Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-120 2018-04-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. T3-120

 

Vilniaus rajono savivaldybės valdomų Savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertiNImo tvarkos aprašas

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato visų Vilniaus rajono savivaldybės valdomų įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių (toliau - Įmonių) vertinimą, ar šios Įmonės pasiekė patvirtintus nustatytus Įmonės veiklos strategijoje trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus.

2. Vilniaus rajono savivaldybės įmonių veiklos tikslai, jų vertinimo rodikliai  nustatomi Įmonės veiklos strategijoje.

         3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme.

 

II skyrius

ĮMONIŲ veiklos Strategijos rengimas

 

4. Įmonės vadovas rengia 4 metų veiklos strategijos projektą. Rengdamas veiklos strategijos projektą, Įmonės vadovas išanalizuoja ir įvertina aplinką bei išteklius, suformuoja misiją, numato strateginius tikslus (ilgalaikius ir trumpalaikius) ir uždavinius tikslams pasiekti, bei pasiūlo tikslų vertinimo kriterijus – konkrečius rodiklius. Įmonės veikla planuojama pagal turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti.

5. Įmonės vadovas pateikia parengtą Įmonės veiklos strategijos projektą Įmonės valdybai, o jeigu nesudaroma valdyba, tai Savivaldybės administracijos direktoriui. Konkrečius veiklos tikslų pasiekimo vertinimo rodiklius nustato valdomos Įmonės valdyba, o jeigu nesudaroma valdyba, tai Savivaldybės administracijos direktorius. Atsižvelgiant į Įmonės veiklos specifiką, kiekvienai Įmonei gali būti nustatomas skirtingas veiklos tikslų skaičius, tačiau vieneriems metams  (trumpalaikiai tikslai) nustatomi ne mažiau kaip 3 tikslai.

6. Strateginiai tikslai formuluojami vadovaujantis tinkamumo, realumo, motyvavimo, suprantamumo, įsipareigojimo, suderinamumo principais.

7. Įmonės veiklos strateginiams tikslams įgyvendinti formuluojami uždaviniai, kurie nusako, kokia yra planuojama veikla, užtikrinanti nustatyto tikslo įgyvendinimą per nustatytą laikotarpį.

8. Kiekvienam Įmonės veiklos suformuotam uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės, kurios turi būti aiškios, su konkrečiais numatytais įgyvendinimo terminais. Priemonių skaičius turi būti pakankamas, kad užtikrintų tinkamą uždavinio įgyvendinimą. Priemonė turi būti efektyviausias ir racionaliausias būdas norimam rezultatui su turimais (planuojamais) ištekliais pasiekti, turi būti aiški, suprantama, teisėta ir praktiškai įgyvendinama.

9. Įmonės veiklos pasiektų tikslų ir jų uždavinių įvykdymui vertinti nustatomi konkretūs rodikliai, kurie turi būti realūs, teisingi, leidžiantys daryti palyginimus, sudarantys galimybę vertinti sąnaudas, darbo krūvį, rezultatus,  naudą ir kt. Turi būti pateikti trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų įgyvendinimo vertinimo rodiklių reikšmės.

10. Rengiant Įmonės veiklos strategiją, kartu rengiami ir finansiniai planai, rodantys, kaip, įgyvendinus veiklos strategiją, kis Įmonės finansinė padėtis per planuojamąjį laikotarpį.

11. Parengta Įmonės veiklos strategija ateinančiam laikotarpiui pateikiama Savivaldybės administracijos direktoriui kartu su praėjusio laikotarpio metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu. Įmonės veiklos strategija gali būti tikslinama, ne dažniau kaip kartą per pusmetį.

12. Jei Įmonėje yra sudaryta valdyba ar stebėtojų taryba, Savivaldybės administracijos direktoriui teikiama Įmonės veiklos strategija, kuri yra patvirtinta arba kuriai pritarta teisės aktų nustatyta tvarka Įmonės valdybos ar stebėtojų tarybos posėdyje (kartu su Įmonės veiklos strategija yra teikiamas tai patvirtinantis dokumentas).

 

III SKYRIUS

Atitikties nustatymas įmonės nustatytiems

veiklos tikslams

 

13. Įmonės vadovas teikia iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos  Savivaldybės administracijos direktoriui veiklos strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą ar metinį pranešimą – Įmonės veiklos per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą, kurioje:

13.1. pateikia finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizę, nurodant, kaip buvo įgyvendintos veiklos strategijos priemonės Įmonės veiklos tikslams pasiekti bei Įmonės veiklą apibūdinančius pagrindinius finansinius rodiklius (pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo), jų kaitą per 3 metus;

13.2. apibūdina, kokią įtaką Įmonės veiklos rezultatams turėjo vidaus ir išorės veiksniai, rizika ir neapibrėžtumai, su kuriais Įmonė susidūrė;

13.3. aprašo, kokia buvo pasiekta Įmonės veiklos pažanga: darbo našumo augimas, naujų technologijų diegimas, rinkos plėtra ir pan.;

13.4. nurodo, kaip buvo įgyvendinamos audito rekomendacijos;

13.5. pateikia, kokie prognozuojami ateinančio laikotarpio Įmonės veiklos rezultatai;

13.6. aprašo Įmonės skolas tiekėjams ir pirkėjų įsiskolinimus Įmonėms, jų įtaką Įmonės veiklai.

14. Jei Įmonėje sudaryta valdyba arba stebėtojų taryba, Savivaldybės administracijos direktoriui teikiama veiklos strategijos įgyvendinimo ataskaita, kuri teisės aktų nustatyta tvarka yra apsvarstyta Įmonės valdybos arba stebėtojų tarybos posėdyje (tai patvirtinantis dokumentas teikiamas kartu).

15. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos padalinys (pagal jo kuruojamą sritį) kasmet apibendrina Įmonės ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus ir pasiektus rodiklius, šią informaciją teikia administracijos direktoriui.

16. Savivaldybės administracijos direktorius užtikrina, kad Įmonės įstatuose nustatytus veiklos tikslus, taip pat misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, jų įgyvendinimo finansavimo šaltinius, strategiją ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrėtų strategiją patvirtinę savivaldybės valdomos Įmonės organai.

 

IV SKYRIUS

Veiksmai nepasiekus savivaldybės valdomos Įmonės

veiklos tikslų

 

17. Savivaldybės administracijos direktorius turi įvertinti ar Įmonė pasiekė visus, ar tik iš dalies jai nustatytus veiklos tikslus, numatytus Įmonės veiklos strategijoje.

18. Nepasiekus Įmonės finansinių ir nefinansinių ilgalaikių ir trumpalaikių  tikslų ar juos pasiekus tik iš dalies, vadovaujantis Įmonės valdybos ar stebėtojų tarybos rekomendacijomis (jeigu sudaroma):

18.1. svarstoma, kad Įmonės vadovo atlygio kintamoji dalis būtų proporcingai mažinama arba visai nemokama;

18.2. svarstoma, ar Įmonės vadovas gali būti skiriamas (renkamas) antrajai kadencijai ar turi būti atšauktas iš vadovo pareigų.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos padalinys (pagal jo kuruojamą sritį)  stebi ir analizuoja, kaip vykdomos Aprašo nuostatos, ir pagal analizės rezultatus teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui.

20. Informacija apie Įmonę pasiekiama visuomenei (skelbiama Įmonės interneto svetainėje, o jeigu Įmonė neturi savo interneto svetainės, - Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje).

21. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama, taip kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

__________

Į pradžią