Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-168 2018-05-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO          NR. t3-515 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 25 d. Nr. T3-168

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 3 str., 9 p. ir atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-04-09 sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-1116-789/2018, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti 2016 m. gruodžio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu  Nr. T3-515 patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 22 p. netekusiu galios.

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

Sandra Latvėnienė

Tel. 277 9205

Dokumento priedai:
T3-168 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T3-515 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO ( PRIEDAS)
T3-168 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T3-515 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO ( PRIEDAS)
Į pradžią