Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-222 2018-06-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-25 SPRENDIMO

NR. T3-176 GRAFINĖS DALIES PATIKSLINIMO

 

2018 m. birželio 29 d. Nr. T3-222

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27 p., 16 str. 2 d. 34 p., 18 str. 1 d., remdamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 6, 7, 10 p., atsižvelgdama į VĮ Registrų centro Adresų registro departamento 2018-06-11 raštą Nr. (1.1.30.)sa-331, Vilniaus rajono savivaldybės taryba      n u s p r e n d ž i a :

1.    Patikslinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-05-25 sprendimu Nr. T3-176 „Dėl Jeronimo Stroinovskio g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Vaigeliškių k.“ patvirtintą grafinę dalį ir vietoj Jeronimo Stoinovskio g. įrašyti Jeronimo Stroinovskio g. (pridedama).

2.         Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

2.1.   ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos duomenis perduoti Adresų registro tvarkymo įstaigai pagal patvirtintą formą;

2.2.   ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo gauto Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotus ar panaikintus gatvių pavadinimus elektroniniu paštu šį pranešimą perduoti seniūnui bei sprendimo nuorašą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje, seniūnijos patalpose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

Dokumento priedai:
T3-222 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-25 SPRENDIMO NR. T3-176 GRAFINĖS DALIES PATIKSLINIMO (1 PRIEDAS)
Į pradžią