Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-242 2017-05-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gegužės 26 d.

sprendimu Nr. T3-242

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose AR šeimynose TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialinės priežiūros paslaugų teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja socialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir nutraukimo tvarką, nustato paslaugų gavėjų grupes, paslaugų finansavimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3. Socialinės priežiūros paslaugų (toliau - Paslaugos) tikslai:

3.1. sudaryti sąlygas besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, kol įgis vidurinį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija.

3.2. užtikrinti tinkamą Paslaugų organizavimą ir teikimą;

3.3. stiprinti  besimokančiųjų vyresnių kaip 18 metų asmenų, likusių ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, gebėjimus, padėti jiems integruotis į visuomenę, ugdyti jų savarankiškumą.

4. Paslaugos organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, ir šiuo Aprašu.

5. Paslaugų teikimą organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius (toliau - Skyrius), socialinių paslaugų teikimą vykdo socialines paslaugas teikiančios įstaigos (toliau – Įstaigos).

6. Socialinės priežiūros paslaugos besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose (toliau - Asmuo) finansuojamos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir iš Asmens globos (rūpybos) išmokos gaunamos iš  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytoms išmokoms mokėti.

 

II. PASLAUGŲ TURINYS

7. Nuolatinė socialinio darbuotojo pagalba:

7.1. pagalba, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma problemos sprendimo būdų;

7.2. pagalbos asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens problemas (sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);

7.3. laisvalaikio organizavimas, siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį;

7.4. kitos bendrosios socialinės paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į specifinius asmens poreikius.

8. Apgyvendinimas. Namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

III. PASLAUGŲ GAVĖJAI

9. Paslauga teikiama vyresniems kaip 18 metų sulaukusiems buvusiems Įstaigos globotiniams (rūpintiniams), kurie buvo įrašyti į globojamų/rūpinamų vaikų apskaitą  Vilniaus rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriuje, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose,  nepertraukiamai besimokantiems pagal bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas, savo gyvenamąją vietą deklaravusiems Įstaigoje, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus.

IV. PASLAUGŲ SKYRIMAS, TEIKIMAS IR NUTRAUKIMAS

10. Dėl Paslaugų gavimo Asmuo kreipiasi į Skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:

10.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.2. motyvuotą prašymą skirti paslaugas;

10.3. teismo sprendimą/nutartį arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo;

10.4. pažymą iš ugdymo įstaigos;

10.5. raštišką sutikimą dėl Asmens globos (rūpybos) išmokos pervedimo į Įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą banke paslaugos teikimo laikotarpiu;

10.6. Įstaigos raštišką sutikimą teikti Asmeniui socialinės priežiūros paslaugas;

10.7. esant poreikiui, gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų, susijusių su Paslaugų skyrimu;

11. Prašymus dėl Paslaugų skyrimo Asmeniui nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija (toliau - Komisija):

11.1. sprendimas dėl socialinių paslaugų Asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų paslaugai skirti dokumentų gavimo dienos. Komisijos siūlymu sprendimas skirti paslaugas įforminamas Skyriaus vedėjo arba jį pavaduojančio asmens įsakymu. Įsakymo kopija persiunčiama Įstaigai.

12. Asmens, įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, ir savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos nustatomos Socialinės priežiūros paslaugų teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų  globos namuose ar šeimynose rašytine sutartimi, kuria parengia Savivaldybės administracija, ir kuria pasirašo Asmuo, Įstaiga ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

13. Skyrius, gavęs Asmens raštišką prašymą, esant objektyvioms priežastims, gali skirti Paslaugas kitais, šiame Apraše nenumatytais išimtiniais atvejais. Šiuos prašymus nagrinėja Komisija. Komisijos siūlymu sprendimas skirti paslaugas įforminamas Skyriaus vedėjo arba jį pavaduojančio asmens įsakymu. Įsakymo kopija persiunčiama Įstaigai.

14. Paslaugų teikimas gali būti nutrauktas:

14.1. paaiškėjus, kad Asmuo, kuris kreipėsi dėl socialinių paslaugų gavimo, sąmoningai pateikė neteisingą informaciją, piktnaudžiavo paslauga arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas.

14.2. Asmeniui raštu atsisakius paslaugų, pasikeitus jo socialiniam statusui (įsidarbinus ir kitais atvejais).

14.3. Asmeniui pakeitus savo deklaruotą gyvenamąją vietą.  

14.4. Asmeniui nutraukus mokymąsi pagal bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas.

 14.5. Paaiškėjus, jog Asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) ugdymo įstaigos bendrabutyje.

15. Sprendimas dėl socialinių paslaugų teikimo Asmeniui nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Asmens iškritimo iš švietimo sistemos dienos. Sprendimą dėl socialinių paslaugų Asmeniui teikimo nutraukimo priima Skyriaus vedėjas arba jį pavaduojantis asmuo. Sprendimas įforminamas Skyriaus vedėjo arba jį pavaduojančio asmens įsakymu. Įsakymo kopija persiunčiama Įstaigai.

V. PASLAUGŲ FINANSAVIMAS

16. Paslaugos finansuojamos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir iš  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytoms išmokoms mokėti.

17. Socialinės priežiūros paslaugos finansuojamos nuo Asmens prašymo gavimo dienos iki jis mokosi pagal bendrojo ugdymo arba pagal formaliojo profesinio mokymo programas, bet ne ilgiau kaip iki rugpjūčio 31 d.

18. Socialines paslaugas teikianti įstaiga, su kuria Vilniaus rajono savivaldybės administracija yra sudariusi sutartį dėl socialinės priežiūros paslaugų besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose globos namuose ar šeimynose teikimo, iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia Skyriui sąskaitą – faktūrą ir išklotinę (sąskaitos – faktūros priedą, kuriame nurodomas asmens, gavusio paslaugas, vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugos teikimo pradžios data, atsiskaitymo laikotarpis, mokėtina suma) apie suteiktas paslaugas pagal numatytas kainas.

19. Skyriaus atsakingas darbuotojas, patikrinęs sąskaitą – faktūrą ir išklotinę, ją tvirtina parašu ir perduoda apmokėti Buhalterinės apskaitos skyriui. 

20. Už Aprašo vykdymą atsakingas Socialinės rūpybos skyrius.

 

 

Į pradžią