Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-35 2018-02-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T3-35

 

KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠAS

 

1.                  Kelių ir gatvių (toliau – Kelias) įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) yra taikomas sprendžiant klausimą dėl Kelių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą (toliau – Sąrašas). Tvarkos aprašas gali būti taikomas ir nagrinėjant klausimus dėl Kelių išbraukimo iš Sąrašo.

2.                  Tvarkos aprašas netaikomas sodininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų teritorijose esantiems Keliams. Šie Keliai Vilniaus rajono savivaldybės administracijai perduodami pagal kituose teisės aktuose numatytą tvarką.

Išimtis taikoma Keliams, kuriais naudojasi ir ne mėgėjų sodų teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai ir naudotojai (tranzitiniai keliai) ir dėl kurių pareikštas noras dalyvauti finansavimo programoje pagal Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo nuostatas. Tokiais atvejais tikrinamas Kelių atitikimas kriterijams, nurodytiems Tvarkos aprašo 1 lentelėje, pagal tvarką, nustatytą Tvarkos aprašo 5 p. 
2018 m. gegužės 25  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimoNr.T3-167 redakcija

3.                  Klausimas dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą svarstomas komisijoje, gavus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūno, fizinio arba juridinio asmens rašytinį prašymą. Prašymas gali būti laisvos formos. Klausimas dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą gali būti svarstomas ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos iniciatyva.

4.     Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sudaryta komisija, nagrinėjanti prašymą dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą, tikrina siūlomo įtraukti Kelio atitikimą kriterijams, nurodytiems 1 lentelėje. Komisijos išvados įforminamos protokolu.

5.     Kai siūlomas įtraukti Kelias atitinka ne mažiau kaip 4 kriterijus ir tai yra nustatyta Komisijos protokole, jis yra įrašomas į siūlomų Vilniaus rajono savivaldybės kelių ir gatvių sąrašą. I arba IV metų ketvirtyje yra ruošiamas siūlomų įtraukti Vilniaus rajono savivaldybės kelių ir gatvių projektas, kurį Vilniaus rajono savivaldybės taryba tvirtina savo sprendimu, tikslindama Sąrašą.

 

1 lentelė. Kelių įtraukimo kriterijai

El. Nr.

Kriterijaus pavadinimas

Taip

Ne

1.

Kelias yra valstybinėje žemėje

 

 

2.

Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos žemės sklypas Keliui aptarnauti yra perduotas Vilniaus rajono savivaldybei

 

 

3.

Kelio juosta yra ne mažesnė kaip 8 m (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 11 str. 2 d.)

 

 

4.

Įrengta važiuojamoji dalis, atitinkanti Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 07 (9 – 12 lentelė)

 

 

5.

Kelias yra jungiamasis (jungia kitus Kelius ar gyvenvietes)

 

 

6.

Įrengta arba galima įrengti apsisukimo aikštelę (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ 32 p. 5 pav. Minimali apsisukimo aikštelė 2 ašių sunkvežimiui)

 

 

7.

Kelias veda iki visuomeninės paskirties objektų

 

 

8.

Kelias veda prie kitos paskirties žemės (vienbučių ir dvibučių pastatų, komercijos ir pramonės teritorija), numatytos viešajame registre arba planuojamos pagal Kraštovaizdžio specialųjį planą bei jį patikslinančius dokumentus.

 

 

Bendra suma

 

 

 

 

Į pradžią