Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-36 2018-02-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu

Nr. T3-36

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato kapinių, kuriose laidojami žmonių palaikai, balzamuoti ir (ar) kremuoti žmonių palaikai, priežiūros organizavimo tvarką.

2. Pagal šį aprašą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo organizuoja visų Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

4. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius ir lėšas priežiūrai skiria Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Seniūnijos seniūnas prižiūrimoje teritorijoje organizuoja kapinių priežiūrą, išduoda leidimus laidoti. Konfesinių kapinių priežiūrą kapinių perdavimo sutartyse numatyta tvarka taip pat gali organizuoti ir (ar) finansuoti juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ar bendrijos (toliau vadinama – religinės bendruomenės ar bendrijos).

5. Viešosioms kapinėms prižiūrėti Savivaldybės administracijos direktorius į darbą priimą kapinių prižiūrėtoją, su kuriuo sudaroma darbo sutartis ir kuris dirba pagal pareigybės aprašymą.

       Seniūnas pasirašytinai supažindina kapinių prižiūrėtoją su nustatytomis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis, šiuo aprašu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kapinių tvarkymą.

6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius paskiria kapinių prižiūrėtoją konfesinėms kapinėms prižiūrėti ir su juo sudaro kapinių priežiūros sutartį tuo atveju, kai kapinių perdavimo sutartyje nenumatyta, kad konfesinių kapinių prižiūrėtoją skiria religinė bendruomenė ar bendrija. Jeigu pagal kapinių perdavimo sutartį konfesinių kapinių priežiūrą organizuoja ir kapinių prižiūrėtoją skiria religinė bendruomenė ar bendrija, kapinių priežiūros sutartį su paskirtu kapinių prižiūrėtoju sudaro religinė bendruomenė ar bendrija. Kai konfesinių kapinių prižiūrėtojas yra fizinis asmuo, su juo religinė bendruomenė ar bendrija sudaro darbo sutartį.

7. Kai šio aprašo 6 punkte nustatytu atveju konfesinėms kapinėms prižiūrėti kapinių prižiūrėtoją paskiria ir su juo kapinių priežiūros sutartį sudaro savivaldybė, konfesinėms kapinėms paskirtą kapinių prižiūrėtoją iki kapinių priežiūros sutarties sudarymo supažindina pasirašytinai su religinės bendruomenės ar bendrijos nustatyta konfesinėms kapinėms laidojimo ir kapinių lankymo tvarka ir apie supažindinimą pažymi kapinių priežiūros sutartyje. Konfesinių kapinių prižiūrėtojas privalo laikytis religinės bendruomenės ar bendrijos konfesinėms kapinėms nustatytos laidojimo ir kapinių lankymo tvarkos.

8. Kapinių prižiūrėtojas privalo:

8.1. palaikyti švarą ir tvarką kapinių bendro naudojimo teritorijoje (šalinti šiukšles, žolę, krūmus nuo takų, aikštelių), tvarkyti neprižiūrimomis pripažintas kapavietes, kurių priežiūra neperduota kitiems asmenims, nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų palaidojimo vietas;

8.2. registruoti duomenis laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale;

8.3. prižiūrėti kapinėse vykdomus darbus, kontroliuoti transporto įvažiavimą į kapinių teritoriją;

8,4. pasirūpinti, kad būtų laiku pašalinti, nugenėti pavojų keliantys medžiai ir jų vietoje (kur galima) pasodinti nauji želdiniai;

8.5. informuoti seniūną ir Vilniaus  rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių apie Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių  pažeidimus;

8.6. užtikrinti, kad kapinių teritorijoje susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal suderintą su Vilniaus rajono savivaldybe ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi atliekų surinkimo grafiką. Atliekų surinkimo priemones pripildžius atliekų anksčiau, negu numatyta grafike, kapinių prižiūrėtojas organizuoja papildomą šių atliekų surinkimą.

8.7. užtikrinti, kad kapinėse būtų vandens (iš gręžinių, šachtinių šulinių, centralizuoto vandentiekio tinklų vanduo būtų atvežamas cisternomis pagal nustatytą grafiką ir panašiai);

8.8. skirstant kapavietes, užtikrinti visų asmenų lygiateisiškumą;

8.9. vykdyti kitus kapinių priežiūros darbus, nustatytus pareigybės aprašyme, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėse ir sutartyje su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriumi arba religine bendruomene ar bendrija numatytas funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  9. Kapinių teritorijoje pagal poreikį turi būti pastatytos atliekų surinkimo priemonės, atliekos surenkamos ir išvežamos į atliekų apdorojimo įrenginius.

  10. Kitus kapinių priežiūros organizavimo klausimus, kurie neaptarti šiame apraše, sprendžia Vilniaus rajono savivaldybė, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.

 

_______________________

 

 

 

Į pradžią