Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-305 2018-09-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
3 priedas TURTO PANAUDOS SUTARTIS

Vilniaus rajono savivaldybės

                                                                                                             tarybos 2018 m. rugsėjo 26   d.

                                                                                                             sprendimo Nr. T3-305                                             

 priedas

 

TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE SUTARTIS

___________ m. _____ mėn. _____ d. Nr. ___________

Vilnius

UAB „Nemėžio komunalininkas“, juridinio asmens kodas 186063262, buveinės adresas Sodų g. 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Viktoro Tankeliuno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Patikėtinis),

ir

Vilniaus rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 188708224, buveinės adresas Rinktinės g. 50, Vilnius, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Patikėtojas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

1.      Vadovaudamosi LR Civilinio kodekso 6.953 – 6.968 straipsniais, LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos [data] sprendimu Nr. [numeris ir pavadinimas].

Šalys susitarė ir sudarė šią turto perdavimo patikėjimo teise sutartį (toliau – „Sutartis“):

1.        Sutarties dalykas

1.1.   Patikėtojas įsipareigoja perduoti Savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį turtą, įvardytą Sutarties 1.2 punkte, Patikėtiniui valdyti ir naudoti juo patikėjimo teise, o Patikėtinis įsipareigoja jį perimti ir neatlygintinai valdyti, naudoti bei juo disponuoti Sutartyje ir teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2.  Patikėtojo Patikėtiniui perduodamas turtas (toliau – Turtas):

1.2.1. negyvenamąją patalpą – buitines patalpas (unikalus numeris – 4400-4826-7701:3802, bendras plotas – 154,36 kv. metro, likutinė vertė 2018 m. liepos 1 d. – 42 958,09 euro (keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai devyni centai), esančią Vilniaus rajono savivaldybėje, Juodšilių seniūnijoje, Juodšilių kaime, A. Mickevičiaus g. 9-4;

1.2.2. šilumos tinklus (unikalus numeris – 4400-4841-2679, ilgis – 105,79 metro, likutinė vertė 2018 m. liepos 1 d. – 6 695,79 euro (šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki eurai septyniasdešimt devyni centai), esančius Vilniaus rajono savivaldybėje, Juodšilių seniūnijoje, Juodšilių kaime, A. Mickevičiaus g.;

1.2.3. šilumos tinklus (unikalus numeris – 4400-4841-2713, ilgis 210,05 metro, likutinė vertė 2018 m. liepos 1 d. – 8 011,76 euro (aštuoni tūkstančiai vienuolika eurų septyniasdešimt šeši centai), esančius Vilniaus rajono savivaldybėje, Juodšilių seniūnijoje, Juodšilių kaime, A. Mickevičiaus g.;

1.2.4. šilumos tinklus (unikalus numeris – 4400-4841-2682, ilgis 35,28 metro, likutinė vertė 2018 m. liepos 1 d. – 2 235,24 euro (du tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki eurai dvidešimt keturi centai), esančius Vilniaus rajono savivaldybėje, Juodšilių seniūnijoje, Juodšilių kaime, A. Mickevičiaus g.

Turtas perduodamas Šalims pasirašant Turto perdavimo – priėmimo aktą (toliau – perdavimo – priėmimo aktas), kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis (1 priedas), kuriame pateikiama visa detali informacija pagal kiekvieną patikėtojo apskaitinį ilgalaikio turto inventorinį numerį, kartu nurodant kiekvienam ilgalaikio turto vienetui priskirtą unikalų registrų centro numerį, jo įsigijimo savikainą, sukauptą nusidėvėjimą, likutinę balansinę vertę, likusį tarnavimo laikotarpį, nusidėvėjimo normatyvą, mato vienetą, kiekį.

1.3.   Šia Sutartimi Turtas Patikėtiniui perduodamas LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punkte įvardytai Savivaldybės funkcijai – šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo funkcijai įgyvendinti.

 

2.        Patikėjimo terminas

2.1. Turtas Patikėtiniui perduodamas 2 metų terminui.

3.        Šalių teisės ir pareigos

3.1.  Patikėtojas privalo:

3.1.1. Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Patikėtiniui Turtą, kuris atitinka jo tiesioginę paskirtį;

3.1.2. Sutartyje nustatyta tvarka priimti grąžinamą Turtą pagal priėmimo – perdavimo (grąžinimo) aktą (Sutarties 4 p.);

3.1.3. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nurodytas pareigas.

3.2.  Patikėtojas turi teisę:

3.2.1. prižiūrėti, tikrinti kaip Patikėtinis valdo ir naudojasi Turtu.

3.3.  Patikėtinis:

3.3.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo naudoti Turtą tik Sutarties 1.3 punkte įvardytai Savivaldybės funkcijai įgyvendinti;

3.3.2. privalo Turtą naudoti pagal tiesioginę jo paskirtį šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka, išlaikyti bei saugoti Turtą;

3.3.3. privalo Turtą naudoti laikantis šiam Turtui keliamų gaisrinės, techninės, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos bei kitų jam taikomų teisės aktų nustatytų reikalavimų;

3.3.4. privalo naudotis Turtu taip, kad nebūtų trukdoma juo naudotis kitiems teisėtiems Turto naudotojams;

3.3.5. negali Turto perduoti nuosavybės teise kitiems asmenims, jo įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, juo garantuoti, laiduoti ar kitu būdu juo užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymą, jo išnuomoti, suteikti panaudos pagrindais ar perduoti jį kitiems asmenims naudotis kitu būdu;

3.3.6. privalo esant poreikiui savo sąskaita daryti Turto einamąjį remontą kapitalinį remontą, taip pat apmokėti Turto išlaikymo išlaidas (Sutarties 5.1 p.), mokėti visus su Turtu susijusius mokesčius;

3.3.7. privalo esant poreikiui teikti ataskaitas Patikėtojui apie patikėjimo teise valdomą Turtą pagal abipusiu Šalių susitarimu suderintą formą;

3.3.8. įsipareigoja atlyginti Patikėtojui nuostolius, jei Turtas buvo prarastas, sugadintas ar kitaip pažeistas dėl Patikėtinio (ar kitų asmenų už kurių veiksmus atsako Patikėtinis) kaltės ir (ar) naudojant Turtą ne pagal paskirtį ir (ar) jei Patikėtinis neįvykdo ir (ar) netinkamai vykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

3.3.9. įsipareigoja pasibaigus Turto patikėjimo terminui (Sutarties 2 p.) visiškai atlaisvinti Turtą ir Sutarties 4 p. nustatyta tvarka grąžinti Turtą Patikėtojui tokios būklės, koks jis buvo Turto perdavimo Patikėtiniui metu, atsižvelgiant į normalų jo nusidėvėjimą. Ši nuostata netaikoma pasibaigus Sutarčiai Sutarties 10.2.3 punkte nurodytu pagrindu;

3.3.10. privalo vykdyti Turto apskaitą pagal 1.2 p. pagrindu gautą informaciją (Turto nuosavybės dokumentus). Tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nurodytas pareigas.

4.        Turto perdavimas ir grąžinimas

4.1.  Dėl Turto perdavimo Patikėtiniui Šalys sudaro Perdavimo – priėmimo aktą (2 (du) originalius egzempliorius), akte nurodydami visą Sutarties 1.2 p. išvardintą informaciją. Perdavimo – priėmimo aktas įsigalioja jo pasirašymo dieną, ir nuo šios dienos Turtas yra laikomas perduotu Patikėtiniui.

4.2.  Dėl Turto perdavimo (grąžinimo) Patikėtojui Šalys sudaro perdavimo – priėmimo (grąžinimo) aktą (2 (du) originalius jo egzempliorius), akte nurodydami visą Sutarties 1.2 punkte išvardintą informaciją. Minėtas aktas pasirašomas ir Turtas Sutartyje nustatyta tvarka grąžinamas Patikėtojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties galiojimo termino pabaigos (Sutarties nutraukimo prieš terminą dienos).

4.3.  Turtą Patikėtinis grąžina Patikėtojui savo sąskaita.

4.4.  Šalys atskiru rašytiniu susitarimu gali susitarti, jog Turtas Patikėtojui turi būti grąžinamas ne visas, kaip numatyta Sutarties 4.2 p., bet gali būti grąžinamas dalimis. Turto grąžinimo dalimis atveju, Šalys taip pat sudaro Turto perdavimo – priėmimo (grąžinimo) aktus, o kitos tokio Turto grąžinimo sąlygos nurodomos minėtame atskirame Šalių rašytiniame susitarime. Turtas dalimis gali būti grąžinamas Sutarties galiojimo metu arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui minėtame Šalių susitarime nustatytais terminais.

5.        Turto remontas, jo išlaikymo ir kitos išlaidos

5.1.   Patikėtinis savo sąskaita sumoka šias Turto išlaikymo išlaidas: 1) einamojo remonto išlaidas; 2) išlaikymo išlaidas, kurioms priskiriamos šildymo, elektros energijos bei šalto vandens tiekimo išlaidos; 3) priežiūros išlaidas; 4) kapitalinio remonto išlaidas.

6.        Sutarties registracija

6.1.  Sutartis turi būti registruojama viešajame registre (VĮ „Registrų centras“) (toliau – Registras). Sutarties registravimo Registre pareiga tenka Patikėtiniui. Patikėtinis savo sąskaita Sutartį Registre registruoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos įsigaliojimo dienos ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įregistravimo Registre dienos raštu (paštu arba el. paštu) pateikia Patikėtojui Sutarties įregistravimo faktą patvirtinančius dokumentus.

7.        Šalių atsakomybė

7.1.  Šalys susitarė, kad Patikėtinis prisiima visišką atsakomybę ir atsako už:

7.1.1. Sutarties galiojimo metu Turtui padarytą žalą (tiesioginius nuostolius).

7.2.  Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus tiesioginius nuostolius.

