Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-130 2018-04-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ĮGYVENDINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T3-130

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ finansavimo sąlygų aprašu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.   Pritarti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos, dalyvaujančios projekto partnerio teisėmis, projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“.

2.  Užtikrinti ir numatyti ne mažiau 15 proc. bendros projekto pagal priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ vertės dalinį finansavimą iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto vertė - 520.538,31 Eur, savivaldybės įnašas – 78.080,75 Eur.

3.  Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas.

4.  Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių numatyti būtinas lėšas projektui įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžete šio projekto veikloms, išvardytoms šio sprendimo 2 ir 3 punktuose, bendrai finansuoti.

5.  Projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 36 mėn.

6.  Užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

7.  Paskelbti apie numatomą vykdyti projektą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė

Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus vyr. specialistas

Miroslav Prokopovič

tel. 275 0034

Dokumento priedai:
T3-130 - DĖL PROJEKTO "PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE" ĮGYVENDINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią