Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-476 2017-12-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS

Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo

2 priedas

 

DVIŠALIS SUSITARIMAS DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PROJEKTUOTOJO IR STATYTOJO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO Nr. ________

 

2017 m.            d.

Vilnius

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, ir       (toliau – Vykdytojas), atstovaujami      , veikiančio     , kartu vadinami Šalimis, 

atsižvelgdamos į tai, kad:

-          pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo nuostatas vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms;

-          gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus organizuoja ir užsakovo funkcijas atlieka savivaldybės;

-          Savivaldybės funkcija yra vietinės reikšmės kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų priežiūra, taisymas ir tiesimas

ir siekdamos sudaryti sąlygas Savivaldybei tinkamai vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas ir užtikrinti Vilniaus rajono susisiekimo komunikacijų plėtrą bendruomenės interesams,

susitarė ir sudarė šį teisių ir pareigų perleidimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

 

I. SUSITARIMO DALYKAS

 

1.      Savivaldybė suteikia teisę Vykdytojui Savivaldybės vardu vykdyti projektuotojo ir statytojo (užsakovo) pareigas ir įgyvendinti teises, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Savivaldybė nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos turi teisę kontroliuoti, kaip Vykdytojas vykdo nustatytas pareigas, ir reikalauti tinkamo jų įgyvendinimo.

2.      Vykdytojas įsipareigoja savo lėšomis, jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe gauti specialiuosius architektūrinius reikalavimus ir pagal juos parengti susisiekimo komunikacijos        

                                                (toliau – Statinys) techninį darbo projektą bei gauti statybą leidžiantį

        dokumentą atlikti                  darbus (toliau-Darbai) pagal parengtą projektą. Vykdytojas įsipareigoja šiuos dokumentus gauti ir veiksmus atlikti Savivaldybės vardu.

 

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

 

3. Vykdytojas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir neatlygintinai perduoti jų rezultatus Savivaldybei šiais terminais:

 

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Savivaldybė privalo:

4.1. ne vėliau kaip per 15 dienų nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento informuoti Vykdytoją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai įvykdyti darbus, atsiradimą;

4.2. kuo operatyviau ir visais įmanomais būdais padėti Vykdytojui įgyvendinti Susitarime numatytus įsipareigojimus tiek, kiek tai susiję su Savivaldybės kompetencija.

5. Savivaldybė turi teisę:

5.1. reikalauti iš Vykdytojo įvykdyti visas pareigas ir teises, nustatytas projektuotojui ir statytojui (užsakovui) Lietuvos Respublikos projektavimą ir statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

5.2. kontroliuoti ir prižiūrėti Vykdytojo vykdomus projektavimo ir statybos darbus.

6. Vykdytojas privalo:

6.1. darbų atlikimo metu vykdyti Lietuvos Respublikoje galiojančių projektavimo ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus;

6.2. paskirti projektuotoją ir projekto vadovą, kurie darbams atlikti turi tinkamą kvalifikaciją ir reikalingus atestatus;

6.3. parengti statinio techninį projektą pagal specialiųjų architektūrinių reikalavimų ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus;

6.4. užtikrinti, kad projekto autorius perleis Savivaldybei visas asmenines turtines ir neturtines teises į projektinę dokumentaciją;

6.5. savo jėgomis bei lėšomis suderinti visus darbus su valstybės ir savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisės aktuose šioje sutartyje nurodytiems rezultatams pasiekti, kad gautų statybą leidžiantį dokumentą;

6.6. Vykdytojas Susitarimo 6 punkte nurodytiems darbams atlikti savo rizika turi teisę pasitelkti kitus asmenis.

 

IV. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

 

7. Parengtos ir teisės aktų tvarka suderintos ir patvirtintos projektinės dokumentacijos, numatytos Susitarimo 2 p., perdavimas-priėmimas vykdomas Šalims pasirašant perdavimo-priėmimo aktą.

 

V. SUSITARIMO GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

8. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų

įvykdymo.

9. Šalys susitaria, kad Susitarimas gali būti pakeistas ar nutrauktas rašytiniu Šalių susitarimu.

10. Susitarimo pakeitimai įforminami raštu ir pasirašomi abiejų Šalių.

 

VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

11. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Susitarimo ar su juo susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną Šalims.

13. Šalių rekvizitai ir parašai:

 

Vykdytojas:                                                               Savivaldybė:

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188708224

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

Tel. 273 3183, faks. 275 1990

A/s LT 714010042400050316

Luminor Bank AB

banko kodas 40100

 

Administracijos direktorė

(parašas)                                                                     (parašas)

Į pradžią