Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-476 2017-12-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 20 d.
                                                                                               sprendimu Nr. T3-476

 

 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ

 STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO,

DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS,

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato susisiekimo komunikacijų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto (toliau – Darbai) atlikimo tvarką Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje.

2. Aprašo paskirtis – reglamentuoti Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje (valstybinėje žemėje) esančių susisiekimo komunikacijų projektavimo, rekonstravimo, remonto ar naujų susisiekimo komunikacijų įrengimo tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims (toliau – Pareiškėjas), pastarųjų iniciatyva. Šis aprašas bus taikomas vykdant esamų kelių ir gatvių, įtrauktų į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą (toliau – Sąrašas), projektavimo, asfaltavimo, žvyro dangos remonto bei gatvės elementų įrengimo/rekonstravimo darbus palei Sąraše esančius vietinės reikšmės kelius/gatves.

3. Lėšos susisiekimo komunikacijų darbams atlikti skiriamos iš Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų.

4. Savivaldybės mokamų darbų vertė negali viršyti 50 proc. visos statybų Darbų vertės.

5. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

susisiekimo komunikacijos – visų rūšių transporto judėjimo vietos (keliai, gatvės, akligatvis ir kt.);

objektas – paraiškoje nurodomos susisiekimo komunikacijos;

gatvės elementai − inžinerinio tiesinio (gatvės) sudėtinės dalys urbanizuotos teritorijos ribose: važiuojamoji dalis, sankryžos, gatvių statiniai, pėsčiųjų ir dviračių takai (šaligatviai), įvairios paskirties skiriamosios juostos, techninės eismo reguliavimo, stebėjimo ir informacinės priemonės, viešojo transporto stotelės ir galiniai punktai, automobilių stovėjimo vietos, techninės priemonės nuo taršos ir triukšmo, želdiniai, apšvietimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, drenažo tinklai ir įrenginiai gatvių raudonųjų linijų juostoje;

kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme;

darbai – statinio projektavimas, statyba, rekonstravimas, remontas;

bendrojo naudojimo teritorijatai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esanti valstybinė žemė, neišnuomota ar kitais būdais nesuteikta naudotis fiziniam ar/ir juridiniam asmeniui;

akredituota kelių laboratorija – kelių laboratorija, turinti akreditaciją atlikti tam tikrus tyrimus (pagrindų sluoksnio storio, sutankinimo ir kt.);

paraiška - pareiškėjo teikiamas nustatytos formos prašymas Savivaldybei prisidėti prie susisiekimo komunikacijų Darbų.

tvarkymo iniciatyvinė grupė (Pareiškėjas) – fizinių ir/ar juridinių asmenų grupė, pageidaujanti, kad būtų atlikti susisiekimo komunikacijų projektavimo remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo darbai.

pareiškėjų įgaliotasis asmuo – asmuo, paskirtas susisiekimo komunikacijos tvarkymo iniciatyvinės grupės ir teisės aktų nustatyta tvarka turintis įgaliojimą atstovauti šiai grupei.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo ir kitų teisės aktų sąvokas.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL JŲ TINKAMUMO PRIĖMIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

 

6. Paraiškos priimamos Savivaldybės Interesantų aptarnavimo langelyje, siunčiamos paštu arba elektroniniu paštu pasirašius elektroninių parašu.

6.1. Paraiškos sudėtis:

6.1.1. nustatytos formos prašymas (1 priedas);

6.1.2. paraišką pateikusio asmens teisės aktų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (-jams) ir jo kontaktiniai duomenys;

6.1.3. prašomų atlikti darbų apimtys (sąmatos), objekto schema, projektiniai pasiūlymai ir/ar matmenys, skersiniai kelio pjūviai.

7. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu sudaro nuolat veikiančią komisiją (toliau – Komisija), kuri išnagrinėja paraiškos pagrįstumą pagal šiuos kriterijus:

7.1. pareiškėjo nurodytas statybos darbų finansavimo dydis;

7.2. pareiškėjo prašyme nurodytų darbų būtinumas. Pagal kompetenciją vertinamas viešasis interesas ir atitikimas teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams;

7.3. darbų tęstinumas. Vertinama, ar yra projektinė dokumentacija, ar darbai pradėti pagal ankstesnius projektus ir kt.;

7.4. susisiekimo komunikacijų statybos eiliškumas. Vertinama planuojamų statyti susisiekimo komunikacijų trasoje yra nutiesti, ar bus tiesiami inžineriniai tinklai, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo būdai, susisiekimo komunikacijų statybos darbų atlikimo terminai ir apimtys ir kitos sąlygos;

7.5. Savivaldybės galimybė skirti lėšas darbams atlikti;

7.6. paraiškos pateikimo data;

7.7. galimybė gauti lėšų iš kitų finansavimo šaltinių.

8. Komisija priima sprendimą dėl paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti susisiekimo komunikacijos objektų sąrašą (toliau – Sąrašas). Komisijos sprendimą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Sąrašas viešai atnaujinamas kas metus ir skelbiamas Savivaldybės interneto tinklalapyje www.vrsa.lt.

9. Sąraše nurodyti Pareiškėjai informuojami apie Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Komisijos sprendimą. Vykdant asfaltavimo ir gatvės elementų įrengimo/rekonstravimo darbus, esant poreikiui Pareiškėjai parengia techninį darbo projektą bei gauna statybą leidžiančius dokumentus arba Pareiškėjai/Savivaldybės konkurso būdu išrinktas rangovas parengia kapitalinio remonto darbų aprašą. Prieš rengiant techninį darbo projektą su Pareiškėjų įgaliotu asmeniu sudaromas dvišalis rašytinis susitarimas dėl projektavimo darbų atlikimo ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo Savivaldybės administracijos vardu (2 priedas).

