Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-36 2018-02-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu

Nr. T3-36

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO KAUPIAMŲ DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato kapinių prižiūrėtojo kaupiamus ir tvarkomus duomenis apie kapinėse palaidotus asmenis, laidojimus ir kapavietėse esančius statinius, šių duomenų registravimo tvarką, taip pat laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalo formą (priedas).

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

DUOMENYS APIE KAPINĖSE PALAIDOTUS ASMENIS IR LAIDOJIMUS. DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

 

3. Kapinių prižiūrėtojai laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau vadinama – žurnalas) pagal šio aprašo priede pateiktą formą registruoja šiuos duomenis:

3.1.  asmens, kurio palaikai palaidoti kapinėse, vardą, pavardę, gimimo ir mirties vietas ir datas, asmens kodą, medicininio mirties liudijimo išdavimo datą ir numerį, o jeigu palaidotas (palaidoti) žmogaus vaisius ( vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, - moters, kurios vaisius ( vaisiai) buvo palaidotas (palaidoti), vardą ir pavardę, gimimo datą, sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašo datą;

2018 m. birželio 29  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T3-217 redakcija

3.2. žmogaus palaikų palaidojimo datą ir vietą (kapinių kvartalas, kapavietės arba nišos kolumbariume numeris ir matmenys, pelenų barstymo laukas), laidojimo gylį;

3.3. įrašus apie pavojingą arba ypač pavojingą užkrečiamąją ligą, įrašytą į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą, jeigu asmuo, kurio palaikai (išskyrus kremuotus) palaidoti kape arba laidojimo rūsyje, sirgo tokia liga arba buvo tokios ligos sukėlėjų nešiotojas;

3.4. kapavietėje pastatytų statinių statymo ir rekonstravimo datas, kitų paminklų, antkapių ir kapavietės aptvėrimo įrengimo datas;

3.5. unikalų kodą Kultūros vertybių registre, jeigu kapas įrašytas į Kultūros vertybių registrą;

3.6. laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį;

3.7. draudimo laidoti pagrindą, pradžią ir šio draudimo trukmę;

3.8. asmens, įregistravusio duomenis žurnale pareigas, vardą, pavardę.

4. Kiekvienoms kapinėms pildomas atskiras žurnalas.

5. Žurnalas privalo būti tvarkomas taip, kad nebūtų įmanoma pakeisti jame esančių įrašų, pakeisti lapų, papildyti žurnalo naujais įrašais, pažeidžiančiais chronologinę tvarką.

6. Jeigu žurnalas pildomas elektronine forma, turi būti fiksuojama veiksmų istorija. Šiuo atveju kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje visi per praėjusius kalendorinius metus užregistruoti duomenys spausdinami, lapai numeruojami, o įrašas, nurodantis lapų skaičių, tvirtinamas kapinių prižiūrėtojo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir kapinių prižiūrėtojo antspaudu, jeigu kapinių prižiūrėtojas antspaudą privalo turėti.

 

III SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

   7. Žurnalas saugomas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

   8. Už žurnale įrašytų duomenų atitiktį pateiktiems dokumentams ir jų saugą atsako kapinių prižiūrėtojas.

 

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                Vilniaus rajono savivaldybės kapinių

                                                                                                                                            prižiūrėtojo kaupiamų duomenų

                                                                                                                                tvarkymo sąlygų aprašo

                                                                                                      priedas
                                                                                                                                                                                      2
018 m. birželio 29  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo
                                                                                                                                           Nr.T3-217 redakcija

 

(Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnalo forma)

                              _________________________________________________________________________________

(kapinių pavadinimas, adresas)

 

LAIDOJIMŲ IR KAPAVIEČIŲ STATINIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

______________________________________________

(kapinių prižiūrėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

Eil. Nr.

Palaidotas asmuo

Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris

Kapavietės statiniai, jų statymo ir rekonstravimo datos, kitų paminklų, antkapių ir kapavietės aptvėrimo įrengimo datos

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Draudimo laidoti pagrindas, pradžia ir trukmė

Duomenis įregistravusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Papildomi duomenys

pavardė vardas, asmens kodas

gimimo ir mirties datos

gimimo vieta

mirties vieta

Medicininio mirties liudijimo išdavimo data ir numeris

**

kapinių kvartalas, kapavietės arba nišos numeris ir matmenys, arba pelenų barstymo laukas

laidojimo data, laidojimo gylis

pavojinga arba ypač pavojinga užkrečiamoji liga, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą*

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 * 9 skiltis pildoma tuo atveju, jeigu asmuo, kurio palaikai (išskyrus kremuotus) palaidoti kape arba laidojimo rūsyje, sirgo pavojinga arba ypač pavojinga  užkrečiamąja liga, įrašyta į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą, arba buvo tokios ligos sukėlėjų nešiotojas.

„**jeigu palaidotas (palaidoti) žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22-os nėštumo savaitės, 6 skiltyje nurodoma sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašo data, moters, kurios vaisius (vaisiai) buvo palaidotas (palaidoti), vardas, pavardė, gimimo data, o 2-5 skiltys nepildomos.“ (priedas pridedamas).

                                                                                       ___________________________

Į pradžią