Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-126 2018-04-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T3-126

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 7 ir 8 straipsniais, 29 straipsnio 6 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d.  sprendimą Nr. T3-241,,Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo“.

3. Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre, vietinėje spaudoje ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus

Vyr. specialistė

Alicija Balcevič

tel. 275 0493

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d.  sprendimu Nr. T3-126

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  6 straipsnio 2 punktu, 7 ir 8 straipsniais, 29 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“.

2.         Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams bei nustatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių komplektavimo tvarką.

 

II SKYRIUS

VAIKŲ PRIĖMIMAS IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

3.         Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 1,5 iki 5(6) metų.

4.         Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.

5.         Į mišraus amžiaus grupes (su priešmokyklinio ugdymo modeliu) gali būti priimami vaikai 3-6 m. amžiaus.

6.         Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienerių metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Programos minimali trukmė – 640 valandų.

7.         Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuojamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose bendrose grupėse integruotu būdu.

8.         Į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys konkrečioje seniūnijoje, kurios teritorijoje veikia ikimokyklinio ugdymo įstaiga, o jei tokių nėra, kitoje seniūnijoje.

Pirmenybė teikiama vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai.

9.         Kitos seniūnijos teritorijoje gyvenantys vaikai į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami tik tuo atveju, jei pageidaujamoje švietimo įstaigoje yra laisvų vietų ir nėra laukiančių eilėje vaikų, gyvenančių pagal priskirtą teritoriją.

10.     Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, nustatytus reikalavimus.

11.     Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes komplektuoja įstaigos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Grupės komplektuojamos iki gegužės 31 d. Vaikų, priimtų į grupes, sąrašai (tik vaiko vardas, pavardė) ir tų, kurie laukia eilės, turi būti paskelbti įstaigos skelbimų lentoje iki birželio 15 d. Sąrašai gali būti tikslinami. Jeigu yra laisvų vietų, vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta visus metus. Informacija apie grupių komplektavimą teikiama Švietimo skyriui iki birželio 15 d.

12.     Nuo birželio 1 d. tėvų (globėjų) prašymai priimami jau kitiems metams, išskyrus atvejus, kai švietimo įstaigoje yra laisvų vietų.

13.    Kilus interesų konfliktui dėl grupių komplektavimo, suinteresuotas komisijos narys nusišalina ir sprendimus priima kiti komisijos nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimus priima pirmininkaujantis asmuo.

14.     Tėvai (globėjai) kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 15 d. privalo patvirtinti (patogia forma (atvykę į švietimo įstaigą, telefonu, elektroniniu paštu) informuoti švietimo įstaigą) iš anksto pateiktą prašymą lankyti švietimo įstaigą. Švietimo įstaiga, gavusi tėvų patvirtinimą, fiksuoja šią informaciją ant tėvų prašymo.

Tėvams nesuteikus šios informacijos, vaikas bus išbraukiamas iš sąrašo, prieš tai perspėjus tėvus (globėjus) jų elektroniniu paštu arba raštu.

15.     Grupės komplektuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų.

16.     Nesuformavus grupės iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų, formuojamos mišraus amžiaus vaikų grupės.

17.     Vaikų priėmimas į švietimo įstaigą, paskirstymas į grupes ir išbraukimas iš švietimo įstaigos vaikų sąrašo įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

18.     Tėvai (globėjai) apie vaikų priskyrimą arba nepriskyrimą įstaigai informuojami jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu ir įstaigos skelbimų lentoje.

19.    Jei vaikas, tėvų prašymu, iš ugdymo įstaigos sąrašo išbraukiamas, tėvai per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos privalo visiškai atsiskaityti su švietimo įstaiga už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą. Neatsiskaičius su lankyta švietimo įstaiga skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

20.     Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka vaikui gali būti skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Paskirtas vaikui privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti per penkias darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių privalomo ikimokyklinio ugdymo per nurodytą terminą negalima suteikti, privalomas ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti artimiausiu metu, išnykus ar pašalinus priežastis, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dienos.

