Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-476 2017-12-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
TRIŠALĖ PROJEKTAIMO DARBŲ ATLIKIMOIR JŲ FINANSAIMO SUTARTIS Nr

Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo

4 priedas

 

TRIŠALĖ STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR.

2017 m___________ d.

Vilnius

 

Vilniaus rajono savivaldybė, įmonės kodas 188708224, buveinės adresas Rinktinės g. 50, Vilnius, (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

___________________ įmonės kodas _____, buveinės adresas __________, atstovaujama ____________, veikiančios _____________, (toliau – Mokėtojas) ir

___________, įmonės kodas _______, buveinės adresas ___________, atstovaujama __________, veikiančio __________, (toliau – Rangovas),

 

Atsižvelgdamos į tai, kad:

 

pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo nuostatas vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms;

gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus organizuoja ir užsakovo funkcijas atlieka savivaldybės;

Savivaldybės funkcija yra vietinės reikšmės kelių, gatvių ir inžinerinių tinklų priežiūra, taisymas ir tiesimas;

siekdamos sudaryti sąlygas Savivaldybei tinkamai vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas ir užtikrinti Vilniaus rajono susisiekimo komunikacijų plėtrą bendruomenės interesams;

_________ gatve naudojasi ir kiti Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai ir pastaroji yra reikalinga patogiam susisiekimui užtikrinti;

___(rangovas)____pagal ___(metų)__ sutartį Nr. A56(1)-      , sudarytą viešojo pirkimo Nr. ______ metu, ________ seniūnijoje atlieka kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbus;

____(Mokėtojas)___ ___(data)__ kreipėsi su prašymu Nr. A34(1)-     , kuriuo įsipareigojo sumokėti pusę numatomų atlikti darbų sumos Rangovui;

___(rangovo)____ darbų įkainiai atitinka darbų įkainius, nustatytus _____ seniūnijai viešojo pirkimo Nr. ______ metu;

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2017-12-20 sprendimu Nr. T3-_____ patvirtino Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašą,

 

yra sudaroma ši Trišalė statybos rangos sutartis (toliau – Sutartis). Toliau sutartyje Užsakovas, Mokėtojas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis.

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – _________ gatvės dalies (nuo Pk 0+00 iki Pk ____ m), esančios _____, Vilniaus r., asfaltbetonio dangos remonto darbai (toliau - Darbai).

1.2. Rangovas įsipareigoja, naudodamasis savo medžiagomis, Sutartyje nustatytais terminais atlikti 1.1 p. nurodytus Darbus ir perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas ir Mokėtojas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti Sutartyje nustatytą tvarka.

1.3. Darbų kiekiai yra nurodyti Sąmatoje, kuri yra neatskiriamas šios Sutarties priedas.

1.4. Sutarties galiojimo terminas – iki __________.

 

 

 

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)

2.1         Sutarties kainos nustatymui taikomas fiksuoto įkainio nustatymo būdas. Darbų įkainiai nustatyti pagal supaprastinto atviro konkurso, įvykusio ___(data)__ (pirkimo Nr. _______) rezultatus.

2.2         Į darbų įkainius įskaityti visi Rangovo mokėtini mokesčiai, visos tiesiogines ir netiesiogines išlaidos, susijusios su darbų atlikimu.

2.3         Sutarties kaina (galutinė kaina), kurią Užsakovas ir Mokėtojas turės sumokėti Rangovui, yra: __________ Eur. su PVM.

2.4         Sutarties įkainiai turi būti perskaičiuojami pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM). Perskaičiavimas vykdomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pasikeitimui. Perskaičiavimo formulė: Sutarties įkainiams taikomas PVM mokesčio tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties įkainiai neperskaičiuojami.

2.5         Darbų kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darbų kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų Darbų kaina keitimas galimas jei, praėjus metams po Darbų kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darbų kaina pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darbų kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Darbų kainos perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbtą vidutinės metinės infliacijos/defliacijos pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiems Šalims patvirtinus parašais.

