Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-380 2017-10-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.T3-380

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ BENDRUOMENĖMS REMTI LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

                      1. Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendruomeninėms organizacijoms (toliau – Bendruomenė) remti lėšų skyrimo, naudojimo ir kontrolės tvarką.

                      2. Lėšų paskirtis yra padėti Savivaldybės teritorijoje registruotiems Bendruomenėms įgyvendinti projektą kompensuojant nuosavam įnašui reikalingą sumą.

3. Savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšos (toliau – lėšos) yra Savivaldybės biudžeto asignavimų dalis.

                      4. Konkretų lėšų dydį metams nustato Savivaldybės Taryba, tvirtinant arba tikslinant atitinkamų biudžetinių metų Savivaldybės biudžetą, o paskirstymą ketvirčiais – Savivaldybės administracijos direktorius.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS, NAUDOJIMAS IR KONTROLĖ

 

 

                      5. Lėšos gali būti skiriamos Savivaldybės teritorijoje registruotoms Bendruomenėms, kurios vykdo investicinius projektus, jeigu atitinka šiuos kriterijus:

                      5.1. yra įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

                      5.2. tvarko buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

                      5.3. yra atsakinga už projektą administruojančių asmenų parinkimą, projekto įgyvendinimą ir ataskaitų parengimą.

                      6. Kiekvienai Bendruomenei nuosavam įnašui padengti gali būti skirta iki 25 procentų projekto vertės lėšų, bet ne daugiau nei 5000 Eur.

7. Gali būti finansuojamos projekto išlaidos skirtos įgyvendinamo projekto tikslams finansuoti. Lėšos skiriamos šioms veiklos sritims remti:

7.1. Bendruomenės narių aktyvumui skatinti, bendruomeniškumui ugdyti;

7.2. gyvenamajai aplinkai, viešosioms erdvėms tvarkyti ir prižiūrėti;

7.3. Bendruomenių materialinei bazei stiprinti;

7.4. Bendruomenės narių laisvalaikiui organizuoti, renginių, švenčių, sąskrydžių, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai rengti;

7.5. pažeidžiamųjų asmenų ir grupių poreikiams tenkinti;

8. Savivaldybė lėšas skiria tik po sutarties pasirašymo tarp Bendruomenės ir projektą finansuojančios institucijos.

9. Prašyme dėl lėšų skyrimo turi būti pateikta informacija apie pasirašytą sutartį.

10. Tais atvejais, kai visos einamiesiems metams suplanuotos seniūnijų bendruomenėms remti lėšos bus panaudotos, Bendruomenės, negavusios finansavimo einamaisiais metais, turės pirmenybę gauti finansavimą, kai bus šiam tikslui numatytos lėšos.

11. Prašymus Savivaldybės administracijai dėl lėšų skyrimo turi teisę pateikti Bendruomenių pirmininkai arba jų įgalioti asmenys.

12. Kartu su prašymu Bendruomenė turi pateikti sąmatą (priedas Nr. 1) dėl numatytų lėšų naudojimo, juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijas.

13. Prašymų dėl lėšų skyrimo pagrįstumą nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Pateiktas prašymas su visais reikalingais dokumentais, turi būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas per 20 darbo dienų.

                      14. Apie komisijos sprendimą tą pačią dieną Bendruomenė informuojama elektroniniu paštu ir/ar raštu. Sąrašas viešai skelbiamas Savivaldybės interneto tinklapyje www.vrsa.lt.

                      15. Komisijai, priėmus teigiamą sprendimą dėl projekto finansavimo prisidėjimo, Bendruomenės atstovas (turintis teisę pasirašyti sutartį) per 10 darbo dienų privalo atvykti į Savivaldybės administraciją pasirašyti sutartį. Finansavimo sutarties forma tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu.

                      16. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius, gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl lėšų skyrimo, perveda skirtas lėšas į Bendruomenės atsiskaitomąją sąskaitą.

17. Bendruomenė yra atsakinga už lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį.

18. Bendruomenė, gavusi lėšas, iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos, privalo pateikti Savivaldybei Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465, su išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijomis.

18.1. Nepanaudotos lėšos turi būti grąžintos į sutartyje nurodytą sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

18.2. Išaiškėjus, kad lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, paramos gavėjas privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą sąskaitą.

                      20. Už aprašo vykdymą atsakinga Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

                      20.1. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas darbuotojas, kuruojantis seniūnijų bendruomenėms remti lėšų sritį, yra atsakingas už Apraše nurodytų reikalavimų vykdymą ir privalo:

20.1.1. patikrinti ar Bendruomenė kartu su prašymu pateikė visus privalomus dokumentus;

20.1.2. kontroliuoti, kaip yra laikomasi šio Aprašo 13, 15, 18, 18.1. punktuose nurodytų terminų.

20.1.3. patikrinus pagal Aprašo 18 punktą pateiktus dokumentus, įvertinti, ar lėšos panaudotos pagal paskirtį.  

20.1.4. nustačius neatitikimų, nedelsiant informuoti Administracijos direktorių ir pateikti pasiūlymus dėl neatitikimų pašalinimo.

                      21. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

                      22. Tai, kas nereglamentuota šiame tvarkos apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

                      23. Šis tvarkos aprašas keičiamas, naikinamas ar stabdomas jo galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.

______________________________


 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2017-                sprendimu Nr. T3-

patvirtinto seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

S Ą M A T A

2017 m. __________________ d.

 

Eil.

Nr.

Išlaidų kategorija

Vieneto

kaina

Kiekis

Suma

Prašoma

suma

1.

Prekių ir paslaugų įsigijimas

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

2.

Turto įsigijimas

 

 

 

 

2.1.

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Prašoma paramos suma __________Eur _________________________________________ Eur.

                                                                                                            (žodžiais)

 

 

 

 

Bendruomenės pirmininkas             ______________                ________________________

                                                               (parašas)                                                            (vardas, pavardė)

 

______________

Į pradžią