Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-321 2018-09-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 26 d.

sprendimu Nr. T3-321

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                     1.  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato Vilniaus rajono savivaldybės tarybos (toliau-Taryba) veiklos formas ir tvarką, Tarybos kolegijos (toliau - Kolegija), komitetų (toliau - komitetai) sudarymo ir darbo tvarką, Tarybos laikinųjų ir nuolatinių komisijų sudarymo tvarką, detalizuoja Tarybos sekretoriaus, mero veiklą ir jo pavadavimo procedūrą, taip pat kitus klausimus, įstatymų priskiriamus Reglamento reguliavimo sričiai.

                     2.  Taryba, meras, kolegija, komitetai ir komisijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, šiuo Reglamentu.

                     3.  Reglamento sąvokos atitinka Vietos savivaldos įstatyme vartojamas sąvokas.

                     4.  Reglamentas tvirtinamas ir gali būti keičiamas tik Tarybos sprendimu.

                     5.  Teisės aktuose įtvirtinta sąvoka, jog tam tikri veiksmai atliekami „Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka“ suprantami, jog šiuo tikslu turi būti rengiamas Tarybos sprendimo projektas ir Reglamente nustatytais terminais atliekami visi veiksmai ir procedūros, numatytos sprendimo projektui.  

 

II. TARYBOS NARIAI

 

 Tarybos nario įgaliojimai

6. Tarybos nario teises ir pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymas bei kiti įstatymai, taip pat Reglamentas. Eidamas pareigas Tarybos narys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Tarybos sprendimais, Savivaldybės gyventojų bendruomenės interesais ir savo sąžine.

7. Išrinktos naujos savivaldybės Tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės Tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią išrinkta nauja Savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir šios Tarybos narys jame prisiekia.

8. Tarybos narys turi pažymėjimą ir, jeigu Taryba nusprendžia, ženklą, kuriais jis naudojasi savo įgaliojimų laikotarpiu. Pažymėjimą jam įteikia Apygardos rinkimų komisijos pirmininkas pirmojo posėdžio metu po priesaikos, o jeigu asmuo prisiekia vėlesniuose posėdžiuose  - priesaiką  priima  ir pažymėjimą įteikia Vyriausiosios  rinkimų komisijos narys pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos  pirmininko pavedimą. Ženklus Tarybos nariams įteikia meras arba merui pritarus -priesaiką priimantis asmuo. Baigus kadenciją pažymėjimai ir ženklai negrąžinami.

 

 Tarybos nario veikla

9. Tarybos narys turi teisę:

          9.1. rengti ir teikti svarstyti  Tarybos sprendimų projektus;

9.2. siūlyti Tarybai svarstyti klausimus;

          9.3. pasisakyti ir balsuoti visais svarstomais klausimais  Tarybos, komiteto ir komisijų, kurių nariu jis yra, posėdžiuose, išskyrus tuos atvejus, kai svarstomi klausimai gali sukelti interesų konfliktą pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą;

9.4. perduoti posėdžio, komiteto, komisijos pirmininkui nepasakytos savo kalbos tekstą, kad šis būtų įrašytas į posėdžio protokolą ar pridėtas prie sprendimo medžiagos;

9.5. klausti pranešėjus, daryti pareiškimus, sakyti replikas, kalbėti dėl balsavimo motyvų, teikti siūlymus dėl posėdžio vedimo tvarkos, procedūros;

9.6. dalyvauti ir kalbėti Tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose, taip pat Kolegijos posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;

9.7. gauti užregistruotų Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Tarybos, Kolegijos, mero, administracijos direktoriaus, Savivaldybės kontrolieriaus priimtų dokumentų kopijas;

9.8. kreiptis su paklausimais į Savivaldybės administracijos, kitų Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir tarnautojus;

9.9. gauti iš Savivaldybės administracijos ar kitų Savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų su Taryboje nagrinėjamais klausimais susijusią informaciją;

9.10. mero potvarkiu nustatyta tvarka naudotis spaudos puslapiais ir eterio laiku, kuriais naudojasi Savivaldybė pagal atskiras sutartis;

9.11. jungtis į frakcijas ir grupes šio Reglamento nustatyta tvarka;

9.12. gauti iš Savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones Tarybos nario įgaliojimams vykdyti.

 

10. Tarybos narys privalo:

10.1. dalyvauti Tarybos, komitetų, komisijų, Kolegijos (jei jos narys yra) posėdžiuose. Jeigu Tarybos narys negali dalyvauti posėdyje, apie tai jis turi pranešti (galima ir žodžiu) merui, jo pavaduotojams arba komiteto, komisijos pirmininkui ir nurodyti priežastis;

10.2. būti, išskyrus merą ir mero pavaduotojus, kurio nors vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu ir dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;

10.3.  nuolat bendrauti su rinkėjais;

10.4. atsiskaityti rinkėjams ne rečiau kaip vieną kartą per metus šio Reglamento nustatyta tvarka;

10.5. nebalsuoti Tarybos ir jos komitetų posėdžiuose, kai jo balsavimas svarstomu klausimu prieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymui;

10.6. po komandiruotės, į kurią komandiravo Taryba arba meras, per 5 darbo dienas pateikti komandiruotės ataskaitą. Ataskaitos skelbiamos Savivaldybės internetiniame puslapyje.

 

Tarybos narių susitikimai su rinkėjais

11. Susitikimus organizuoja frakcijos arba pats Tarybos narys. Jis turi teisę kviesti susitikimuose dalyvauti Savivaldybės administracijos, įmonių ir įstaigų darbuotojus;

12. Tarybos narių susitikimai su gyventojais organizuojami pagal Tarybos patvirtintus grafikus;

13. Taryba, tvirtindama Tarybos narių susitikimų su gyventojais grafikus, turi atsižvelgti, kad su gyventojais vienodomis sąlygomis galėtų susitikti visi Tarybos nariai;

14.  kiekvienas Tarybos narys pats gali organizuoti susitikimus su gyventojais savarankiškai, tačiau rengti šiuos susitikimus Savivaldybės administracija nėra įpareigota;

15. Tarybos nariai su gyventojais gali susitikti seniūnijose, gyvenamosiose vietovėse ir kitose gyventojams patogiose vietose;

16. Tarybos narys nagrinėja gautus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus bei skundus, rengia į juos atsakymus ar prireikus persiunčia juos svarstyti valstybės bei Savivaldybės institucijoms, įmonėms ar įstaigoms;

17. Asmeniškai tarybos nariui įteikti rinkėjų pareiškimai, pasiūlymai bei skundai turi būti registruojami Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka ir negali būti persiunčiami toms institucijoms, kuriomis skundžiamasi;

18. Tarybos nario kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus bei skundus Savivaldybės darbuotojai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti Tarybos nariui ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo gavimo datos.

 

 Tarybos nario veiklos aprūpinimas ir garantijos

 Atlyginimas už darbą atliekant Tarybos nario pareigas

19. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbą atliekant Tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas (užmokestis) apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, bet ne daugiau kaip:

19.1. Tarybos kolegijos nariams, komitetų, komisijų pirmininkams – 55 darbo valandų per mėnesį;

19.2. pirmininkų pavaduotojams – 44 darbo valandų per mėnesį;

19.3. kitiems Tarybos nariams - 39 darbo valandų per mėnesį.

20. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo ir savo pareigas atlikti visuomeniniais pagrindais. Norėdamas atsisakyti tarybos nario atlyginimo jis pateikia prašymą Administracijai, kuriame nurodo datą nuo kada (arba kuriam terminui) jis pageidauja atsisakyti atlyginimo. Administracija privalo neskaičiuoti ir nemokėti Tarybos nariui atlyginimo nuo jo prašyme nurodytos dienos arba jo nurodytam terminui.

21. Bendrojo skyriaus įgaliotas darbuotojas pagal Tarybos narių pateiktas darbo laiko ataskaitas parengia Tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kuriame turi būti nurodyta Tarybos, Komitetų, komisijos posėdžių data, Tarybos narių, dalyvavusių posėdžiuose, vardas ir pavardė bei kiekvieno Tarybos nario faktiškai dirbtas laikas atliekant Tarybos nario pareigas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštį derina komiteto pirmininkas. Savivaldybės mero patvirtintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis pateikiamas Buhalterinės apskaitos skyriui už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 6 kalendorinės dienos.

22. Pagal pateiktą žiniaraštį Buhalterinės apskaitos skyrius, vadovaudamasis viešai paskelbtu VMDU (1 mėnesio bruto) dydžiu, apskaičiuoja 1 valandos įkainį ir kiekvienam Tarybos nariui priklausantį atlyginimą. Apskaičiuotas atlyginimas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos pervedamas į Tarybos nario nurodytą sąskaitą.

 

Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos

23. Tarybos  nariui  su  jo,  kaip  tarybos  nario,   veikla susijusioms  kanceliarijos,  pašto, telefono,  interneto   ryšio, transporto,  biuro  patalpų nuomos išlaidoms apmokėti,  kiek   jų nesuteikia  ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės   administracija, kas  mėnesį skiriama 150 eurų išmoka.

24. Komitetų pirmininkams skiriamas mobilusis telefonas su 20 eurų mėnesio pokalbių limitu.

25. Tarybos nariai kas mėnesį, iki kito mėnesio 6 dienos, pateikia Bendrajam skyriui ataskaitą su išlaidas pateisinančiais dokumentais (ataskaitinio mėnesio laikotarpio PVM sąskaitomis faktūromis, sąskaitomis faktūromis, kasos aparato kvitais, čekiais). Išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti išrašyti Tarybos nario vardu.

26. Ataskaitos išlaidų suma negali būti didesnė už skiriamos išmokos dydį. Tarybos nariams, pateikusiems ataskaitą su išlaidas pateisinančiais dokumentais, ataskaitoje nurodyta suma išmokama iki kito mėnesio 25 dienos, pervedant nurodytą sumą į Tarybos nario nurodytą sąskaitą banke. Tarybos nariams, nepateikusiems ataskaitos, išmoka nemokama.

27. Jeigu pagal mero potvarkį Tarybos narys atstovauja Savivaldybei už jos ribų, Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka jam komandiruotės išlaidas.

28. Tarybos ir Kolegijos, komitetų posėdžių laiku, taip pat kitais šio Reglamento nustatytais atvejais Tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.

 

Tarybos nario drausmė ir imunitetas

29. Tarybos narys už balsavimą ar pareikštą nuomonę Taryboje negali būti persekiojamas, tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą gali būti patrauktas atsakomybėn bendra tvarka.

 

III. TARYBA

 

30. Taryba susideda iš  31 demokratiškai išrinkto Savivaldybės bendruomenės atstovo  - Tarybos nario.

31. 16 Tarybos narių sudaro kvorumą.

32. Tarybos nariai yra valstybės politikai.

33. Taryba kadencijos laikotarpiui funkcijoms įgyvendinti patvirtina:

33.1. Mero pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų skyrimo slapto balsavimo dokumentus. Taryba pagal mero siūlymą nusprendžia skirti vieną ar kelis mero pavaduotojus;

33.2. iš mero siūlomų kandidatų sudarytą Kolegiją (jeigu ji sudaroma) ir Sekretoriatą (jei jis sudaromas), konkretų Kolegijos ir Sekretoriato narių skaičių;

33.3. Komitetų ir jų narių skaičių, atsižvelgdama į Tarybos narių sudėtį pagal partijas arba koalicijas, ir nustato kiekvieno komiteto kompetenciją.

34. Prireikus Taryba gali sudaryti nuolatines komisijas arba atskiriems klausimams nagrinėti tyrimo, kontrolės, parengiamąsias, redakcines ir kitokias laikinąsias komisijas ir patvirtinti jų nuostatus arba jų darbo reglamentą.

 

Tarybos įgaliojimai

35. Taryba veikia pagal įgaliojimus, nustatytus Vietos savivaldos ir kituose įstatymuose.

36. Taryba tvirtina ir keičia Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą.

37. Teisės aktuose ar Tarybos numatytais terminais Savivaldybės Taryba išklauso mero, administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitas, Tarybos narių paklausimus ir priima dėl jų sprendimus. Prireikus taip pat išklausomi Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai. Jų išklausymas numatomas Tarybos posėdžio darbotvarkėje.

 

Tarybos veiklos formos

38. Taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Tarybos posėdžiuose.

39. Taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir šio Reglamento nustatyta tvarka kontroliuoja jų įgyvendinimą.

40. Tarybos posėdžiai yra pagrindinė Tarybos veiklos forma. Jie yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 16 Tarybos narių.

41. Tarybos sprendimų projektams nagrinėti bei kitiems įstatymų ir šio Reglamento numatytiems klausimams svarstyti Taryba iš savo narių sudaro Komitetus. Komitetų skaičių ir veiklos sritis nustato Taryba.

42. Komitetų ir komisijų darbui vadovauja jų pirmininkai.

43. Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus šio Reglamento nustatyta tvarka turi pateikti savivaldybės gyventojams viešą atlikto darbo ataskaitą. Ataskaitą Savivaldybės tarybos vardu pateikia meras.

44. Tarybos veikla tarp Tarybos posėdžių tęsiama Tarybos komitetuose bei Tarybos nariams bendraujant su rinkėjais.

 

IV. TARYBOS NARIŲ FRAKCIJOS IR KOALICIJOS

 

45. Pagal partijų, politinių organizacijų ar jų koalicijų rinkimų sąrašus (toliau - rinkimų sąrašai) išrinkti Tarybos nariai savo politiniams tikslams įgyvendinti gali jungtis į frakcijas ir koalicijas.

46. Frakciją gali sudaryti pagal vieną rinkimų sąrašą išrinkti Tarybos nariai arba pagal kelis rinkimų sąrašus išrinkti Tarybos nariai ir dalis vieno rinkimų sąrašo Tarybos narių. Frakcijos gali jungtis į koalicijas ir veikti kaip viena frakcija.

47. Kiekvienas Tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai arba koalicijai.

48. Frakcijos įregistruojamos, jeigu pareiškimą dėl jų įregistravimo pasirašo ne mažiau kaip trys Tarybos nariai.

49. Tarybos nariai, norintys įkurti frakciją, įteikia merui pareiškimą su savo parašais. Pareiškime turi būti nurodytas frakcijos pavadinimas, jos sudėtis, seniūno ir pavaduotojo vardai ir pavardės.

50.  Apie frakcijos įkūrimą meras turi paskelbti artimiausiame Tarybos posėdyje.

51. Frakcijas bei koalicijas Taryba įregistruoja protokoliniu sprendimu pagal bendrą visų frakcijas ir koalicijas sudarančių Tarybos narių pasirašytą pareiškimą.

52. Frakcijos pačios nustato savo darbo tvarką, neprieštaraujančią Reglamentui, išsirenka vadovą – frakcijos seniūną ir jo pavaduotoją.

53. Pasikeitus frakcijos pavadinimui, sudėčiai, seniūnui ar jo pavaduotojui, frakcijai iširus ar nutraukus veiklą, taip pat susidarius ar iširus koalicijai, turi būti raštu pranešta merui, kuris apie tai paskelbia artimiausiame Tarybos posėdyje.

54. Frakcijos gali pasiskelbti opozicinėmis.

55. Frakcijos bei koalicijos turi teisę siūlyti savo atstovus į komitetus bei komisijas.

56. Frakcijų posėdžius aptarnauja Savivaldybės administracija.

 

V. TARYBOS KOMITETAI

Tarybos komitetų statusas

57. Tarybos komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos, mero sprendimai. Komitetai gali svarstyti savo kompetencijos klausimus ir priimti rekomendacinius sprendimus. Savivaldybės administracija, jos padaliniai, savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos ir Savivaldybės kontroliuojamos įmonės su jų veikla susijusius komitetų sprendimus turi apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus pranešti komitetams.

58. Tarybos komitetai yra atsakingi ir atskaitingi Tarybai.

59.Tarybos komitetų ir jų narių skaičių, kompetenciją bei darbo tvarką nustato Reglamentas.

60. Komitetų veiklą koordinuoja meras.

 

Tarybos komitetų sudarymo tvarka

61. Komitetus, išskyrus Kontrolės komitetą, sudaro ne mažiau kaip trys nariai. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų Savivaldybės tarybos narių frakcijų ir Savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 Savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Kiti komitetai sudaromi laikantis proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

62. Komitetų skaičių ir pavadinimus (išskyrus Kontrolės komiteto), jų narių skaičių ir sudėtį Tarybai siūlo meras, atsižvelgęs į Tarybos narių pageidavimus ir jų kompetenciją bei frakcijų pasiūlymus. Komitetų sudėtį tvirtina Taryba, balsuodama už visą komiteto narių sąrašą.

63. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu skiria komitetai. Kontrolės komiteto pirmininką Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją mero siūlymu skiria Savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka. Jeigu Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu nėra paskelbta Savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria Savivaldybės taryba mero siūlymu.

64. Iki komiteto pirmininko, išskyrus Kontrolės komiteto pirmininką, išrinkimo pirmajam komiteto posėdžiui vadovauja vyriausias pagal amžių komiteto narys.

65. Taryba gali pasiūlyti partijai arba jų koalicijai pakeisti pirmą kartą pasiūlytą atstovą į Kontrolės komiteto narius, nurodydama motyvus. Partijos arba jų koalicijos antrą kartą gali siūlyti kitą atstovą.

66. Kiekvienas Tarybos narys (išskyrus merą) privalo būti vieno komiteto (neskaitant Kontrolės komiteto) nariu.

 

67. Pagrindiniai Tarybos komitetų įgaliojimai jų kompetencijai priklausančiais klausimais:

67.1. svarstyti Tarybos sprendimų ir kitų Tarybos posėdyje nagrinėjamų dokumentų projektus, rengti išvadas ir nagrinėti klausimus, perduotus svarstyti komitetui;

67.2. savo iniciatyva arba Tarybos ar mero pavedimu rengti ir teikti Tarybos sprendimų projektus, analizuoti, ar reikia naujų sprendimų ir jų pataisų. Tarybos sprendimo projektą pristato ir paskelbia kitų komitetų sprendimus šiuo klausimu komiteto pirmininkas ar komiteto pavedimu komiteto narys arba Savivaldybės administracijos darbuotojas;

67.3. rengti ir svarstyti klausimus, susijusius su Savivaldybės veikla ir teikti pasiūlymus, svarstytinus Taryboje;

67.4. svarstyti pagal savo kompetenciją Savivaldybės kontroliuojamų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų vadovų ir jų pavaduotojų, kuriuos skiria Taryba, kandidatūras, taip pat šių asmenų atleidimo klausimus;

67.5. preliminariai svarstyti Savivaldybės biudžeto projektą bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį;

67.6. svarstyti pasiūlymus steigti, pertvarkyti ar likviduoti Savivaldybės įmones, įstaigas, organizacijas;

67.7. išklausyti Savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi Tarybos, Kolegijos sprendimai ir mero potvarkiai;

67.8. nagrinėti rinkėjų bei Savivaldybės teritorijoje veikiančių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, prireikus, perduoti juos su savo rekomendacijomis valstybės ar Savivaldybės institucijoms;

67.9. svarstyti bendradarbiavimo su kitomis savivaldybėmis klausimus;

67.10. prireikus gali sudaryti komiteto darbo planą;

67.11. komitetai, spręsdami savo kompetencijai priklausančius klausimus, gali sudaryti komisijas ir ne iš Tarybos narių.

 

Tarybos komitetų darbo tvarka

68. Pagrindinė komitetų veiklos forma yra komiteto posėdžiai.

69.  Komitetų posėdžiai šaukiami prireikus komiteto pirmininko siūlymu arba ne mažiau kaip 1/3 komiteto narių reikalavimu arba Tarybos pavedimu.

70. Komiteto posėdis būtinai šaukiamas ne vėliau kaip prieš 2 dienas prieš paskelbtą Tarybos posėdį. Komiteto posėdyje privalo būti svarstomi visi iki artimiausio Tarybos posėdžio užregistruoti Tarybos sprendimų projektai.

71. Komitetų posėdžių darbotvarkės skelbiamos Savivaldybės internetiniame puslapyje prieš posėdį, bet ne vėliau kaip prieš 1 dieną kai yra paskelbtas komiteto posėdis.

72. Komitetų posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Komitetų sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas.

73. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje, kitais atvejais posėdžiai yra vieši. Viešuose posėdžiuose gali dalyvauti žiniasklaidos atstovai ir iš anksto užsiregistravę arba komiteto narių kviesti bei komiteto sutikimą gavę asmenys.

74. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomeniniai tarybos narių padėjėjai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje. Svarstytiniems klausimams parengti komitetai gali sudaryti darbo grupes. Darbo grupių nariais gali būti davę sutikimą Tarybos nariai, seniūnaičiai, įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovai, ekspertai.

Asmenys turintys teisę dalyvauti komiteto posėdyje patariamojo balso teise turi prieš komiteto posėdį apie savo dalyvavimą informuoti posėdžio sekretorių, kuris apie tai informuoja komiteto pirmininką. Jei posėdžio organizavimo vietoje yra pakankamai vietų šiems asmenims leidžiama dalyvauti visame komiteto posėdyje, jei vietų  nėra šie asmenis kviečiami į posėdį tik tuomet kai svarstomi su jo atstovavimu susiję klausimai. Pasisakyti šiems asmenims leidžia komiteto pirmininkas.

75. Komitetai, svarstydami jų kompetencijai priklausančius klausimus,  turi teisę pakviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, Savivaldybės įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų Savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti pateikti paaiškinimus. Komitetas apie klausimų svarstymą ir posėdžių datą ir laiką praneša kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, o Savivaldybės administracijos darbuotojams – prieš posėdį arba jam vykstant.

76. Komitetai, svarstydami jų kompetencijai priklausančius klausimus, turi teisę reikalauti iš Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitos klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o Savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalingus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

77. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimus visų Savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių vadovams.

78. Komitetai privalo nustatytu laiku apsvarstyti ir pateikti išvadas dėl jiems svarstyti perduotų klausimų, atlikti kitus Tarybos pavedimus.

79. Kelių komitetų kompetencijai priklausančius klausimus komitetai gali rengti ir nagrinėti kartu savo iniciatyva arba Tarybos ar mero pavedimu.

80. Komitetai, svarstydami jų kompetencijai priklausančius klausimus, turi lygias teises ir pareigas, atsako už tai, kad Tarybai laiku būtų pateikiami reikalingų Tarybos sprendimų projektai, išvados dėl šių sprendimų projektų.

81. Bendrame kelių komitetų posėdyje sprendimai priimami, jeigu jiems pritaria kiekvienas komitetas. Jungtiniam komitetui pirmininkaujama komitetų pirmininkų susitarimu.

82. Komitetas turi teisę siūlyti nagrinėjamus klausimus svarstyti ir kitiems komitetams.

Komitetų posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti kitų Tarybos komitetų nariai.

83. Komitetas įvertina projektą pagal nustatytus kriterijus ir jam pritaria arba nepritaria. Nepritarimas turi būti motyvuotas. Pritarimas gali būti reiškiamas trejopai: be jokių pastabų, su tam tikromis pastabomis, su sąlyga, kad projekte bus padarytos pataisos. Pastaruoju atveju turi būti siūlomos konkrečiai suformuluotos pataisos.

84. Jei bent du komiteto nariai svarstytu klausimu pareiškia atskirąją nuomonę, ji turi būti paskelbta kartu su komiteto sprendimu.

85. Komitetas turi teisę pateikti savo nuomonę kito komiteto nagrinėjamu klausimu, taip pat paprašyti kito komiteto išvados, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip per 14 dienų.

86. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais komitete svarstomais klausimais. Jis turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant ir svarstant, siūlyti kviesti į komiteto posėdžius reikalingus asmenis, siūlyti patikrinti Savivaldybės institucijas, įmones, įstaigas bei organizacijas, išklausyti pateiktą informaciją.

87. Komiteto nariams elektroniniu būdu turi būti siunčiami visi komitete gauti dokumentai bei kita medžiaga. Komiteto narys turi teisę susipažinti su visais komitete gautais dokumentais bei kita medžiaga, o prireikus - jais naudotis savo veikloje, tačiau negali paviešinti asmens duomenų ar atskleisti valstybinės, komercinės ar kitokios paslapties.

88. Komitetai turi nagrinėti gautus kreipimusis į komitetą.

89. Komiteto nario siūlymus svarsto visi dalyvaujantys posėdyje komiteto nariai. Komiteto narių ar nario siūlymu klausimas įrašomas į kito  posėdžio darbotvarkę.

90. Komitetas Tarybos posėdžiuose daro pranešimus jo pateiktais arba pagrindiniais svarstomais klausimais ir papildomus pranešimus jam perduotais svarstyti klausimais. Visais kitais klausimais komiteto nariai diskusijoje dalyvauja bendra tvarka.

91. Visus komitetų parengtus Tarybos sprendimų projektus, prieš pateikiant juos svarstyti Tarybai, privalo išnagrinėti Savivaldybės administracija ir pateikti dėl jų savo išvadas.

92. Visi komitetai, siūlydami Tarybai sprendimų projektus, turi turėti raštu pateiktas Savivaldybės administracijos išvadas apie sprendimo įgyvendinimo galimybes ir galimus rezultatus.

93. Komiteto išvada yra išsamus svarstymo komitete aprašymas. Joje nurodoma, kokie svarstymo metu buvo gauti pasiūlymai, pataisos, kokias pataisas projekte siūlo daryti komitetas arba kokias išvadas komitetas padarė. Komiteto išvada paprastai įforminama komiteto posėdžio protokole, tačiau gali būti parengta ir kaip atskiras dokumentas.

94. Komitetų sprendimai Savivaldybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms yra rekomendaciniai. Gavusios  Tarybos komitetų rekomendacijas, Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo jas apsvarstyti. Apie svarstymo rezultatus arba priemones, kurių imtasi, turi būti pranešta komitetams ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pasiūlymų gavimo arba per kitą ilgesnį komitetų nustatytą terminą.

95. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę tikrinti, kaip vykdomi  Tarybos, Kolegijos sprendimai ir mero potvarkiai, kaip atsižvelgiama į komitetų rekomendacijas ir pasiūlymus. Jie taip pat turi teisę į savo posėdžius pakviesti Savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus arba atstovus, Savivaldybės administracijos padalinių vadovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją.

96. Komitetų posėdžiai protokoluojami, daromas posėdžio garso įrašas, kuris saugomas informacinėje laikmenoje. Komitetų sprendimai ir išvados merui pateikiamos raštu.

 

97. Komiteto pirmininkas:

97.1. šaukia komiteto posėdžius ir rūpinasi, kad jiems būtų parengti reikalingi dokumentai bei kita medžiaga;

97.2. pagal komiteto patvirtintus darbo planus ir kitus komiteto sprendimus duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems su komiteto veikla susijusią medžiagą ir dokumentus;

97.3. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;

97.4. pirmininkauja komiteto posėdžiams;

97.5. pasirašo komiteto sprendimus, išvadas ir posėdžių protokolus, taip pat komiteto rengtų Tarybos sprendimų projektus, perduodamus svarstyti  Tarybai;

97.6. atstovauja komitetui santykiuose su kitomis valstybės ir Savivaldybės institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;

97.7.organizuoja komiteto sprendimų įgyvendinimą;

97.8. reguliariai praneša komiteto nariams apie gautus sprendimų projektus, pavedimus komitetui, apie komiteto sprendimų įgyvendinimą, jo rekomendacijų svarstymą, atstovavimą komitetui;

97.9. derina komiteto darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

98. Komiteto pirmininko pavaduotojas pirmininko pavedimu vykdo kai kurias jo funkcijas, pavaduoja jį jam atostogaujant, išvykus arba susirgus.

 

99.  Sudaromi šie Tarybos komitetai:

99.1. Ekonomikos ir finansų;

99.2. Sveikatos ir socialinių reikalų;

99.3. Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros;

99.4. Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo;

99.5. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;

99.6. Kontrolės.

 

Tarybos komitetų veiklos kryptys

 

Ekonomikos ir finansų komitetas

100.      Ekonomikos ir finansų komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

100.1. administracijos direktoriaus ir Kolegijos pateikto Tarybai tvirtinti Savivaldybės biudžeto projekto ir apibendrintų visų komitetų išvadų;

100.2. pateiktų Tarybai tvirtinti rajono ekonominės ir socialinės raidos planų, prognozių ir jų vykdymo, analizuoja lėšų iš Europos Sąjungos ir kitų Struktūrinių fondų naudojimo teisingumo;

100.3. vidaus rezervų ir biudžeto pajamų didinimo galimybių, teikia pasiūlymus ekonominiam režimui stiprinti, ūkininkavimo formoms tobulinti;

100.4. dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;

100.5. nebiudžetinių fondų ir lėšų sudarymo bei naudojimo tvarkos, jo panaudojimo apyskaitų;

100.6. papildomų Savivaldybės biudžeto lėšų skirstymo;

100.7. kainų ir tarifų už Savivaldybės įmonių teikiamas gyventojams paslaugas;

100.8. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų ir organizacijų bendros asignavimų sumos ir darbo užmokesčio fondo nustatymo;

100.9. vietinių rinkliavų nustatymo;

100.10. sprendimų įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti Savivaldybės įmones ir ūkines organizacijas;

100.11. mokėjimų arba kompensacijų už išperkamus žemės sklypus, naudojimąsi Savivaldybės įrengimais, objektais bei gamtos ištekliais dydžių nustatymo;

100.12. finansinių lengvatų suteikimo įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms kitus būtiniausius gyventojų poreikius;

100.13. banko kreditų panaudojimo, paskolų ėmimo ir teikimo;

100.14. Kolegijos pateiktų Savivaldybės teritorijos raidos analizių, bendrųjų ilgalaikių ūkinių, investicinių ir kitų programų;

100.15. Tarybos sprendimų projektų, darančių įtaką  Savivaldybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms;

100.16. kontroliuoja Savivaldybės įmonių ir kitų ūkio subjektų veiklą, analizuoja, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas, kaip Tarybos suformuotos institucijos arba įsteigti ūkio subjektai naudojasi jiems deleguota teise valdyti bei eksploatuoti konkrečius Savivaldybės nuosavybės objektus;

100.17. svarsto kitus, su komiteto veikla susijusius klausimus.

 

101.      Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas:

102.      sveikatos ir socialinių reikalų komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

102.1. gyventojų asmens ir visuomenės pirminės sveikatos priežiūros bei sergamumo prevencijos, ligonių, neįgaliųjų ir senelių slaugos organizavimo, sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi;

102.2. sveikatos fondo lėšų naudojimo;

102.3. neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų rūpybos, priežiūros ir aptarnavimo organizavimo;

102.4. bendrųjų ilgalaikių socialinių, demografinių ir kitų programų;

102.5. labdaros skirstymo tvarkos ir labdaros renginių organizavimo;

102.6. gyvenamųjų patalpų statybos ir remonto bei paramos gyventojams įsigyjant gyvenamąsias patalpas;

102.7. migracijos procesų, gyventojų užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei viešųjų darbų;

102.8. sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos, statybos bei komunalinių įmonių veiklos;

102.9. visuomenės sveikatos monitoringo, ekspertizės kontrolės;

102.10. sveikatinimo veiklos planavimo;

102.11. sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo;

102.12. sveikatos veiklos valdymo;

102.13. asmens ir visuomenės sveikatos programų rengimo;

102.14. sveikatos fondų nuostatų rengimo;

102.15. dėl kituose komitetuose svarstomų sprendimų, susijusių su visuomenės ir asmens sveikata;

102.16 svarsto kitus, su komiteto veikla susijusius klausimus.

 

103.      Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komitetas

104.      Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

104.1. Savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros programų;               

104.2. Tarybos narių delegavimo į įstatymų nustatytas regionines tarybas bei komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimo;

104.3. dėl seniūnijų įsteigimo ir jų skaičiaus nustatymo, teritorijų priskyrimo bei jų ribų nustatymo;

104.4. bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo;

104.5. Savivaldybės teritorijos ribų bei pavadinimo keitimo;

104.6. dėl Savivaldybės bei jos gyvenamųjų vietovių herbų ir kitų simbolių tvirtinimo ir keitimo;

104.7. Savivaldybės jungimosi į savivaldybių sąjungas;

104.8. Savivaldybės bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;

104.9. Tarybos rengiamų ir priimtų teisės aktų teisėtumo;

104.10. Savivaldybės kolegijos, mero, administracijos teisės aktų teisėtumo;

104.11. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų vykdymo Savivaldybės institucijose;

104.12. viešosios tvarkos ir gyventojų rimtį užtikrinimo programų;

104.13. alkoholio ir tabako ribojimo programų ir priemonių;

104.14. narkotinių medžiagų naudojimo, laikymo ir pardavimo programų bei priemonių;

104.15. dėl priešgaisrinių priemonių organizavimo;

104.16. Savivaldybės administravimo subjektų norminių teisės aktų vykdymo;

104.17. dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo dokumentų;

104.18. dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų rinkimų, gyventojų apklausos ir referendumo organizacinių dokumentų;

104.19. dėl Savivaldybės pažeistų teisių dokumentų ir teisių gynimo valstybės institucijose bei teisme;                     

104.20. migracijos procesų problemų;

104.21. tautinių mažumų, religinių ir kitų bendruomenių problemų;

104.22. svarsto kitus, su komiteto veikla susijusius klausimus.

 

105.      Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komitetas

106.      Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

106.1.  optimalios aplinkos ir jos valdymo sukūrimo rajone;

106.2. kompleksinio monitoringo sistemos sukūrimo rajono organizacijų ir specialistų jėgomis;

106.3. rajono kraštovaizdžio optimizavimo projektų;

106.4. gyventojų ekologinio švietimo, aplinkos apsaugos ir racionalaus gamtos resursų naudojimo;

106.5. gamtos apsaugos fondo lėšų paskirstymo ir panaudojimo;

106.6. miškų būklės ir racionalaus jų naudojimo;

106.7. žemės ir miško turintiems savininkams grąžinimo;

106.8. ūkininkų ir perspektyvių bendrovių rėmimo;

106.9. racionalios žemėtvarkos formavimo;

106.10. kooperacijos vystymo;

106.11. žemėnaudos priežiūros;

106.12. gamtos išteklių priežiūros;

106.13. smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo;

106.14. žemės ūkio klausimų koordinavimo, kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai organizavimo;

106.15. Savivaldybės   teritorijos   raidos   analizės   dokumentų,   bendrojo,   detaliojo   ir  specialiojo planavimo ir planų įgyvendinimo;

106.16. saugomų teritorijų steigimo ir tvarkymo;

106.17. gyvenamųjų vietovių sudarymo, jų pavadinimų, teritorijų ribų nustatymo ir keitimo;

106.18. gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimo ir keitimo;

106.19. Savivaldybės komunalinio ūkio veiklos ir vystymo;

106.20. statybos ir architektūros reikalavimų užtikrinimo;    

106.21. statinių naudojimo priežiūros, leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti ir griauti statinius išdavimo pagal kompetenciją;

106.22. šilumos ir geriamo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimo;

106.23. komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo bei perdirbimo organizavimo ir sąvartynų įrengimo bei eksploatavimo;

106.24. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo;

106.25. įstatymais numatytos tvarkos centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymo;

106.26. svarsto kitus, su komiteto veikla susijusius klausimus.

 

107.      Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

108.      Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

108.1. Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo;

108.2. švietimo įstaigų tinklo organizavimo;

108.3. švietimo įstaigų biudžetų formavimo, finansavimo, materialinio aprūpinimo, atnaujinimo;

108.4. švietimo reformos įgyvendinimo eigos ir gairių bei planų;

108.5. moksleivių vasaros poilsio organizavimo;

108.6. vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo;

108.7. švietimo įstaigų tarptautinio bendradarbiavimo ir dalyvavimo projektuose;

108.8. moksleivių vežimo ir nemokamo maitinimo organizavimo;

108.9. moksleivių iki 16 metų privalomo ugdymo užtikrinimo;

108.10. mokesčių už švietimo įstaigų teikiamas paslaugas nustatymo;      

108.11. švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir panaikinimo;

108.12. švietimo įstaigų pedagogų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo atestacijos;

108.13. švietimo fondo lėšų panaudojimo;

108.14. švietimo įstaigų veiklos (įskaitant ir finansinę);

108.15. Vaikų teisių apsaugos tarnybos veiklos;

108.16. vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kūrybinių sugebėjimų ugdymo kultūros įstaigose, gyventojų poilsio organizavimo;

108.17. Savivaldybės kultūros politikos ir kultūros plėtros, kultūros infrastruktūros;

108.18. etninės kultūros atgaivinimo ir puoselėjimo, meno, literatūros ir krikščioniškosios kultūros tradicijų diegimo;

108.19. visuomeninių ir kultūrinių organizacijų veiklos;

108.20. kultūros paveldo išaiškinimo, registracijos, tyrinėjimo ir išsaugojimo;

108.21. kūno kultūros ir sporto vystymo;

108.22. tautinių mažumų ir religinių bendruomenių problemų;

108.23. įvairių kultūros, sporto bei jaunimo užimtumo programų ir būdų joms įgyvendinti;

108.24. kultūros įstaigų veiklos koordinavimo;

108.25. kultūros ir sporto ryšių plėtojimo;

108.26. visų veikiančių sporto organizacijų ir klubų, jų veikios organizavimo bei koordinavimo;

108.27. leidybos, spaudos ir informacijos darbo organizavimo;

108.28. kultūros, sporto ir turizmo fondo lėšų panaudojimo;

108.29. Savivaldybės kultūros, jaunimo ir sporto įstaigų veiklos (įskaitant finansinę);

108.30. Savivaldybės   institucijų  ryšių  su  gyventojais,   kaip   bendruomenė   informuojama  apie Savivaldybės veiklą:

108.31. turizmo ir agroturizmo vystymo rajone;

108.32. svarsto kitus, su komiteto veikla susijusius klausimus.

 

109.      Kontrolės komitetas:

109.1. teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos rezultatų;

109.2. siūlo Savivaldybės tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai įstatymuose yra nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

109.3. svarsto Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

109.4. įvertina Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Savivaldybės tarybai;

109.5. svarsto Savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos;

109.6. siūlo Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

109.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos planas, Savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių arba Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo;

109.8. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir   pareiškimus apie  savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų  vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai  ir savivaldybės tarybai.

109.9. dirba  pagal savivaldybės tarybos  patvirtintą   veiklos programą  ir kiekvienų metų pradžioje (įprastai per pirmą ketvirtį) už savo veiklą   atsiskaito savivaldybės tarybai.

 

 

VI. TARYBOS KOMISIJOS

 

110.  Taryba įstatymų nustatyta tvarka savo įgaliojimų laikui prie Tarybos sudaro Etikos, Antikorupcijos  ir kitas nuolatines komisijas. Šių komisijų veiklos nuostatus tvirtina Taryba. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

111.  Trumpalaikiams ar siauresnės paskirties klausimams spręsti, konkretiems pavedimams vykdyti Taryba gali sudaryti tyrimo, revizijos, parengiamąsias, redakcines ir kitokias laikinąsias komisijas.

112.  Taryba taip pat sudaro Savivaldybės delegacijas savivaldybių organizacijose ir renginiuose, kurios turi tokias pačias teises kaip ir laikinosios komisijos.

113. Taryba taip pat deleguoja narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas bei komisijas ir tuo pačiu sprendimu kuriuo juos deleguoja suteikia jiems įgaliojimus veikti savarankiškai arba apibrėžia jų įgaliojimų ribas. Deleguoti asmenys visada raštu gali kreiptis į Tarybą kad gauti pritarimą deleguotųjų asmenų priskirtajai kompetencijai svarstomais klausimams. Toks pritarimas įforminamas arba Tarybos sprendimu arba Tarybos posėdžio protokoliniu sprendimu.

114.    Kandidatus į komisiją gali siūlyti visi Tarybos nariai.

115.  Jei teisės aktuose nenustatyta kitaip komisijos pirmininko ir pavaduotojo kandidatūrą iš komisijos narių Tarybai tvirtinti teikia meras. Jeigu Taryba nepatvirtina mero pateiktų kandidatų, meras turi teisę teikti kitus kandidatus iš komisijos narių.

116.  Laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš Tarybos narių Tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jos įvykdymo terminą. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir šiuo Reglamentu.

117.  Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

118.  Laikinąsias komisijas mero kompetencijos klausimams spręsti gali sudaryti meras, paskirti jos vadovą, nustatyti jai užduotį ir darbo trukmę.

119.  Sudarant laikinąją ar nuolatinę komisiją, pirmiausia, apibrėžiami komisijos įgaliojimai, nustatomas jos įgaliojimų terminas arba sąlygos, kurioms esant pasibaigia komisijai suteikti įgaliojimai, taip pat komisijos narių skaičius. Po to nustatomos atstovavimo komisijoje normos ir terminas kandidatams siūlyti.

120.  Kiekvienas kandidatas turi duoti sutikimą dirbti komisijoje. Taryba balsuoja už visą tokiu būdu sudarytą komisijos narių sąrašą. Jei jis nepatvirtinamas, procedūra kartojama.

121.    Komisiją negali sudaryti vienos frakcijos ar vieno komiteto atstovai.

122.  Komisijos savo posėdžius protokoluoja. Komisijoms sekretoriauja Administracijos  paskirtas darbuotojas.

123.  Komisijų sprendimus, išvadas bei posėdžių protokolus pasirašo komitetų ir komisijų pirmininkai bei sekretorius.

124.  Pasibaigus kalendoriniams metams, posėdžių protokolai ir kiti komisijų dokumentai vienerius metus saugomi komitetuose bei komisijose, po to perduodami Savivaldybės archyvui.

125.  Visi laikinosios komisijos dokumentai turi būti perduoti Savivaldybės archyvui ne vėliau kaip per 10 dienų, pasibaigus šios komisijos įgaliojimų laikui.

 

VII. TARYBOS SEKRETORIATAS

 

126.  Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat Tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl Tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu gali būti steigiamas Tarybos sekretoriatas. Tarybos sekretoriatą finansiškai, ūkiškai, techniškai bei materialiai aptarnauja Savivaldybės administracija.

127.  Tarybos sekretoriatas gali būti sudaromas iš politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Jei Tarybos sekretoriatas nesudaromas, savo įgaliojimų laikui meras gali turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų.

128.   Tarybos sekretoriato pareigybių skaičių, išlaidų sąmatą tvirtina Taryba mero teikimu.

 

VIII. TARYBOS KOLEGIJA

 

Tarybos kolegijos sudarymo tvarka

129. Taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių sudaro Kolegiją ir nustato jos narių skaičių.

130.  Į Kolegiją pagal pareigas įeina meras ir mero pavaduotojai. Kolegijos narių kandidatūras Tarybai tvirtinti teikia meras.

131.    Kolegijos nariais gali būti skiriami ir Tarybos komitetų pirmininkai.

132.  Kolegijos narys laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Jeigu mero pateiktas kandidatas nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, meras turi siūlyti kitą kandidatūrą.

133.    Kolegijos nariui atsistatydinus, tokia pačia tvarka renkamas naujas Kolegijos narys.

134.  Pareikšti nepasitikėjimą Kolegijos nariu (nariais), išskyrus nepasitikėjimą meru ir mero pavaduotoju, gali 1/3 išrinktų Tarybos narių. Nepasitikėjimas Kolegijos nariu (nariais) išreiškiamas pareiškimu, kurį pasirašo visi nepasitikėjimą išreiškę Tarybos nariai. 1/3 Tarybos narių pareiškimas įteikiamas merui arba  viešai perskaitomas Tarybos posėdyje ir įteikiamas merui. Meras, gavęs pareiškimą dėl nepasitikėjimo Kolegijos nariu (nariais), šį klausimą privalo įrašyti į pirmo Tarybos posėdžio, įvyksiančio po pareiškimo gavimo, darbotvarkę. Jeigu pareiškimas dėl nepasitikėjimo viešai perskaitomas Tarybos posėdyje, svarstyti šį klausimą tame pačiame Savivaldybės tarybos posėdyje galima tik tokiu atveju, jei sprendimo projektas yra įregistruotas ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki tarybos posėdžio pradžios.

135.  Tarybos narys (nariai) iš Kolegijos atleidžiami, jeigu už nepasitikėjimą balsuoja visų Tarybos narių dauguma.

136.  Jeigu sprendimas atleisti atskirus Kolegijos narius iš pareigų dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šis klausimas pakartotinai gali būti svarstomas ne anksčiau kaip po metų.

 

Tarybos kolegijos įgaliojimai

137.  Kolegijos įgaliojimai, kuriuos Taryba gali jai pavesti, nustatyti Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose.

138.  Kolegijos įgaliojimai pasibaigia, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai išrinktos savivaldybės Tarybos nariai.

 

Tarybos kolegijos darbo tvarka

139.  Apie šaukiamą Kolegijos posėdį ir jame numatomus svarstyti klausimus (pridedamas Kolegijos posėdžio darbotvarkės projektas ir parengti numatomų posėdyje svarstyti klausimų sprendimų projektai) Bendrasis skyrius ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas elektroniniu paštu (Kolegijos nariams pageidavus minėti dokumentai jiems įteikiami) informuoja kiekvieną Kolegijos narį.

140.    Kolegijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų jos narių.

141.  Kolegijos posėdžiams pirmininkauja meras. Mero pavaduotojas pirmininkauja  posėdžiui, kai svarstomi su mero asmeniu susiję klausimai arba kai meras posėdyje nedalyvauja.  Jeigu nėra nei mero, nei mero pavaduotojo arba jie negali pirmininkauti posėdžiui, Kolegija iš posėdyje dalyvaujančių narių išrenka posėdžio pirmininką.

142.    Kolegijos posėdžio darbotvarkę sudaro meras.

143.  Ji gali būti papildyta ar pakeista Kolegijos narių sprendimu, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolieriaus siūlymu.

144.    Į patvirtintą posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus pristato projektų rengėjai.

145.  Kolegijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių atvirų balsų dauguma, jeigu Kolegijos narių balsai posėdyje pasiskirsto po lygiai, lemia mero arba kito posėdžiui pirmininkaujančio nario balsas.

146.    Balsus skaičiuoja darbuotojas, rašantis posėdžio protokolą.

147.    Kolegijos sprendimai įsigalioja ta pačia tvarka kaip ir Tarybos sprendimai.

148.  Kolegijos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

149.    Kolegijos posėdžių rengimą ir dokumentų įforminimą organizuoja Bendrasis skyrius.

150.  Medžiagą Kolegijos posėdžiuose svarstytinais klausimais teikia Savivaldybės  administracija.

151.  Teikiami svarstyti Kolegijos posėdžiuose sprendimų projektai turi būti  suderinti su padaliniu, atsakingu už atitinkamą sritį, prireikus kitais suinteresuotais padaliniais, su teisininku bei kalbininku.

152.  Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Kolegijos posėdžio administracijos direktorius teikia merui pasiūlymus (reikiamą medžiagą) dėl Kolegijos sprendimų projektų svarstymo Kolegijos posėdyje.

153.  Suderinęs svarstytinus klausimus Bendrasis skyrius rengia darbotvarkės projektą, nurodo pranešėjus bei kviečiamus į posėdį asmenis ir teikia jį pasirašyti merui. Papildomi klausimai šiam posėdžiui gali būti pateikti tik išimtiniais atvejais - mero sutikimu arba siūlymu.

154.  Siūlymai įrašyti klausimą į Kolegijos posėdžio darbotvarkę gali būti pateikti, kai yra tinkamai parengta ir suderinta reikiama medžiaga.

155.  Administracija posėdžio darbotvarkę, sprendimų projektus ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki posėdžio įteikia Kolegijos nariams, kontrolieriui. 

156.    Kolegijos posėdžiai rengiami prireikus.

157.  Kolegijos posėdžiai vyksta valstybine kalba. Jos nemokantys svečiai ar ekspertai turi teisę kalbėti kita kalba. Šiuo atveju Savivaldybės administracija turi užtikrinti vertimą į lietuvių kalbą.

