Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-34 2018-02-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMU NR. T3-187 PATVIRTINTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO

2018 m. vasario 20 d. Nr. T3-34
Vilnius

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 str. 23 d., Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-09-29 įsakymu Nr. 1-172 „Dėl šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“, Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T3-187 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-187 patvirtintą Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašą:

1.1. papildyti 2 punktą sąvokomis:

            „Šildymo sistema – daugiabučiame name įrengtas techninių priemonių kompleksas (šilumos punktas, magistraliniai vamzdynai (stovai), šildymo prietaisai, uždaromoji, reguliuojamoji ir drenavimo armatūra) skirtas į daugiabutį namą perduotai arba daugiabučiame name gaminamai šilumai į patalpas paskirstyti“.

            „Šildymo sistemos modernizavimas – atskiro šilumos punkto įrengimas ar esamo neautomatizuoto šilumos punkto modernizavimas, balansinių ventilių ant stovų įrengimas, daliklinės apskaitos sistemos įrengimas butuose, termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų įrengimas, magistralinių vamzdynų keitimas, remontas, apšiltinimas, viso namo šildymo prietaisų keitimas“.

            1.2. pakeisti 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

            „4. Darbai atliekami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ir Fondo ar kitų finansinių institucijų lėšomis“.

            1.3. papildyti 5 punktą 5.3 ir 5.4 papunkčiais:

            „5.3. 50 procentų daugiabučio namo šildymo sistemos modernizavimui“.

            „5.4. papildomai 10 procentų daugiabučio namo, dalyvaujančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, šildymo sistemai modernizuoti“.

            1.4. pakeisti 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

            „6. Jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai gauna atitinkamas Valstybės paramas, lėšos iš Fondo neskiriamos, išskyrus 5.4. papunktyje nustatytą atvejį“.

            1.5. pakeisti 9.5 papunktį ir išdėstyti jį taip:

            „9.5. nuosavų lėšų patvirtinimas (bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pažyma arba  banko sąskaitos išrašas, kreditavimo sutarties kopija)“.

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Kšyštof Švaikovski

Tel. 273 02 85

Į pradžią