10. Vykdant esamų kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbus, Pareiškėjas arba Savivaldybės konkurso būdu išrinktas rangovas pateikia kapitalinio remonto darbų aprašą su ne senesne kaip vienerių metų esamo kelio, jo atkarpos ar dalies topografine geodezine nuotrauka su esamų sklypų ribomis ir kelio skerspjūvio brėžiniais bei darbų sąmatą.

11. Pareiškėjas (jo įgaliotas asmuo) pritardamas parengto techninio darbo projekto arba kapitalinio remonto darbų aprašo sprendiniams privalo pasirašyti ant projekto sprendinių.

12. Pareiškėjas įvykdęs 9 arba 10 punkte nurodytus reikalavimus pasirašo šio aprašo 3 priede nurodytą Paramos sutartį (toliau – Sutartis) arba 4 priede nurodytą Trišalę statybos rangos sutartį.

13. Pareiškėjas ne vėliau kaip 15 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pervesti 50% (atėmus projektavimo išlaidas, kurios negali viršyti 5 proc. nuo statybos montavimo darbų vertės, kai privaloma rengti techninį darbo projektą) paramos lėšų nuo apskaičiuotų darbų sąmatoje į Savivaldybės administracijos šiam tikslui skirtą paramos sąskaitą. Praleidus šį terminą finansuoti tinkamas objektas išbraukiamas iš Sąrašo eilės.

14. Jeigu rengiamas kapitalinio remonto darbų aprašas, Pareiškėjas ne vėliau kaip 15 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pervesti 50% (projektavimo išlaidos, kurios negali viršyti 5 proc. nuo statybos montavimo darbų vertės, įskaičiuotos į darbų sąmatą) paramos lėšų nuo apskaičiuotų darbų sąmatoje į Savivaldybės administracijos šiam tikslui skirtą paramos sąskaitą. Praleidus šį terminą finansuoti tinkamas objektas išbraukiamas iš Sąrašo eilės.

15. Savivaldybė visais atvejais (ar rengiamas techninis darbo projektas, ar kapitalinio remonto darbų aprašas) finansuoja 50% projektavimo išlaidų.

16. Savivaldybės administracija, gavusi 9 arba 10 punkte nurodytus dokumentus bei pasirašiusi Sutartį ir gavusi Pareiškėjo paramos lėšas, organizuoja viešąjį konkursą dėl rangovo parinkimo šiems darbams atlikti arba paveda sutarties vykdymą konkurso būdu jau Savivaldybės išrinktiems rangovams.

17. Savivaldybės administracija pasirašiusi rangos sutartį apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją elektroniniu paštu, raštu arba telefonu.

18. Paramos suma gali būti tikslinama papildomu rašytiniu susitarimu, kuris bus sudaromas po to, jeigu Paramos gavėjas išrinks Darbų rangovą viešojo konkurso būdu ir sudarys su juo Darbų rangos sutartį. Šis papildomas susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi. Bendra paramos teikėjo suma neviršys 50 proc. projekto numatytos SMD (statybos montavimo darbai) kainos.

19. Paramos suma gali būti tikslinama papildomu rašytiniu susitarimu, jeigu įgyvendinant projektą atsirastų papildomi darbai, nenumatyti projektiniuose sprendiniuose. Šis papildomas susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi. Bendra paramos teikėjo suma neviršys 50 proc. projekto numatytos SMD (statybos montavimo darbai) kainos.

20. Pareiškėjui nevykdant Sutartyje numatytų darbų ar juos vykdant netinkamai, Sutartis su pareiškėju nutraukiama joje numatytomis sąlygomis, objektas išbraukiamas iš Sąrašo eilės.

21. Pareiškėjui gavus Komisijos patvirtinimą apie paraiškos įtraukimą į finansuojamų objektų bendrą eilę ir per metus nesiėmus veiksmų, nurodytų 9 arba 10 punkte, bei nepasirašius 12 punkte nurodytos Sutarties (arba Trišalės statybos rangos sutarties), objektas gali būti išbraukiamas iš Sąrašo bendros eilės.

22. Savivaldybė už darbų vykdymą sumoka iš tais metais biudžete tam tikslui numatytų lėšų. 23. Darbai vykdomi Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_________________________________


 

Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo

1 priedas

 

_______________________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, įgalioto asmens vardas, pavardė, tel., el. paštas. )

_______________________________________________________________________________

(pareiškėjo adresas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

 

P R A Š Y M A S

ATLIKTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ

STATYBOS/ REKONSTRAVIMO/ REMONTO DARBUS

_______________________

(data)

 

Vadovaudamiesi Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašu, prašome įtraukti į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti objektų sąrašą nurodytą(-us) objektą(-us) sudarant paramos sutartį. 

 

1. Susisiekimo komunikacijų  pavadinimas (-ai) ___________________________________

______________________________________________________________________________

2. Adresas, vieta ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Matmenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga) ______________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Trumpas aprašymas _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Kita:

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Planuojame projektinę dokumentaciją pateikti per  _______________________.

                                                                                                                                   (mėnesiai)

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (-ams).

2. Objekto nuotraukos, ……..lapas (-ai).

3. Objekto schema, matmenys.

4. Projektiniai pasiūlymai (pateikiami laisva forma).

5. Orientacinė objekto sąmata.

 

 

 

_________________________________                          ________________________________

                           (parašas)                                                                                           (vardas, pavardė)

Į pradžią