Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-14 2018-01-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. T3-14

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) veiklos tikslus, uždavinius, struktūrą, funkcijas, struktūrinių padalinių ir filialų (struktūrinių teritorinių padalinių) – seniūnijų (toliau – Administracijos padaliniai) darbo kontrolę ir atsakomybę.  

2. Administracija yra Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Administracijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

3. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Biudžetinių įstaigų bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos (toliau - Taryba) sprendimais, mero potvarkiais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu (toliau – Tarybos veiklos reglamentas), administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Administracijos steigėja yra Vilniaus rajono savivaldybė. Steigėjos teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Taryba, kurios kompetenciją, veiklos tvarką ir formas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Tarybos veiklos reglamentas, kiti teisės aktai.

5. Administracijos nuostatai tvirtinami ir keičiami Tarybos sprendimu.

6. Administracijos vadovas yra Administracijos direktorius, pavaldus Tarybai, atskaitingas Tarybai ir Savivaldybės merui.

7. Administracijos įgaliojimai nėra susiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga.

8. Administracijos santykiai su valstybinėmis institucijomis grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Administracija nėra pavaldi valstybės institucijoms.

9. Administracija yra paramos gavėja.

10. Administracija turi juridinio asmens statusą. Ji turi sąskaitų bankuose ir herbinį antspaudą su pavadinimu „Vilniaus rajono savivaldybės administracija“ ir Savivaldybės herbu. Už antspaudo naudojimą ir saugojimą atsakingas Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

11. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Savivaldybės, kurioje jie dirba, Tarybos nariais.

12. Administracijos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

13. Administracijos buveinės adresas - Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VEIKLOS tikslai ir uždaviniai

 

14. Administracijos veikla skirta įstatymams, vietos savivaldos institucijų sprendimams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Vilniaus rajono savivaldybėje ir atliekant Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą.

15. Administracijos veiklos tikslai teisės aktų jai nustatytas funkcijas ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas įgyvendinti, organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos įgyvendinti, organizuoti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą, atlikti viešojo administravimo funkcijas, efektyviai tenkinti savivaldybės bendruomenės interesus.

16. Administracijos veiklos uždaviniai iškeltiems tikslams pasiekti yra užtikrinti:

16.1. gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus;

16.2. savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;

16.3. savivaldybės institucijų veiklos laisvę ir savarankiškumą, kai jos, įgyvendindamos

įstatymus, kitus teisės aktus ir įsipareigojimus bendruomenei, priima sprendimus;

16.4. veiklos skaidrumą;

16.5. bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimą;

16.6. viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;

16.7. savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą;

16.8. žmogaus teises ir laisves, jų gerbimą.

17. Administracija:

17.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

17.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;

17.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

17.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

17.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, įstaigų valdymo organuose, teismuose;

17.6. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

17.7. atlieka sekretoriato, Savivaldybės mero, tarybos narių finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

17.8. vykdo kitas teisės aktuose jai numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS VALDYMAS ir STRUKTŪRA

 

18. Savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir jeigu šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atsakingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.

19. Administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius  padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

20. Administracijos struktūrą, jos veiklos  nuostatus  ir  darbo  užmokesčio  fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal  darbo  sutartis  ir  gaunančių  užmokestį  savivaldybės biudžeto, skaičių   savivaldybės  administracijos  direktoriaus siūlymu  mero  teikimu  tvirtina ir keičia savivaldybės taryba, o pareigybes  tvirtina  savivaldybės  administracijos  direktorius.

21. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymuose. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tol, kol administracijos direktorius ir jo pavaduotojas nėra paskirti, direktoriaus pareigas gali eiti mero  ar  laikinai  mero  pareigas einančio tarybos nario siūlymu savivaldybės   tarybos   paskirtas  savivaldybės  administracijos valstybės  tarnautojas.

22. Administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) į pareigas skiriamas (skiriami) Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

23. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) už tarnybinius nusižengimus skiria Taryba. Atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą ar tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų) tarnybinius nusižengimus ar apie savivaldybės tarybos pateiktus nepasitikėjimo savivaldybės administracijos direktoriumi motyvus.

24. Vadovaudamasis Tarybos veiklos reglamentu administracijos direktoriui jo raštišku prašymu atostogos suteikiamos Tarybos sprendimu. Atostogų metų administracijos direktorius pavaduojamas Tarybos sprendimu. Administracijos direktorius į tarnybines komandiruotes siunčiamas administracijos direktoriaus įsakymu kurį pasirašo administracijos direktoriaus pavaduotojas. Administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) jo (jų) raštišku prašymu atostogos suteikiamos tarybos sprendimu. Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) į tarnybines komandiruotes siunčiamas (-i) administracijos direktoriaus įsakymu arba jo įgalioto asmens sprendimu. Esant neatidėliotiniems atvejams ir negalint skubiai sušaukti Tarybos posėdžio administracijos direktoriui, jo pavaduotojui (pavaduotojams) atostogų suteikimo, administracijos direktoriaus pavadavimo klausimus įformina Vilniaus rajono savivaldybės meras arba jo pavaduotojas.