 

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Darbai finansuojami Užsakovo ir Mokėtojo lėšomis.

3.2. Užsakovo avansinis mokėjimas nenumatytas.

3.3. Gavęs PVM sąskaitas faktūras pateiktas per informacinę sistemą „E. sąskaita“, Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus pagal atliktų darbų aktus ir pateiktas sąskaitas - faktūras per 30 dienų nuo darbų priėmimo dienos mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus (sąskaitas, atliktų darbų aktus, pažymas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaičiavimus būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties prieduose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus.

3.4. Atsiskaitymo tvarka nustatoma taip:

3.4.1. Rangovas pateikia pavedimo kopiją, jog jau yra gavęs iš Mokėtojo _______ Eur. sumą Darbams atlikti.

3.4.2. Mokėtojas įsipareigoja per 15 d.d. nuo šios Sutarties pasirašymo pervesti į Užsakovo sąskaitą _________Eur. sumą Darbams atlikti.

3.4.3. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už faktiškai atliktus darbus pagal Sutarties 3.3. p. nustatytą tvarką.

3.5. Šalys susitaria, jog Mokėtojo prievolė pervesti pinigus Užsakovui 3.4.2. p. nustatyta tvarka yra esminė Sutarties sąlyga ir Mokėtojui jos neįvykdžius, Sutartis netenka galios. Užsakovas neatsako už galimus Rangovo nuostolius Mokėtojui neįvykdžius monėtos prievolės.

 

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Vesti atliktų darbų apskaitą ir priimti atliktus darbus pagal aktą ir pasirašytas PVM sąskaitas – faktūras.

4.1.2. Suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

4.1.3. Už darbus apmokėti šios Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Prireikus kartu su Užsakovo atstovu nuvykti į vietą apžiūrėti objekto.

4.2.2. Užtikrinti, kad darbų kokybė atitiks Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei rekomendacijas.

4.2.3. Darbus atlikti darbų atlikimo užsakyme nurodytu laiku, kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, užsakovui vykdant techninę priežiūrą.

4.2.4. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, įregistruotas Aplinkos ministerijoje. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.

4.2.5. Visoms statybinėms medžiagoms pateikti pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas.

4.2.6. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą,  apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas.

4.2.7. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatyti kelio ženklais.

4.2.8. Pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir sąskaitas – faktūras iki einamojo mėnesio 25 dienos.

4.2.9. Savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų atlikimo.

4.2.10.Savo lėšomis atlikti tinkamumo ir savikontrolės bandymus atestuotoje laboratorijoje pagal Kelių įstatymo, Statybos įstatymo ir Statybos rekomendacijų reikalavimus.

4.2.11. Įforminti normatyvinius statybos dokumentus (paslėptų darbų aktai, išpildomosios nuotraukos), nustatyta tvarka tvarkyti darbų atlikimo dokumentus ir perduoti juos Užsakovui.

4.2.12. Prieš darbų pradžią asfaltbetonio mišinio projektai derinami su užsakovu, taip pat parenkami asfaltbetonio dangos storiai kiekvienam objektui atskirai.

4.2.13. Asfaltavimo metu tiekėjas turi atlikti asfaltbetonio masės savikontrolės bandymus, kurie vėliau, su asfaltbetonio pasu pateikiami užsakovui.

4.2.14. Rangovas atsako už žalą padaryta tretiesiems asmenims sutarties (užsakymo) vykdymo metu.

 

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

5.2.Užsakovas turi teisę pateikti būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti, nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darbų vadovui tik raštiškai, išskyrus tuos atvejus, kai iškyla grėsmė darbų atlikimo terminui. Užsakovas atsako už savo duomenis, nurodymus arba tiekimus.

5.3.Jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareikšti savo nuomonę, tačiau, jeigu neprieštarauja teisės aktų reikalavimai, Užsakovui pareikalavus, nurodymai privalo būti įvykdyti.

5.4.Neinformavus Užsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsižvelgti į trukdančias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jų neigiamas poveikis Užsakovui buvo akivaizdžiai žinomi.