21.     Visi vaikai į švietimo įstaigas priimami pagal prašymo pateikimo datą.

22.     Priimant į švietimo įstaigą prioritetas teikiamas:

22.1.   vaikams, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

22.2.   įvaikintiems arba globojamiems vaikams;

22.3.   vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (jeigu vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo įrašą liudijančiame išraše, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu);

22.4.   vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumas;

22.5.   vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose, pateikus šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir pažymą iš mokymosi įstaigos;

22.6.   vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

22.7.   šios švietimo įstaigos darbuotojų, dirbančių minėtoje įstaigoje ne mažiau kaip vienus metus ir turinčių nenutrauktą darbo sutartį, vaikams.

23.     Vaikai į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, gimimo įrašą liudijantį išrašą, kuris išduodamas Civilinės metrikacijos skyriuje, ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą švietimo įstaigos direktoriui, prašyme nurodoma:

23.1.   vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, deklaruota vaiko gyvenamoji vieta;

23.2.    pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, ugdomoji kalba, kitos pageidaujamos ugdymo paslaugos;

23.3.    vieno iš tėvų (globėjo) vardas, pavardė;

23.4.   tėvų kontaktiniai duomenys (adresas, mobiliojo ir darbo telefono numeris, elektroninis paštas);

23.5.    pasirinktas priešmokyklinio ugdymo modelis (į priešmokyklinio ugdymo grupę);

23.6.    duomenys, kuriais remiantis yra teikiami prioritetai, priimant vaiką į švietimo įstaigą.

24.     Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką į kitą grupę ar pakeisti Įstaigą panaikina ankstesnįjį.

25.     Už prašymuose nurodytų duomenų teisingumą atsako tėvai.

26.    Nepateikus reikiamų dokumentų vaikas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą neregistruojamas, apie tai tėvai (globėjai) informuojami raštu.

27.    Tėvų (globėjų) prašymai pagal prašymų pateikimo datą registruojami švietimo įstaigoje, tėvų akivaizdoje Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale.

28.    Registracijos žurnale turi būti užpildytos šios skiltys:

28.1.         eilės numeris;

28.2.   vaiko vardas, pavardė;

28.3.   vaiko deklaruotos vietos adresas;

28.4.   tėvų (globėjų) mobiliojo ir darbo telefono numeris, elektroninis paštas;

28.5.   data, nuo kada pageidauja lankyti grupę;

28.6.   kokią grupę pageidauja lankyti;

28.7.   vaiko gimimo data;

28.8.   prašymo pateikimo data ir laikas;

28.9.   tėvų (globėjų) parašas;

28.10.    kada ir į kokią grupę vaikas priimtas;

28.11.    kada vaikas išbrauktas iš sąrašų.

29.    Įregistravus tėvų prašymą registracijos žurnale, tėvai (globėjai) žodžiu/raštu informuojami, koks eilės numeris sąraše yra suteiktas jų vaikui. Tėvams pageidaujant, jiems gali būti įteikiama spaudu pažymėta prašymo kopija su nurodytu eilės numeriu.

30.    Tėvai (globėjai), prieš pasirašant sutartį su švietimo įstaiga, pateikia švietimo įstaigos direktoriui nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą ir kitus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius faktus, kuriais vadovaujantis teikiamas prioritetas, priimant vaiką į švietimo įstaigą.

31.    Vaikas į ikimokyklinio ugdymo grupę priimamas sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos vadovo) ugdymo sutartį konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

32.    Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Abu sutarties egzempliorius pasirašo švietimo įstaigos vadovas ir vienas iš vaiko tėvų (globėjų).

33.    Sutartis sudaroma ne vėliau kaip pirmąją dieną, kai vaikas ateina į švietimo įstaigą.

34.    Ugdymo sutartis registruojama Ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

35.    Vaikui išvykus iš švietimo įstaigos, jo asmens byla lieka švietimo įstaigoje. Gavus švietimo įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymą, prašymą, įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36.     Už vaikų priėmimą į švietimo įstaigas, grupių komplektavimą, vaikų ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenų apsaugą atsako švietimo įstaigos direktorius.

37.     Informacija apie laisvas vietas Vilniaus r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse skelbiama Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje www.vrsa.lt ir švietimo įstaigų interneto svetainėse;

38.     Informaciją apie laisvas vietas Vilniaus r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse švietimo įstaigos teikia gruodžio 31 d. ir rugpjūčio 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui.

39.     Aprašo vykdymo priežiūrą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

 

 

_______________________________

 

 

 

 

 

Į pradžią