Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-120 2018-04-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL Vilniaus rajono savivaldybės valdomų Savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertiNImo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2018 m.  balandžio 25 d. Nr. T3-120

Vilnius

 

 

                     

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 19 p., 3 d. 9 p., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 str. 2 d.,  Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 str. 2 d., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-06 nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose bendrovėse“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių bei akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovus, rengiant veiklos strategijas vadovautis šio sprendimo 1 punkte nurodytu tvarkos aprašu.

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus

vyr. specialistė Halina Petrucin

tel. 275 0125

 

Vietinio ūkio skyriaus

vyr. specialistė Jolanta Stankevič

tel. 210 9688

Dokumento priedai:
T3-120 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
T3-120 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią