Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-476 2017-12-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
SUTARTIS

Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo

3 priedas

 

PARAMOS SUTARTIS Nr. ________

 

2017 m.          d.

Vilnius

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Paramos gavėjas), atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, ir       (toliau – Paramos davėjas), atstovaujami      , veikiančio     , kartu vadinami Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

-          pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo nuostatas vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms;

-          gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus organizuoja ir užsakovo funkcijas atlieka savivaldybės;

-          Savivaldybės funkcija yra vietinės reikšmės kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų priežiūra, taisymas ir tiesimas;

-          ir siekdamos sudaryti sąlygas Savivaldybei atlikti teisės aktuose nustatytas funkcijas bei tenkinti visuomenės poreikius,

 

susitarė ir sudarė šią paramos sutartį (toliau – Sutartis).

 

1.      Paramos gavėjas įsipareigoja:

1.1.  Paramos davėjo Paramos gavėjui suteiktą paramą naudoti šiems Labdaros ir paramos įstatymo, Visuomeninių organizacijų įstatymo, Paramos gavėjo įstatus atitinkantiems tikslams įgyvendinti:

1.2.  Paramos davėjo Paramos gavėjui suteiktą paramą naudoti susisiekimo komunikacijų - (objekto ir atliekamų darbų pavadinimas)              darbams pagal šios sutarties, Labdaros ir paramos įstatymo, Visuomeninių organizacijų įstatymo ir Paramos gavėjo steigimo dokumentų reikalavimus;

1.3.  Informuoti Paramos davėją apie objekto vykdymo eigą, pateikiant darbų atlikimo aktus (forma F2 ir F3).

1.4.  Sutartyje numatytus darbus atlikti iki ___________.

 

2.      Paramos davėjas įsipareigoja:

2.1. Suteikti Paramos gavėjui 50% (atėmus projektavimo išlaidas, kurios negali viršyti 5 proc. nuo statybos montavimo darbų vertės - SMD) lėšų nuo rangos sutartyje nustatytos kainos į Savivaldybės administracijos šiam tikslui skirtą paramos sąskaitą, t. y.      Eur. paramą. Bendra paramos teikėjo suma neviršys 50 proc. projekto numatytos SMD kainos. Parama pervedama į Paramos gavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio rašytinio susitarimo pasirašymo.

 

2.2. Šalys įsipareigoja savo apskaitoje ir atskaitomybėje atspindėti suteiktą/gautą paramą.

 

3.      Sutartis gali būti nutraukta:

3.1   Sutartį pasirašiusių šalių susitarimu;

3.2   Paramos davėjo sprendimu. Tokiu atveju paramos davėjas įsipareigoja padengti tas Paramos gavėjo išlaidas, kurias jam teko patirti dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį įgyvendinimo ir darbų, atliekamų pagal šią sutartį, atlikimo;

3.3   Paramos gavėjui reikšmingai pažeidus šią sutartį. Tokiu atveju Paramos gavėjas paramos davėjo reikalavimu privalo grąžinti tai, ką yra gavęs pagal šios sutarties 2.1 punktą.

 

4.      Ši Sutartis sudaryta po vieną kiekvienai šaliai egzempliorių. Kiekvienas jų turi vienodą juridinę galią.

 

5.      Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami šalių susitarimu, o susitarti nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

6.      Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęsiamas Šalims sudarius rašytinį susitarimą, esant bent vienai iš šių, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių:

6.1. Darbai negali būti vykdomi dėl nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma tiems darbams, kurie pagal darbų technologinius procesus negali būti vykdomi esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, turinčioms, jeigu tai turėtų neigiamos įtakos, darbų kokybei);

6.2. atsiradus nenumatytiems darbams, kurie būtų įsigyjami kaip papildomi darbai, pagal Sutartį;

6.3. Darbai (jų dalis) negali būti vykdomi Sutartyje nustatytais terminais dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų trečiųjų šalių neveikimu arba netinkamu veikimu.

 

7.      Sutartis įsigalioja ir sukuria prievoles ją pasirašiusiems subjektams nuo tos dienos,  kai ją pasirašo Paramos gavėjas ir Paramos davėjas.

 

8.      Prie sutarties pridedama:

8.1. Darbų atlikimo sąmata, _____ lapai;

8.2. Darbų atlikimo vietos schema, ____ lapas.

 

 

9. Šalių adresai:

 

Paramos davėjas:                                                                          Paramos gavėjas:

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

Įmonės kodas 188708224

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

A/s LT 714010042400050316

Tel. 273 3183, faks. 275 1990

Administracijos direktorė

Liucina Kotlovska

 

 

 

Paramos davėjas (parašas)                                                                  Paramos gavėjas (parašas)

Į pradžią