 

IV SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS direktoriaus kompetencija

 

25. Administracijos direktoriaus kompetenciją nustato įstatymai, Nuostatai ir pareigybės aprašymas.

26.   Administracijos direktorius:

26.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Tarybos sprendimų, mero potvarkių įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

26.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams padaliniams, Administracijos filialams - seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

26.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

26.4. administruoja asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai;

26.5. Tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;

26.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartį, seniūnijų – biudžetinių įstaigų – vadovus – seniūnus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

26.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

26.8. organizuoja Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

26.9. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir merui;

26.10. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

26.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

26.12. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

26.13. teikia tvirtinti Tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus; įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba  savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą, organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

26.14.organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.

26.15. užtikrina, kad Administracijos parengta ataskaita apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai būtų pateikiama iki kiekvienų metų birželio 30 dienos;

26.16. užtikrina, kad Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvada apie jį būtų apsvarstyti Tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 dienos;

26.17. užtikrina, kad Administracijos parengta metinė ataskaita apie finansų kontrolės būklę būtų pateikta Tarybai iki kiekvienų metų balandžio 1 dienos;

26.18. užtikrina efektyvią Administracijos vidaus kontrolę, nustato vidaus kontrolės procedūras, atlieka kitas funkcijas, numatytas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme;

26.19.  įstatymų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus Administracijos valstybės tarnautojus atstovauti Administracijai įstaigose, įmonėse, teisinėse institucijose, organizacijose;

26.20. Tarybos nustatyta tvarka Savivaldybės vardu sudaro ir pasirašo sutartis arba įgalioja Administracijos valstybės tarnautojus arba darbuotojus sudaryti ir pasirašyti sutartis.

26.21. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, priskirtas Savivaldybės administracijos direktoriui ir biudžetinės įstaigos vadovui.

 

V SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

27. Savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti norminiai teisės aktai. Administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų veiklą reguliuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti struktūrinių padalinių ir seniūnijų nuostatai, Administracijos darbo tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

28. Savivaldybės administracijos tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pavaldūs savo struktūrinio padalinio vadovui ir atsakingi Administracijos direktoriui. Struktūrinių padalinių vadovai bei į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai pavaldūs ir atsakingi Administracijos direktoriui ar Administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams).

29. Valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į pareigas priima ir atleidžia, skatina, tarnybines ir drausmines nuobaudos skiria Administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

30. Administracijos direktoriaus atostogų, komandiruotės ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Kai struktūrinio padalinio vadovo nėra ar jis laikinai negali eiti pareigų, jį pavaduoja padalinio vadovo pavaduotojas arba  Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas, arba valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme nustatytas pavadavimas.

31. Administracijos struktūriniai padaliniai ir seniūnijos privalo palaikyti tarpusavio ryšius taip, kad galėtų objektyviai vykdyti savo funkcijas.

32. Administracijos veiklos klausimai aptariami struktūrinių padalinių, seniūnijų vadovų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pasitarimuose. Pasitarimų metu struktūrinių padalinių vadovai aptaria aktualiausius klausimus ir problemas:

32.1. Administracijos struktūrinių padalinių vedėjų pasitarimai paprastai organizuojami kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį, struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) seniūnų – vieną kartą per mėnesį pagal poreikį. Esant reikalui pasitarimai gali būti organizuojami ir kitu laiku. Pasitarimo dieną ir laiką nustato Administracijos direktorius;

32.2. Pasitarimuose dalyvauja visi struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių vadovai arba jų įgalioti asmenys. Pasitarimuose gali dalyvauti ir kiti kviesti asmenys;

32.3. Pasitarimų metu padalinių vadovai atsiskaito už pavedimų vykdymą, informuoja apie artimiausius darbus, Savivaldybės tarybai (Tarybos komitetams) pateiktus klausimus ir priimtus sprendimus. Prireikus Administracijos direktorius kai kuriems klausimams nagrinėti numato papildomus pasitarimus ir darbų vykdytojus;

32.4. Pasitarimuose sprendimus priima ir jų vykdymą kontroliuoja Administracijos direktorius. Administracijos direktoriaus nuožiūra kai kurių klausimų sprendimų kontrolė gali būti pavesta konkrečiam asmeniui.

