Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-242 2017-05-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS
KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI
TUOSE PAČIUOSE socialinės globos namuose,
bendruomeniniuose vaikų globos namuose AR šeimynose

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. gegužės 26 d. Nr. T3-242

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 9 straipsnio 1 dalimi bei 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 13 straipsnio 2 dalies 3 punktu,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-02-20 įsakymu Nr. A1-46 patvirtintu socialinės globos normų aprašo priedo Nr. 1 „Likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos vaikų, vaikų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normos, taikomos vaikų socialinės globos namams, vaikų su negalia socialinės globos namams, bendruomeniniams vaikų globos namams ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namams” 2.7 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-06-28 įsakymu Nr. A1-294 patvirtintu „Šeimynų nuostatų“ III dalies 20 punktu,  Lietuvos Respublikos išmokų vaikams  įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimu Nr. 978  patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, įgyvendindama Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas, Vilniaus rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:

1. Patvirtinti Socialinės priežiūros paslaugų teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruo­meniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti socialinės priežiūros paslaugų, teikiamų socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, vienam besimokančiam vyresniam kaip 18 metų asmeniui kainą – 11,65 Eur per parą.

2020 m. balandžio 3 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-88 redakcija

 

3. Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                     Marija Rekst

 

 

Parengė

Socialinės rūpybos skyriaus

vyresnioji specialistė

A. Voitiukevič

Tel. 275 0557

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d.

sprendimu Nr. T3-242

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose AR šeimynose TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialinės priežiūros paslaugų teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja socialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir nutraukimo tvarką, nustato paslaugų gavėjų grupes, paslaugų finansavimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3. Socialinės priežiūros paslaugų (toliau - Paslaugos) tikslai:

3.1. sudaryti sąlygas besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, kol įgis vidurinį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija.

3.2. užtikrinti tinkamą Paslaugų organizavimą ir teikimą;

3.3. stiprinti  besimokančiųjų vyresnių kaip 18 metų asmenų, likusių ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, gebėjimus, padėti jiems integruotis į visuomenę, ugdyti jų savarankiškumą.

4. Paslaugos organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, ir šiuo Aprašu.

5. Paslaugų teikimą organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius (toliau - Skyrius), socialinių paslaugų teikimą vykdo socialines paslaugas teikiančios įstaigos (toliau – Įstaigos);

2019 m. birželio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-243 redakcija

 

6. Socialinės priežiūros paslaugos besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose (toliau - Asmuo) finansuojamos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir iš Asmens globos (rūpybos) išmokos gaunamos iš  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytoms išmokoms mokėti.

 

II. PASLAUGŲ TURINYS

7. Nuolatinė socialinio darbuotojo pagalba:

7.1. pagalba, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų;

7.2. pagalbos asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens problemas (sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);

7.3. laisvalaikio organizavimas, siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį;

7.4. kitos bendrosios socialinės paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į specifinius asmens poreikius.

8. Apgyvendinimas. Namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

III. PASLAUGŲ GAVĖJAI

9. Paslauga teikiama vyresniems kaip 18 metų buvusiems Įstaigos globotiniams (rūpintiniams), likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, nepertraukiamai besimokantiems pagal bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas, savo gyvenamąją vietą deklaravusiems Įstaigoje, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų;

2019 m. birželio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-243 redakcija

 

IV. PASLAUGŲ SKYRIMAS, TEIKIMAS IR NUTRAUKIMAS

10. Dėl Paslaugų gavimo Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:

10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.2. motyvuotą prašymą skirti paslaugas;

10.3. teismo sprendimą/nutartį arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo;

10.4. pažymą iš ugdymo įstaigos;

10.5. raštišką sutikimą dėl Asmens globos (rūpybos) išmokos pervedimo į Įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą banke paslaugos teikimo laikotarpiu;

10.6. Įstaigos raštišką sutikimą teikti Asmeniui socialinės priežiūros paslaugas;

10.7. esant poreikiui, gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų, susijusių su Paslaugų skyrimu;

11. Prašymus dėl Paslaugų skyrimo Asmeniui nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Socialinių paslaugų skyrimo komisija (toliau - Komisija);

2019 m. birželio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-243 redakcija

 

12. Asmens, įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, ir savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos nustatomos Socialinės priežiūros paslaugų teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų  globos namuose ar šeimynose rašytine sutartimi, kuria parengia Savivaldybės administracija, ir kuria pasirašo Asmuo, Įstaiga ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

13. Skyrius, gavęs Asmens raštišką prašymą, esant objektyvioms priežastims, gali skirti Paslaugas kitais, šiame Apraše nenumatytais išimtiniais atvejais. Šiuos prašymus nagrinėja Komisija. Komisijos siūlymu sprendimas skirti paslaugas įforminamas Skyriaus vedėjo arba jį pavaduojančio asmens įsakymu. Įsakymo kopija persiunčiama Įstaigai.

14. Paslaugų teikimas gali būti nutrauktas:

14.1. paaiškėjus, kad Asmuo, kuris kreipėsi dėl socialinių paslaugų gavimo, sąmoningai pateikė neteisingą informaciją, piktnaudžiavo paslauga arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas.

14.2. Asmeniui raštu atsisakius paslaugų, pasikeitus jo socialiniam statusui (įsidarbinus ir kitais atvejais).

14.3. Asmeniui pakeitus savo deklaruotą gyvenamąją vietą. 

14.4. Asmeniui nutraukus mokymąsi pagal bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas.

 14.5. Paaiškėjus, jog Asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) ugdymo įstaigos bendrabutyje.

15. Sprendimas dėl socialinių paslaugų teikimo Asmeniui nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Asmens iškritimo iš švietimo sistemos dienos. Sprendimą dėl socialinių paslaugų Asmeniui teikimo nutraukimo priima Skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis asmuo. Sprendimas įforminamas Skyriaus vedėjo arba jį pavaduojančio asmens įsakymu. Įsakymo kopija persiunčiama Įstaigai.

V. PASLAUGŲ FINANSAVIMAS

16. Paslaugos finansuojamos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir iš  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytoms išmokoms mokėti.

17. Socialinės priežiūros paslaugos finansuojamos nuo Asmens prašymo gavimo dienos iki jis mokosi pagal bendrojo ugdymo arba pagal formaliojo profesinio mokymo programas, bet ne ilgiau kaip iki rugpjūčio 31 d.

18. Socialines paslaugas teikianti įstaiga, su kuria Vilniaus rajono savivaldybės administracija yra sudariusi sutartį dėl socialinės priežiūros paslaugų besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose globos namuose ar šeimynose teikimo, iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia Skyriui sąskaitą – faktūrą ir išklotinę (sąskaitos – faktūros priedą, kuriame nurodomas asmens, gavusio paslaugas, vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugos teikimo pradžios data, atsiskaitymo laikotarpis, mokėtina suma) apie suteiktas paslaugas pagal numatytas kainas.

19. Skyriaus atsakingas darbuotojas, patikrinęs sąskaitą – faktūrą ir išklotinę, ją tvirtina parašu ir perduoda apmokėti Buhalterinės apskaitos skyriui. 

20. Už Aprašo vykdymą atsakingas Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius.

2019 m. birželio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-243 redakcija

 

 

Dokumento priedai:
T3-242 - DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
T3-242 - DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (ANTIKORUP.)
Į pradžią