Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-176 2018-05-25
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JERONIMO STROINOVSKIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VAIGELIŠKIŲ K.

 

2018 m. gegužės 25 d. Nr. T3-176

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27 p., 16 str. 2 d. 34 p., remdamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 6, 7, 10 p., atsižvelgdama į Sudervės seniūnijos seniūno 2018-05-04 prašymą Nr. A33(40)-81, Geležių Antakalnių k., Vaigeliškių k. gyventojų 2018-03-26 prašymą Nr. A34(1)-1785 „KOL“ bei turėdama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018-05-08 pritarimą Nr. S1-239(1.7) ir Vilniaus rajono savivaldybės gatvių, pastatų ir kitų objektų pavadinimams parinkti komisijos 2018-04-10 teikimą Nr. GK6, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.         Patvirtinti naują gatvės pavadinimą Sudervės seniūnijoje:

Vaigeliškių k.- Jeronimo Stroinovskio g. (pridedama).

2.         Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

2.1.   ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos duomenis perduoti Adresų registro tvarkymo įstaigai pagal patvirtintą formą;

2.2.   ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo gauto Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotus ar panaikintus gatvių pavadinimus elektroniniu paštu šį pranešimą perduoti seniūnui bei sprendimo nuorašą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje, seniūnijos patalpose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T3-176 - DĖL JERONIMO STROINOVSKIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VAIGELIŠKIŲ K. (1 PRIEDAS)
T3-176 - DĖL JERONIMO STROINOVSKIO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VAIGELIŠKIŲ K. (PRIEDAS)
Į pradžią