33. Administracijos struktūrinių padalinių vadovai, seniūnai Savivaldybės mero ir /ar Administracijos direktoriaus reikalavimu pateikia savo padalinių veiklos ataskaitas. Administracijos padalinių vadovai ir seniūnai tiesiogiai atskaitingi Administracijos direktoriui už padalinių ir seniūnijų kompetencijai priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

34. Asmenų prašymai, skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

35. Savivaldybės tarybos narių paklausimai nagrinėjami Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka. Pavedimų vykdymo terminai nustatomi, pratęsiami, vykdymo kontrolė atliekama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

36. Administracijoje gaunami ir siunčiami dokumentai tvarkomi vadovaujantis 2011-07-04 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-118 patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintomis Gautų dokumentų registravimo (registras A 32) ir fizinių asmenų pasiūlymų, pranešimų ir skundų registravimo (registras A34) dokumentų valdymo sistemoje (DVS) tvarkos nuostatomis.

37. Savivaldybės tarybos sprendimų projektai rengiami 2011-07-04 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-117 patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis, Tarybos veiklos reglamento, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintomis Savivaldybės Tarybos sprendimų projektų bei Tarybos sprendimų registravimo dokumentų valdymo sistemoje (DVS) tvarkos ir kitų norminių teisės aktų nustatytomis tvarkomis.

38. Administracijos padalinių vadovai yra asmeniškai atsakingi už jų padalinių parengtų ir pateiktų svarstyti sprendimų projektų pagrįstumą.

39. Administracijos direktoriaus įsakymų projektai rengiami 2011-07-04 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-117 patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintomis Administracijos direktoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais (registras A27) dokumentų valdymo sistemoje (DVS) registravimo bei Administracijos direktoriaus įsakymų žemės klausimais registravimo (registras KADI) dokumentų valdymo sistemoje (DVS) tvarkomis ir kitų norminių teisės aktų nustatytomis tvarkomis.

40. Administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai gali atstovauti Savivaldybei ir Administracijai, teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vadovaudamiesi Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais jiems suteiktais įgaliojimais.

 

VI SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS  PADALINIŲ DARBO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

41. Administracijos veiklą kontroliuoja steigėjas, meras, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Centralizuotas vidaus audito skyrius pagal savo kompetenciją. Administracijos finansinė veikla kontroliuojama įstatymų, Finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų Administracijos direktoriaus įsakymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

42.  Administracijos padalinių veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos vadovybė.

43. Administracijos vidaus auditą atlieka Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamasis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, metiniu vidaus audito planu. Vietos savivaldos įstatymu nustatyta tvarka Administracijos direktorius gali pavesti atlikti metiniame vidaus audito veiklos plane nenumatyta vidaus auditą. Metiniame vidaus audito veiklos plane nenumatytas vidaus auditas gali būti atliekamas Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo sprendimu, raštu suderintu su Administracijos direktoriumi.

44. Administracijos padalinių vadovai pagal savo kompetenciją užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą jiems pavaldžiuose  skyriuose ir operatyviai imasi priemonių trūkumams pašalinti.

45. Administracijos padaliniai pagal savo kompetenciją prižiūri ir kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai, Tarybos sprendimai, Savivaldybės mero potvarkiai, Administracijos direktoriaus įsakymai Savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir organizacijose, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas bei imasi priemonių trūkumams pašalinti.

46. Administracijos valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atskaitingi Administracijos direktoriui.

 

VII SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

 

47.  Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius tarybos sprendime nurodytu laiku ir dalyvaujant Savivaldybės merui turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui.

48. Perduodant reikalus turi būti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų perdavimo ir priėmimo akte turi būti pateikti svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, administracijos struktūrą bei pareigybes (etatus), personalo sukomplektavimą,  Administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turtą, archyvo būklę bei kita būtina informacija.

49. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo. Aktą tvirtina Savivaldybės meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

50. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Savivaldybės merui, kitas – reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

51. Administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių padalinių, reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja padalinių nuostatai ir kiti teisės aktai.

52. Administracijos tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, reikalų perdavimo ir perėmimo tvarką reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

 

VIII SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKA

 

53. Administracijos nuostatus tvirtina, keičia, pripažįsta netekusiais galios Savivaldybės taryba.

54. Patvirtinti nuostatai, jų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Šiuose nuostatuose neaptarti Administracijos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

56. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

57. Šių nuostatų reikalavimų vykdymą užtikrina Administracijos direktorius.

58. Administracija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

59. Administracijos vieši pranešimai skelbiami vietinėje spaudoje ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

                                       _______________________________

 

Į pradžią