Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-216 2018-06-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „ŽARA“ KELIŲ PERĖMIMO

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. T3-216

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 22 ir 32 p., 103  str. 1 ir 3 p. ir 16 str. 2 d. 26 p., Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 str. 8 p., vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018-04-12 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-797-858/2018 ir įsiteisėjusį Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-8670-208/2016, kuriais buvo panaikintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-07-01 sprendimas Nr. T3-264 ir Vilniaus rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) buvo įpareigota per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti naują  sprendimą  dėl  sodininkų  bendrijos   „Žara“  teritorijoje  esančių  kelių  (gatvių)   perėmimo,

atsižvelgdama į tai, kad iki šiol valstybės mastu sodininkų bendrijų kelių perėmimo tvarka nėra priimta, todėl nėra aišku, kokiu būdu, kokiais terminais ir kokioms institucijoms dalyvaujant bei iš kokių finansavimo šaltinių Savivaldybė turi vykdyti įstatyme įtvirtintą nuostatą dėl kelių perėmimo, taip pat įvertinusi tai, kad 2018-05-15 raštu Nr. A32(1)-3987 gautoje 2017-12-15 tarpinstitucinės Darbo grupės sodininkų bendrijoms aktualiems klausimams išnagrinėti ir spręsti išvadoje nurodoma, kad:

Savivaldybės gali, bet neprivalo prižiūrėti sodininkų bendrijų kelių/gatvių;

Neskyrus papildomo finansavimo, reali kelių būklė nepagerėtų;

Kelių (gatvių) matavimo ir perdavimo savivaldybėms darbus būtų galima atlikti palaipsniui, priklausomai nuo finansinių galimybių;

Tikslinga parengti sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) ir (ar) kelių (gatvių) juostų perdavimo savivaldybėms tvarką;

Vyriausybė turėtų numatyti savivaldybėms lėšų papildomoms funkcijoms, susijusioms su sodininkų kelių perėmimu ir priežiūra, įgyvendinti,

              įvertinusi tai, kad Kelių ir gatvių įtraukimo  į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimu Nr. T3-35 (toliau – Aprašas), buvo nustatyti kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą kriterijai, kurie galėtų būti taikomi nustatant sodininkų bendrijos „Žara“ kelių perdavimo  - priėmimo prioritetus, pripažindama, jog šiuo metu Savivaldybės biudžete nėra suplanuotų lėšų perimti ir prižiūrėti iš karto visus sodininkų bendrijos „Žara“ kelius,  į tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimu Nr. T3-21, nėra suplanuota veikla, susijusi su sodininkų bendrijų kelių ir gatvių perėmimu, į tai, kad papildomo finansavimo šiems keliams perimti ir prižiūrėti 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė nėra gavusi, bet siekdama vykdyti įsiteisėjusius teismo sprendimus, susipažinusi su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus 2018-06-07 raštu Nr. A33(9)-217 dėl sodininkų bendrijos „Žara“ kelių atitikimo kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą kriterijams,  Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.   Perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn sodininkų bendrijos „Žara“ kelius, esančius Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Brinkiškių k., pagal pridedamą sąrašą, nustatant šiuos kelių perdavimo  - priėmimo prioritetus ir terminus:

            1.1. Keliai, atitikę Aprašo 4 kriterijus ir galintys būti įtraukti  į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą: Žaros 2-oji g., Žaros 9-oji g., Žaros 14-oji g. ir Žaros 18-oji g. – ne vėliau kaip iki 2019 m. II ketvirčio pradžios.

            1.2. Kiti keliai, neišvardyti 1.1. p., - pagal 2021-2023 m. Vilniaus rajono savivaldybės strateginiame plane numatytus terminus, tačiau ne vėliau kaip iki 2023 m. pabaigos.  

            2. Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių:

2.1.   Vilniaus rajono savivaldybės vardu pasirašyti 1 p. nurodytų kelių perdavimo ir priėmimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti nuosavybės teises Nekilnojamojo   turto  registre.

2.2.  Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto, reikalingo perimtiems keliams  eksploatuoti  ir   nuosavybės teisėms įregistruoti.  

3.   Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

3.1.   atlikus 2.1 p. nurodytus veiksmus organizuoti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo atnaujinimą.

3.2.  rengiant 2021-2023 m. Vilniaus rajono savivaldybės strateginį planą siūlyti įtraukti priemonę, skirtą įgyvendinti kelių, numatytų 1.2. p., priėmimą ir eksploatavimą.

3.3.  paskelbti  šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

4.   Įpareigoti sodininkų bendriją „Žara“ patikslinti ir pateikti 1.1. p. numatytų kelių įsigijimo vertę, sukaupto nusidėvėjimo ir likutinę turto vertę turto perdavimo dienai.

             Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Teisės skyriaus vyr. specialistė

Barbara Aliaševičienė

tel. (8 5) 210 9689

 

Dokumento priedai:
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
T3-216 - DĖL SODININKŲ BENDRIJOS "ŽARA" KELIŲ PERĖMIMO (PRIEDAS)
Į pradžią