Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-367 2017-09-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ĮSTEIGIMO

 

2017  m. rugsėjo 22 d. Nr. T3-367

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 1 dalimi, 2.60 straipsnio 1 dalimi ir 2.47 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 4 ir 12 punktais, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1-4 dalimis, 5 straipsnio 3 dalimi ir 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 ir 3 punktais, Vilniaus rajono savivaldybės taryba     nusprendžia:

1. Įsteigti Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinę įstaigą Socialinių paslaugų centrą, kurio:

1.1. steigimo tikslas – gerinti Vilniaus rajone teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų kokybę bei jų įvairovę;

1.2. buveinė – Vilniaus r., Nemenčinės m., Bažnyčios g. 21;

1.3. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

2. Patvirtinti Socialinių paslaugų centro nuostatus (pridedama).

3. Neteko galios.

2018 m. gegužės 25  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimoNr.T3-158 redakcija

4. Įgalioti:

4.1. Vilniaus rajono savivaldybės merą pasirašyti Socialinių paslaugų centro nuostatus;

4.2. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių:

4.2.1. paskirti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atsakingą asmenį, kuris teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų Socialinių paslaugų centrą Juridinių asmenų registre ir atliktų kitus veiksmus, susijusius su šios įstaigos teisine registracija;

4.2.2. organizuoti konkursą Socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms užimti.

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                  Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Socialinės rūpybos skyriaus

vedėjo pavaduotoja Elena Kačanovskienė

tel. 275 0036

Dokumento priedai:
T3-367 - DĖL VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ĮSTEIGIMO
T3-367 - DĖL VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ĮSTEIGIMO (PRIEDAS)
Į pradžią