8.        Patvirtinimai ir garantijos

8.1.  Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja, jog:

8.1.1. turi teisę, įgaliojimus, kompetenciją ir atliko visus būtinus veiksmus, reikalingus sudaryti ir vykdyti Sutartį, yra tinkamai gauti ir galioja visi Sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingi leidimai, sutikimai, pritarimai.

8.1.2. Šalys patvirtina ir garantuoja, jog perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė kaip atitinkančią Šalių valią ir ketinimus. Sutartis pasirašyta laisva valia.

8.2.  Patikėtojas patvirtina ir garantuoja, jog:

8.2.1. Turtas Patikėtojui priklauso nuosavybės teise, jis nėra įkeistas, areštuotas, perleistas, išnuomotas ar kitaip suvaržytas, jis nėra jokio ginčo objektu, nėra jokių neišspręstų ar gresiančių reikalavimų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai būtų susiję su Turtu, Sutarties sudarymo metu ir visą Sutarties galiojimo laikotarpį Turtas nebus išnuomotas, suteiktas panaudos ar kitais pagrindais naudotis jokiems tretiesiems asmenims, Turtas yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį ir Sutarties reikalavimus.

9.        Sutarties sudarymas ir galiojimas

9.1.  Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai ji pasirašyta abiejų Sutarties Šalių.

9.2.  Sutartis įsigalioja nuo Turto perdavimo momento.

10.    Sutarties keitimas ir pabaiga

10.1.   Sutartis gali būti keičiama tik Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Bet koks rašytinis Sutarties pakeitimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

10.2.   Sutartis baigiasi:

10.2.1. suėjus Sutartyje numatytam Sutarties galiojimo terminui. Šalių susitarimu Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas 1 metų terminui;

10.2.2. nutraukus Sutartį prieš terminą ir Sutartyje nustatyta tvarka Turtą grąžinus Patikėtojui;

10.2.3. sutapus Patikėtojui ir Patikėtiniui, Sutartis baigiasi pasirašius akcijų pasirašymo ar kitą turto perleidimo sutartį, kuri kartu yra ir turto  perdavimo – priėmimo aktas. Sutarčiai pasibaigus šiuo pagrindu Sutarties 4.2 ir 4.3 punktai netaikomi. Pagal pasirašomą sutartį perduodamo turto rinkos vertė nustatoma nepriklausomo turto vertintojo, kurį užsako Sutarties Patikėtojas (Savivaldybė). Duomenis apie turtą nepriklausomam turto vertintojui pateikia Patikėtinis pagal Patikėtojo rašytinį prašymą nurodytai datai;

10.2.4. kitais Civilinio kodekso numatytais atvejais.

10.3.   Sutartis gali būti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

11.    Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka

11.1.   Sutartis sudaryta vadovaujantis ir bus aiškinama taikant Lietuvos Respublikos teisę. Bet kokie su Sutartimi susiję ginčai tarp Šalių bus sprendžiami gera valia abipusių konsultacijų ir derybų keliu. Tuo atveju, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybomis, toks ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, teismuose Vilniuje, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

12.    Baigiamosios nuostatos

12.1.   Šalys susitaria, kad dokumentai ir (ar) kita informacija, kuri yra nurodoma Perdavimo – priėmimo akte arba perdavimo – priėmimo (grąžinimo) akte kitai Šaliai gali būti perduodama el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

12.2.   Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šiame punkte nustatyto reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

12.3.   Bet kurios Sutarties nuostatos visiškas arba dalinis negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys susitaria pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos tikslą.

12.4.   Sutartyje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintas sąvokas.

12.5.   Dėl to, kas nenumatyta šioje Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.6.   Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai iš Šalių.

13.    Priedai:

13.1.   Sutarties priedas Nr. 1: turto perdavimo – priėmimo aktas; [puslapių skaičius] psl., 2 egz.

13.2.   Sutarties priedas Nr. 2: turto perdavimo – priėmimo (grąžinimo) aktas; [puslapių skaičius] psl., 2 egz.

 

 

PATIKĖTINIS

PATIKĖTOJAS

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Vilniaus rajono savivaldybė

Sodų g. 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

Rinktinės g. 50, Vilnius

Juridinio asmens kodas 186063262

Juridinio asmens kodas 188708224

PVM mok. kodas LT860632610

 

A. s. Nr. LT21 4010 0495 0071 8645

A. s. Nr. LT97 4010 0424 0004 0148

AB Luminor bankas, 40100

AB Luminor bankas, 40100

El. paštas: info@nkom.lt

El. paštas: vrsa@vrsa.lt

Tel. (8-5) 235 1326

Faks. (8-5) 235 1326

Tel. (8-5) 275 1961

Faks. (8-5) 275 1990

Direktorius

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė

Viktor Tankeliun _____________________

                                        (parašas, A.V.)

 

Liucina Kotlovska  _____________________

                                         (parašas, A.V.)

 

 

Į pradžią