6 tūkst. Eur - tikslinėms išlaidoms, o likusias lėšas – biudžeto stygiui dengti.

4.              Suteikti savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojimus:

4.1.        administruoti gyvenvietėms tvarkyti skirtas 1900,0 tūkst. Eur (milijoną devynių šimtų tūkstančių eurų) lėšas, prisidedant prie lėšų, skiriamų keliams tvarkyti iš kelių direkcijos, bei juridinių ir fizinių asmenų, išanalizavus poreikį;

4.2.    leisti įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų bei pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ir gautos tarptautinės finansinės paramos laikinai laisvas lėšas grąžintinai (iki 2017 m. gruodžio 31 d.) naudoti projektams, kuriems taikomas išlaidų kompensavimo principas, laiku apmokėti.

5.              Pavesti asignavimų valdytojams:

5.1.        per 15 darbo dienų patvirtinti savo ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2017 metų biudžeto programų sąmatas pagal finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus, o Vietinio ūkio, Švietimo, Statybos, Architektūros ir teritorijos planavimo ir Investicijų skyriams sąmatas pateikti su planuojamų objektų ir darbų sąrašais, nurodant išlaidoms numatytas lėšas;

5.2.        sudarant išlaidų sąmatas pirmiausia numatyti asignavimus 2017 m. sausio 1d. kreditiniam įsiskolinimui padengti. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas kreditinis įsiskolinimas;

5.3.        asignavimus naudoti griežtai pagal patvirtintas 2017 metų programų sąmatas, neprisiimti įsipareigojimų darbams ir paslaugoms atlikti, kol nenumatytas jų finansavimo šaltinis;

5.4.        neprisiimti įsipareigojimų, vykdomų iš savivaldybės biudžeto lėšų: per 2017 metų pirmus du ketvirčius – daugiau kaip 50 procentų metinės asignavimų sumos, o per 2017 metų pirmus tris ketvirčius – daugiau kaip 75 procentų metinės asignavimų sumos;

6.              Šį sprendimą paskelbti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindu įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Biudžeto planavimo skyriaus vedėja

Danutė Šidlauskienė, 275 1530

Dokumento priedai:
T3-50 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-50 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T3-50 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T3-50 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T3-50 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T3-50 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T3-50 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T3-50 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
Į pradžią