Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-36 2018-02-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu

Nr. T3-36

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimą ir informacijos apie neprižiūrimas kapavietes teikimą.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMAS

 

               3. Rašytinį leidimą laidoti neprižiūrimose kapavietėse išduoda Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, vykdančios kapinių priežiūrą, seniūnas (toliau – seniūnas), jo nesant seniūno pavaduotojas. Leidimas laidoti išduodamas pagal Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse nustatytą formą (taisyklių 1 priedas).

                4.  Asmuo, kuriam Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, pateikia šio aprašo 3 punkte nurodytiems asmenims medicininį mirties liudijimą ar sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą, jei norima laidoti žmogaus vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės, ir rašytinį prašymą išduoti leidimą laidoti. Prašyme (taisyklių 2 priedas) pažymima, kuriose kapinėse esančioje pripažintoje neprižiūrima kapavietėje pageidaujama gauti leidimą laidoti, ir nurodomas Komisijos, konfesinėse kapinėse – religinės bendruomenės ar bendrijos sprendimas, suteikęs teisę prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisykles  joje galima laidoti ir praėjo ne mažiau kaip 25 metai nuo kapo ramybės laikotarpio pabaigos.

2018 m. birželio 29  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T3-217 redakcija

                5. Mirus asmeniui, kuriam Kapinių tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka buvo suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, leidimas jį palaidoti šioje kapavietėje išduodamas laidojančiam asmeniui šiame apraše nustatyta tvarka.

                6. Neprižiūrimoje kapavietėje laidojant ir ją prižiūrint, turi būti išsaugotas kapo paminklas, jeigu jis yra, ir jame esantys įrašai apie kapavietėje palaidotą (-us) asmenį (-is).

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                7. Asmenys, pažeidę šio aprašo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

____________________________

 

 

 

Į pradžią