Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-7 2018-01-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Vilniaus rajono savivaldybės

                                                                                          tarybos 2018 m. sausio 26 d.

                                                                                          sprendimu Nr.T3-7

 

 2018 m. birželio 29  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos   sprendimoNr.T3-206 redakcija

 

       

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Šis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – mokykla) mokinių maitinimo organizavimo tvarką ir kontrolę, maitinimą organizuojančių ir maitinimo paslaugą teikiančių asmenų teises ir pareigas, Savivaldybei priklausančio turto suteikimo  maitinimo paslaugą teikiantiems asmenims tvarką.

           

II SKYRIUS

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

 

2.    Maitinimas mokyklose organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus.

3.    Mokinių nemokamas maitinimas skiriamas mokiniams Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymo  nustatyta tvarka ir organizuojamas vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-301 „Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.    Už maitinimo organizavimą yra atsakingas mokyklos vadovas.

5.    Maitinimą mokyklose gali organizuoti:

5.1.   mokykla;

5.2.   maitinimo organizatorius, parinktas mokyklos Viešųjų pirkimų komisijos arba pirkimų organizatoriaus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

6.    Maitinimas organizuojamas valgyklose ir kitose maitinti pritaikytose patalpose, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo ir gauti šilto maisto.

7.    Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas (patalpos, jose esanti įranga bei inventorius), kurį patikėjimo teise valdo savivaldybės mokyklos, maitinimo organizatoriui maitinimo paslaugos teikimo laikotarpiui išnuomojamas konkurso būdu, vadovaujantis savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

8.    Pirkimai, būtini maitinimui organizuoti, atliekami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

9.    Maisto produktų inventorizacija mokyklose turi būti atliekama pagal inventorizacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

10.     Maitinimo organizatorius, jei mokykla neturi, privalo apsirūpinti virtuvės įranga ir inventoriumi technologiniam procesui užtikrinti, stalo įrankiais, indais, valgyklos baldais. Maitinimo organizatoriui, pagerinusiam turtą, už pagerinimą neatlyginama. Maitinimo organizatorius privalo užtikrinti, kad maitinimo paslaugoms teikti perduotas turtas, pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, bus grąžintas tokios pat būklės, kokios perduotas, atsižvelgiant į nusidėvėjimą.

11.     Maitinimo organizatorius užtikrina ir atsako už patalpų higieninę būklę, apsaugą, einamąjį remontą, gaisrinės saugos reikalavimus ir įrenginių, skirtų maisto gamybai, saugų darbą, priežiūrą ir remontą savo lėšomis.

12.     Maitinimo organizatorius patalpas ir patalpose esančią įrangą, inventorių bei minėtose patalpose esančių vandentiekio, elektros, vėdinimo  ir kitų sistemų gedimus remontuoja savo lėšomis, laikydamasis visų higienos, darbų saugos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų.

13.     Maitinimo organizatorius moka mokesčius už nuomojamų patalpų šildymą, šiose patalpose sunaudotą elektros energiją, šaltą, karštą vandenį pagal skaitiklių rodmenis ir galiojančias kainas, maitinimo proceso organizavimo metu susidariusių maisto ir buitinių atliekų tvarkymo, ir kitas išlaidas, valo virtuvės, valgyklos ir pagalbines patalpas.

14.     Mokyklose organizuojamas maitinimas pagal patvirtintus ir suderintus valgiaraščius, kuriuose nurodomas patiekalo receptūros numeris, kiekis. Jie sudaromi pagal mokinių amžiaus grupes.

15.     Mokykloje gali būti numatyta galimybė laisvai pasirinkti užkandžius, kurie turi būti tiekiami pagal mokinių maitinimui rekomenduojamų produktų sąrašą.

16.     Pietų metu vienas iš karštų patiekalų turi būti tausojantis virškinimo sistemą – pagamintas verdant vandenyje, garuose arba troškinant.

17.     Jei mokykla pati organizuoja maitinimą, mokyklos vadovas paskiria atsakingus(-ą) asmenis(-į) už dokumentacijos tvarkymą, kasos operacijų, grynųjų pinigų apskaitą, maisto produktų tiekėjų parinkimą, kontrolės sistemą, maisto saugą ir sprendžia kitus su maitinimo organizavimu susijusius klausimus.

18.     Mokinių maitinimas organizuojamas, atsiskaitant grynaisiais pinigais, išduodant kasos aparato kvitą. Grynieji pinigai už suteiktas paslaugas priimami ir apskaitomi Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių nustatyta tvarka.

19.     Jei mokyklos maitinimo patalpose maitinami kitų įstaigų asmenys, už maitinimą atsiskaitoma banko pavedimu pagal sąskaitą faktūrą arba grynaisiais pinigais, šios tvarkos Aprašo 21 punkte nustatytais įkainiais.

20.     Grynųjų pinigų inkasavimo procesą nustato ir tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

21.     Jei maitinimą organizuoja mokykla, patiekalų kaina negali viršyti 50 % maisto produktų savikainos. Konkretų dydį nustato mokyklos vadovas savo įsakymu.

22.     Už maisto produktus mokykla atsiskaito iš einamaisiais metais patvirtintų asignavimų.

23.     Mokyklos valgyklos gaunamos pajamos apskaitomos kaip biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas vadovaujantis teises aktų nustatyta tvarka.

24.     Sprendimai dėl uždirbtų pajamų apskaitos ir atsiskaitymo priimami Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

III SKYRIUS

KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

 

25.     Mokyklų vadovai ar jų įgalioti asmenys kontroliuoja sutartyse numatytų maitinimo paslaugos teikėjo įsipareigojimų vykdymą.

26.     Už šio Aprašo vykdymo kontrolę atsakingi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Buhalterinės apskaitos skyrius.

 

            ________________________________________________________________________

Į pradžią