158.  Kolegijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, apie tai praneša (galima ir žodžiu) merui ar Tarybos sekretoriui.

159. Negalintys dalyvauti posėdyje Kolegijos nariai gali raštu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta posėdyje.

160.  Kolegijos posėdžiuose be Kolegijos narių dalyvauja administracijos direktorius, jo pavaduotojai, Tarybos sekretorius, kontrolierius, Teisės skyriaus vedėjas, administracijos darbuotojas (kuris protokoluoja posėdį).

161.  Administracijos padalinių, Savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų vadovai, seniūnai, kiti darbuotojai turi dalyvauti Kolegijos posėdžiuose, jei svarstomi klausimai, kuriuos rengiant jie dalyvavo, arba kiti su jais tiesiogiai susiję klausimai, ar jų dalyvavimą būtinu pripažino Kolegijos pirmininkas sudarydamas darbotvarkę.

162.    Kolegijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Tarybos nariai.

163.  Kolegijos posėdžiuose išklausomas pranešimas ir Kolegijos narių nuomonė. Posėdžio pirmininko leidimu savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

164.  Kolegijos posėdžiuose pranešėjams svarstomu klausimu paprastai skiriama iki 5 minučių, kalbėtojams - iki 2 minučių. Prireikus posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią kalbėjimo trukmę.

165.  Kiekvienu darbotvarkės klausimu Kolegijos nariai (išskyrus posėdžio pirmininką) turi teisę kalbėti ne daugiau kaip du kartus (neįskaitant klausimų, replikų, pastabų dėl procedūros, pasiūlymų nutraukti diskusijas, atmesti ar atidėti pateiktą projektą), kiti kalbėtojai - vieną kartą. Frakcijų vadovai turi teisę kalbėti kiekvienu klausimu.

166.  Kolegijos posėdyje negali būti svarstomas su kurio nors administracijos padalinio, Savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos veikla susijęs klausimas, jeigu jis iki posėdžio nebuvo su šiomis institucijomis derintas ir jeigu į posėdį nebuvo pakviestas šio administracijos padalinio, Savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos atstovas.

167.  Kolegijos posėdžio protokole nurodoma data, vieta, posėdžio eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų sąrašas, klausimą pateikęs pranešėjas bei kalbėtojai ir teikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai (pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“ (šiuo atveju laikoma, jog balsavo „prieš“), taip pat įrašoma Kolegijos narių ir dalyvaujančių posėdyje patariamojo balso teise, atskiroji nuomonė.

168.  Parengtas protokolo projektas ne vėliau kaip antrąją darbo dieną po posėdžio yra teikiamas pirmininkui pasirašyti.

169.  Jei yra skubių pavedimų arba kitais neatidėliotinais atvejais, Kolegijos posėdžio protokoliniai įrašai atitinkamais svarstytais klausimais turi būti rengiami pasirašyti atskirai ir nedelsiant. Vėliau jie įrašomi į bendrą protokolą.

170.  Kolegijos posėdžių dalyvius registruoja, kitus su posėdžių rengimu susijusius veiksmus atlieka, taip pat posėdžius aptarnauja (prireikus aprūpina vertimu, rašo protokolus ir kt.) Bendrasis skyrius.

171.  Kolegijos posėdžiai yra vieši. Juose gali dalyvauti žiniasklaidos atstovai, iš anksto apie tai pranešę Tarybos sekretoriui ar Bendrajam skyriui.

172.  Kolegijos sprendimus, priimtus Kolegijos posėdžiuose pirmininkaujant mero pavaduotojui, pasirašo mero pavaduotojas.

173.  Teikiamus merui pasirašyti Kolegijos sprendimų projektus vizuoja rengėjas, padalinio vadovas, kalbininkas, teisininkas, prireikus - kiti suinteresuoti administracijos padalinių vadovai ar seniūnai. Jei šiame punkte nurodytas darbuotojas nesutinka su Kolegijos sprendimo projektu ir atsisako jį vizuoti, jis turi nurodyti motyvus ir pateikti išvadas, kurios pridedamos prie teikiamo merui pasirašyti sprendimo projekto.

174.  Subjektai, privalantys vizuoti pateiktus projektus, turi juos išnagrinėti ir suderinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

175.  Jeigu svarstant sprendimų projektus Kolegijos posėdyje buvo pateikta pastabų, papildymų ir pakeitimų, remdamiesi priimtu posėdyje sprendimu, projektus baigia redaguoti jų rengėjai kartu su suinteresuotais padaliniais. Šiuos patikslintus sprendimų projektus ir jų priedus vizuoja tie patys darbuotojai, kurie vizavo Kolegijos sprendimų projektus iki patikslinimo.

176.    Kolegijos sprendimai  pasirašomi per tris darbo dienas nuo jų priėmimo.

177.  Kolegijos sprendimai įforminami jų pasirašymo data ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas perduodami adresatams pagal sprendimo projekto rengėjo sudarytą sąrašą. Sprendimui suteikiamas eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos.

178.  Kolegijos sprendimus vykdytojams ar suinteresuotiems asmenims siunčia Bendrasis skyrius.

179.  Kolegijos sprendimai ne vėliau kaip per dvi dienas nuo jų pasirašymo skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei prireikus iškabinami Savivaldybės skelbimų lentose.

180.  Kolegijos priimti sprendimai įforminami Dokumento tvarkymo apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

 

IX. MERAS

Mero kompetencija

181.      Meras yra atskaitingas Tarybai ir Savivaldybės bendruomenei už Savivaldybės veiklą. Mero kompetencija nurodyta Vietos savivaldos įstatyme.

182.      Meras (kai jo nėra - posėdžio pirmininkas) gali bet kuriuo Tarybos posėdžiuose svarstomu klausimu pasakyti savo nuomonę.

183.      Savo įgaliojimų laikui meras gali turėti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų. Jų skaičių nustato Taryba.

 

Mero pavaduotojo (-ų) įgaliojimai

 

184.      Mero pavaduotojas (-ai) vykdo mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas jo pareigas, išskyrus Vietos savivaldos įstatyme numatytas išimtis.

185.      Mero pavaduotojas pirmininkauja Tarybos ar Kolegijos posėdžiui, kai priimant Tarybos ar Kolegijos sprendimus meras negali dalyvauti.        

 

Mero veikla

186.      Meras veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos, Kolegijos sprendimais, šiuo Reglamentu.

187.      Pagal Tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas, už jas atsiskaito, pateikdamas išlaidas pateisinančius finansinius dokumentus, atitinkančius Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams.

188.      Įstatymo nustatytos mero teisės ir įgaliojimai negali būti varžomi ar ribojami, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

189.      Mero potvarkiai ar veiksmai, pažeidžiantys asmenų teises, gali būti skundžiami teisme.

190.      Vykdydamas įstatymų, Tarybos sprendimais nustatytus įgaliojimus, meras priima potvarkius.

191.      Mero ir mero pavaduotojų (įskaitant ir laikinai einančių šias pareigas) darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina Taryba.

 

 

Mero veikla kolegijoje

192.      Meras ir mero pavaduotojai į Kolegiją įeina pagal pareigas.

193.       Meras:

193.1. vadovauja Kolegijai ir pirmininkauja jos posėdžiams;

193.2. sudaro Kolegijos posėdžių darbotvarkę;

193.3. pasirašo posėdžių protokolus bei Kolegijos sprendimus ir protokolus, jei pirmininkavo tuose posėdžiuose.

194.      Mero pavaduotojas pirmininkauja Kolegijos posėdžiui, mero nesant, arba, kai svarstomi klausimai, susiję su mero asmeniu.

 

Mero siūlomų Tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektų bei siūlymų teikimas Tarybai

195.       Meras Tarybai teikia Tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus Vietos savivaldos įstatymo ir šio Reglamento nustatyta tvarka.

196.      Tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus mero pavedimu gali rengti administracijos padaliniai pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, taip pat nustatyta tvarka sudarytos komisijos ir darbo grupės.

