Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-307 2018-09-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS,

TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Nr.T3-307

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  6 straipsnio 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi  ir Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo  10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    P a t v i r t i n t i Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo ir priežiūros

taisykles (pridedama).

2.    P a n a i k i n t i  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T3-139 „Dėl Vilniaus rajono želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

3.    P a s k e l b t i  sprendimą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto puslapyje.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Varnienė, tel. (8 5) 211 1129, el. p. helena.varniene@vrsa.lt

Dokumento priedai:
T3-307 - DĖL VILNIAUS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO ( PRIEDAS)
T3-307 - DĖL VILNIAUS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO ( PRIEDAS)
Į pradžią