Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-165 2018-05-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2018 METAIS

 

 

2018 m. gegužės  25 d. Nr. T3-165

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 str. 1 d., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p., remdamasi Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018-04-12 įsakymo Nr.V-91 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2018 metais“ 1 p., 60p., atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr.T3-129 patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą bei apsvarsčiusi pateiktus seniūnų prašymus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.             Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Vilniaus rajono savivaldybės vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) paskirstymą pagal seniūnijas (pridedama).

2.             Patvirtinti  už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas atliekamų  vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo pagal seniūnijas   objektų sąrašą (pridedama).

3.             Pavesti seniūnijoms už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas atlikti vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimą, taisymą (remontą), priežiūrą bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimą pagal pridedamą objektų sąrašą.

4.             Gavus papildomų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų bei nepanaudojus visų lėšų, skirtų kitiems neatidėliotiniems darbams (projektuoti, techninei prežiūrai, avariniams darbams ir kt.), įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių, atsižvelgiant į seniūnų prašymus, atlikti šių lėšų paskirstymą pagal seniūnijas.

5.             Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

5.1.  Apskaičiuoti patvirtintų seniūnijų objektų  orientacines kainas bei sugrupuoti pagal išlaidų pobūdį;

5.2.   Atlikti numatytų darbų užsakovo funkcijas.

6.             Paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

                                                                                         

 

Savivaldybės merė                                                                                                               Marija Rekst

 

 

 

 

Parengė

Statybos skyriaus vyresn. specialistė

Irena Bisliuk, 279 6048

Dokumento priedai:
T3-165 - DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2018 METAIS ( 1 PRIEDAS)
T3-165 - DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2018 METAIS ( 2 PRIEDAS)
T3-165 - DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2018 METAIS ( 3 PRIEDAS)
Į pradžią