Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-187 2017-04-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                               2017 m. balandžio 27 d.
                                                                                               sprendimu Nr. T3-187

 

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ

 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarką, atvejus ir sąlygas.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Objektas – paraiškoje nurodomas daugiabutis namas;

Fondas - Vilniaus rajono savivaldybės tikslinės lėšos skirtos paramai daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ir atnaujinti (modernizuoti);

Paraiška - pareiškėjo teikiamas nustatytos formos prašymas Savivaldybei prisidėti prie daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbų;

Pareiškėjas – Daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų fizinių ir ar juridinių asmenų grupė, pageidaujanti, kad būtų atlikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir (ar) atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

Pareiškėjų atstovas – Daugiabučio namo bendrijos pirmininkas, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantis įgaliotas asmuo, bendrojo naudojimo objektų administratorius, veikiantys teisės aktu nustatyta tvarka.

Komisija - Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbuotojų grupė, kuri nagrinėja pateiktas paraiškas ir teikia išvadas dėl finansavimo skyrimo, vadovaudamasi Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus remontuoti, rekonstruoti ir atnaujinti (modernizuoti) finansavimo teikimo komisijos nuostatais.

       Šildymo sistema – daugiabučiame name įrengtas techninių priemonių kompleksas (šilumos punktas, magistraliniai vamzdynai (stovai), šildymo prietaisai, uždaromoji, reguliuojamoji ir drenavimo armatūra) skirtas į daugiabutį namą perduotai arba daugiabučiame name gaminamai šilumai į patalpas paskirstyti“.

            Šildymo sistemos modernizavimas – atskiro šilumos punkto įrengimas ar esamo neautomatizuoto šilumos punkto modernizavimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, daliklinės apskaitos sistemos įrengimas butuose, termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimas, magistralinių vamzdynų keitimas, remontas, apšiltinimas, viso namo šildymo prietaisų keitimas“.

2018 m. vasario  20  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-34  redakcija

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos daugiabučių namų bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų sąvokas.

3. Aprašas taikomas vykdant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbus bei šių darbų techninę priežiūrą.

4. Darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ir Fondo ar kitų finansinių institucijų lėšomis.

2018 m. vasario  20  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-34  redakcija
               
5. Savivaldybės finansuojama dalis:

5.1. 50 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, pripažintų avarinės būklės, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, įskaitant darbų techninę priežiūrą, bet ne daugiau kaip 20000 Eur vienam objektui;

5.2. 30 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, bet ne daugiau kaip 20000 Eur vienam objektui;

            5.3.  50 procentų daugiabučio namo šildymo sistemos modernizavimui;

       5.4. papildomai 10 procentų daugiabučio namo, dalyvaujančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, šildymo sistemai modernizuoti.

2018 m. vasario  20  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-34  redakcija

6.  Jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai gauna atitinkamas Valstybės paramas, lėšos iš Fondo neskiriamos, išskyrus 5.4. papunktyje nustatytą atvejį.

2018 m. vasario  20  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-34  redakcija

 

II. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL JŲ TINKAMUMO PRIĖMIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

 

7. Reikalavimai Pareiškėjui:

7.1. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai turi būti administruojami vienu iš Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytu valdymo būdu: bendrija, jungtinės veiklos sutartis, administratorius;

7.2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo privalo turėti sukauptą lėšų sumą, ne mažesnę nei:

7.2.1 50 procentų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų sąmatos, jei objektas yra avarinės būklės;

7.2.2. 70 procentų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų sąmatos kitais atvejais.

8. Paraiškų pateikimo terminą nustato Savivaldybės administracija  visuomenės informavimo priemonėse (Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, vietinėje spaudoje) skelbdama kvietimą teikti Paraiškas. Paraiškos priimamos Savivaldybės interesantų aptarnavimo langelyje arba siunčiamos paštu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Pareiškėjas bus informuotas apie jo prašymo įtraukimą į bendrą eilę.

9. Paraiškos sudėtis:

9.1. nustatytos formos prašymas (1 priedas);

9.2. dokumentai, patvirtinantys atstovo teisę atstovauti pareiškėjui;

9.3. prašomų finansuoti darbų ir paslaugų sąmatos, statybos leidimas (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas), ekspertizė dėl statinio (statinio dalies) avarinės būklės nustatymo (avarinės būklės objektams), namo techninės priežiūros apžiūros aktas;

9.4. namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo. Sprendimui turi pritarti daugiau kaip 50 procentų butų ir kitų patalpų savininkų. Priimant sprendimą vienas butas turi vieną balso teisę;

9.5.  nuosavų lėšų patvirtinimas (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažyma arba  banko sąskaitos išrašas, kreditavimo sutarties kopija).

2018 m. vasario  20  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-34  redakcija
            10. Paraiškos nagrinėjamos, jeigu Fonde yra pakankamai lėšų darbams finansuoti. Tikrinami pateikti dokumentai, sąmatų darbų įkainiai. Finansavimo prioritetas teikiamas avarinės būklės objektams.
           
11. Komisijai priėmus sprendimą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų finansuoti daugiabučių namų sąrašą (toliau – Sąrašas), Pareiškėjas apie tai informuojamas raštu. Sąrašas viešai skelbiamas Savivaldybės interneto tinklalapyje.

12. Pasirašoma finansavimo sutartis. Finansavimo sutarties forma tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu.

13. Po finansavimo sutarties pasirašymo Pareiškėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja būtinų darbų ir paslaugų pirkimą.

14. Per 2 mėnesius nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos Pareiškėjas privalo pateikti Komisijai pasirašytą rangos sutartį, priešingu atveju pasirašyta finansavimo sutartis nutraukiama be atskiro įspėjimo.

15. Atlikus darbų ir paslaugų pirkimą ir sumažėjus sąmatos kainai – Fondo lėšomis finansuojama Aprašo 5 punkte numatytas procentas jų vertės, padidėjus kainai – finansuojama finansavimo sutartyje nurodyta suma.

16. Pareiškėjas yra atsakingas už lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį.

17. Pareiškėjui nevykdant Finansavimo sutartyje numatytų darbų ar juos vykdant netinkamai, sutartis su pareiškėju nutraukiama joje numatytomis sąlygomis, objektas išbraukiamas iš Sąrašo.

18. Savivaldybė finansavimą skiria iš Fonde esančių lėšų.

19. Darbai vykdomi Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Už Aprašo vykdymą atsakinga Vilniaus rajono savivaldybės administracija.


 

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

_______________________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

 

P R A Š Y M A S

FINANSUOTI daugiabučio namo BENDROjo NAUDOJIMO OBJEKTŲ remonto/ rekonstravimo/ atnaujinimo (modernizavimo) darbus

_______________________

(data)

 

Vadovaudamiesi Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir  atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašu, prašome įtraukti į planuojamų finansuoti daugiabučių namų sąrašą nurodytą (-us) objektą (-us) sudarant finansavimo sutartį. 

                                                                                                  

1.      DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ

Pareiškėjo rekvizitai

Pareiškėjo pavadinimas, adresas

 

 

 

Valdymo forma, kodas (bendrijos), įregistravimo data (JVS)

 

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

 

Gyventojų skaičius

 

Atstovo (įgalioto asmens) vardas, pavardė, pareigos

 

Pareiškėjo atstovo adresas

 

Pareiškėjo atstovo telefonas

 

Pareiškėjo atstovo faksas

 

Pareiškėjo atstovo el. pašto adresas

 

Pareiškėjo banko rekvizitai

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

 

Sąskaitos Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      DARBŲ APRAŠYMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Trumpas planuojamų atlikti darbų aprašymas, jų būtinumas

 

Bendra darbų kaina (pagal sąmatą )

 

 

Eur

         

Pareiškėjo skiriamos lėšos

Eur

Prašomos paramos lėšos

Eur

 

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumentai, patvirtinantys atstovo teisę atstovauti pareiškėjui.

2. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas su sprendimu dėl daugiabučio namo remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo.

3. Sąskaitos  išrašas (arba administratoriaus pažyma) nuosavų lėšų įrodymui.

4. Darbų sąmata.

5. Ekspertizė dėl avarinės būklės nustatymo, atlikta eksperto, turinčio kvalifikacinį atestatą, suteikiantį teisę atlikti statinio (statinio dalies) ekspertizę (avarinės būklės objektams).

6. Namo techninės priežiūros aktas.

 

_________________________________                          ________________________________

                           (parašas)                                                                                           (vardas, pavardė)

 

 

Į pradžią