5.5.Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo nedelsdama pranešti kitai šaliai.

5.6.Darbų atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinės ir kitos medžiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai Užsakovo nurodymu per jo nustatytą terminą pašalinami iš darbų atlikimo vietos (statybos aikštelės). To nepadarius, Užsakovas gali pašalinti jas Rangovo lėšomis arba parduoti Rangovo sąskaita (Rangovas padengia realizavimo išlaidas).

 

6. GARANTIJOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu ir per visą garantinį laiką jo darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui. Rangovas privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis.

6.2. Atliktiems kelio dangų įrengimo (taisymo) darbams nustatyti tokie garantiniai terminai:

- dangų paviršiaus apdorojimui – 1 metai;

- žvyro dangos stiprio atstatymui ir profiliuojamajam (viršutiniam) sluoksniui – 2 metai;

- plonoms šlamo dangoms – 2 metai;

- plonoms šlamo asfaltbetonio dangoms – 3 metai;

- pagrindo - dangos sluoksniams (viensluoksnėms dangoms) – 4 metai;

- atnaujintai asfaltbetonio dangai, užklojant iki 4 cm storio asfaltbetonio sluoksnį – 4 metai;

- sluoksniams iš šaltu būdu perdirbto asfaltbetonio – 1 metai;

- naujai įrengtos žvyro dangos apatiniam sluoksniui – 5 metai;

- dvisluoksnėms asfaltbetonio dangoms – 4 metai.

- pasikeitus teisės aktuose nurodytiems garantiniams terminams, taikomi terminai, galioję  darbų – perdavimo priėmimo metu.

6.3. Priimant pagrindo sluoksnį (-ius) atskirai arba nebaigtą kloti pagrindo sluoksnį bei kitokius darbų etapus, garantinio termino pradžia yra tik viso darbo arba paskutinio etapo priėmimas.

6.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina darbų defektų, jis privalo atlyginti Užsakovui šių darbų defektų šalinimo išlaidas.

 

7. ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Rangovas papildomai moka Užsakovui 5 (penkių) procentų baudą nuo netinkamai atliktų darbų kainos.

7.2. Rangovas moka Užsakovui 0,02 (dvi šimtąsias) procento delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.3. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už atliktus darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.4. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą ir Mokėtoją prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas bei Mokėtojo įsipareigojimo, numatyto 3.4.2. p., nevykdymas.

 

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Kilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys turi spręsti tarpusavio derybose. Jeigu taip išspręsti ginčo per vieną mėnesį nepavyksta, ginčas sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

9. FORCE MAJEURE

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

 

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Šalys įsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie šios Sutarties sąlygas, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę tokią informaciją gauti.

10.2. Sudarydamos šią Sutartį Šalys  pareiškia ir garantuoja, kad:

Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nurodytus įsipareigojimus;

Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

Jos yra mokios ir joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl jų likvidavimo;

Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutarties nuostatas.

10.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

 

 

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Mokėtojo atstovas

Vardas, pavardė

 

 

 

Adresas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius

 

 

Telefonas

 

 

 

Faksas

 

 

 

 

10.4. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo  pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

10.5. Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Vienas Sutarties egzempliorius atitenka Užsakovui, kitas Rangovui, trečias – Mokėtojui.

10.6. Sąmata yra neatskiriamas Sutarties priedas.

 

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

11.1. Šalys įsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitą apie šiame punkte nurodytų duomenų pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija išsiųsta senu adresu bus laikoma tinkamai įteikta.

Užsakovas:

Mokėtojas:

Rangovas:

Vilniaus rajono savivaldybė, atstovaujama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

buveinės adresas Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius,

įmonės kodas 188708224,

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

A/s LT 714010042400050316

 

 

Liucina Kotlovska

 

 

(vardas, pavardė, parašas ir A.V.)

(vardas, pavardė, parašas ir A.V.)

(vardas, pavardė, parašas ir A.V.)

 

Į pradžią