197.      Tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektai, kurie merui teikiami nesilaikant nustatytos tvarkos, grąžinami rengėjams.

198.      Jeigu meras pritaria jo pavedimu rengtam sprendimo projektui, šis teikiamas svarstyti Tarybai. Kartu pridedamas ir aiškinamasis raštas, kurį pasirašo Tarybos sprendimo ar kito dokumento projekto iniciatorius.

199.      Prireikus Tarybos sprendimo ar kito dokumento projektą meras gali perduoti administracijos padaliniams, Savivaldybės įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat atitinkamoms darbo komisijoms ar grupėms, kad jos pareikštų savo nuomonę.

200.      Meras iki Tarybos posėdžio turi teisę atšaukti savo teikiamą Tarybos sprendimo ar kito dokumento projektą. Apie tokį savo sprendimą meras praneša Tarybai.

 

Mero rengiami pasitarimai

201.      Meras turi teisę rengti administracijos padalinių, Savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų pasitarimus aptarti ir nagrinėti Tarybos, Kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, ekologinių ir kitų programų projektus. Šių pasitarimų tikslas - įvertinti galimus ekonominius, socialinius ir politinius sprendimo, potvarkio ar įsakymo projekto padarinius, siūlyti optimalius sprendimus dėl projekto nuostatų, racionaliai naudoti Tarybos ir Kolegijos posėdžių laiką.

202.      Pasiūlymus dėl pasitarimų rengimo gali teikti Kolegijos nariai, Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkai, administracijos direktorius, administracijos padalinių vadovai. Jeigu iniciatyvinio pasiūlymo nėra, pasitarimas rengiamas mero nurodymu.

203.      Meras gali priimti sprendimą dėl sprendimų ar potvarkių projektų derinimo, esant nesutarimams arba kai į jį kreipiasi Kolegijos narys ar administracijos padalinio vadovas, neteikdamas klausimo nagrinėti administracijos padalinių, Savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų pasitarime.

204.      Pasitarimai paprastai protokoluojami, protokolus rašo ir per 5 darbo dienas pateikia merui pasirašyti Bendrojo skyriaus paskirtas darbuotojas. Protokolai turi būti pateikti suinteresuotiems asmenims susipažinti.

 

Mero potvarkiai, jų įforminimas, registravimas, išsiuntimas, skelbimas ir įsigaliojimas

205.      Meras pagal kompetenciją priima potvarkius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Tarybos sprendimais.

206.      Teikiamus merui pasirašyti mero potvarkių projekus vizuoja atitinkamas administracijos padalinio vadovas, taip pat teisininkas, kalbininkas, kiti suinteresuoti administracijos padalinių vadovai ar administracijos direktorius.

Kai šiame punkte nurodytas darbuotojas nesutinka su mero potvarkio projekto nuostatomis ir atsisako jį vizuoti, jis turi pateikti motyvus su savo pasiūlymais, kurie pridedami prie mero potvarkio projekto.

207.      Subjektai, privalantys vizuoti pateiktus projektus, turi juos išnagrinėti ir suderinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.

208.      Jeigu meras, svarstydamas potvarkio projektą, pateikia pastabų, papildymų ar pakeitimų, mero potvarkio projektą baigia taisyti jo rengėjas arba mero pavedimu kitas administracijos padalinio vadovas.

Šį patikslintą mero potvarkio projektą ir jo priedus papildomai vizuoja projektą teikę darbuotojai.

209.      Mero potvarkiai įforminami jų pasirašymo dieną ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną perduodami Tarybai, administracijos direktoriui, Savivaldybės kontrolieriui bei kitiems adresatams pagal potvarkio rengėjo sudarytą sąrašą. Potvarkiui suteikiamas eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos.

210.      Administracijos padaliniai privalo operatyviai informuoti jiems pavaldžias įstaigas ir organizacijas, jų reguliavimo sričiai priklausančias Savivaldybės įmones apie priimtus mero potvarkius dėl jų veiklos.

211.      Mero potvarkiai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose potvarkiuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Jeigu mero potvarkis viešai skelbtinas, jis įsigalioja potvarkio viešo paskelbimo dieną.

212.      Mero potvarkiai prieinami žiniasklaidos atstovams.

 

Referavimas apie gaunamus dokumentus ir mero kompetencijos klausimų nagrinėjimas

213.      Administracijos direktorius nuolat referuoja merui apie su savivaldybės administracijos veikla gautus dokumentus.

214.      Apie administracijos padaliniuose gautus dokumentus administracijos padalinių vadovai operatyviai referuoja administracijos direktoriui. Apie gautus dokumentus, kuriuose keliami Savivaldybės kompetencijai priklausantys klausimai, referuojama ir merui. Paprastai referuoja administracijos direktorius arba jo pavedimu atitinkamas administracijos padalinio vadovas.

215.      Referuojant merui apie dokumentus kartu teikiami pasiūlymai, kaip spręsti juose keliamus klausimus. Pasiūlymai teikiami paprastai kaip galutinis sprendimas. Prireikus siūlomi ir kiti sprendimo variantai.

216.      Tarybos sekretorius, administracijos direktorius, administracijos padalinių vadovai, seniūnai, Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai asmeniškai atsako, kad deramai ir laiku būtų įvykdyti administracijai ar jos padaliniui, Savivaldybės įmonei, įstaigai, organizacijai duoti mero nurodymai.

217.      Nurodymų įvykdymo laikas gali būti pratęstas tik išimtiniais atvejais, jeigu administracijos direktorius, administracijos padalinio vadovas, seniūnas, Savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas iš anksto (raštiškai) pateikia merui prašymą, argumentuodamas, kodėl būtina pratęsti nurodymo įvykdymo laiką (prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos).

218.      Analogiškos tvarkos laikomasi ir dėl nurodymų, kuriuos pasirašo administracijos direktorius.

219.      Jeigu nurodymas duotas keliems vykdytojams, atsakingas už jį vykdytojas (jis nurodyme įrašomas pirmasis) privalo organizuoti šio nurodymo vykdymą. Kiti vykdytojai yra vienodai su juo atsakingi už nurodymo įvykdymą nustatytu laiku ir atsakingojo vykdytojo reikalavimu turi pateikti visą būtiną medžiagą bei atitinkamus siūlymus.

220.      Laikoma, kad nurodymas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame iškelti klausimai arba į jį atsakyta iš esmės ir apie tai informuotas pareiškėjas.

 

Mero sudaromos komisijos ir darbo grupės

221.      Meras prireikus savo kompetencijos klausimais gali sudaryti nuolatines ir laikinąsias komisijas ar darbo grupes Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Seimo priimtų teisės aktų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų įgyvendinimui organizuoti, Savivaldybės ekonominės ir socialinės raidos problemoms nagrinėti ir spręsti, sutartims ir susitarimams parengti ir jų įgyvendinimui koordinuoti, Tarybos projektams rengti bei nesutarimams dėl šių projektų svarstyti, klausimams, susijusiems su gaivalinių nelaimių ir avarijų padarinių likvidavimu, spręsti, įvairiems tikrinimams atlikti, Savivaldybės renginiams organizuoti, kitiems aktualiems klausimams ir pasiūlymams nagrinėti.

Šios komisijos ar darbo grupės sudaromos iš Tarybos narių, Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų, prireikus į jų posėdžius kviečiami valstybės ir Savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat politinių, profesinių ir visuomeninių organizacijų atstovai, mokslininkai.

222.      Komisijos darbui vadovauja mero skiriamas asmuo.

223.      Komisijų uždavinius, funkcijas, veiklos tvarką ir finansavimą nustato meras. Lėšos nuolatinėms komisijoms finansuoti turi būti numatytos pagal specialią paskirtį atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projekte.

224.      Komisijų sprendimai prireikus įforminami protokolais, kuriuos pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

225.      Komisijos savo išvadas ir pasiūlymus (prireikus ir atitinkamą projektą) dėl Tarybos, Kolegijos sprendimo ar mero potvarkio teikia merui.

226.      Jeigu sudarant laikinąją komisiją nebuvo nurodytas jos įgaliojimų laikas, komisijos veikla nutraukiama mero sprendimu arba ji baigia savo veiklą, kai įvykdo iškeltus uždavinius.

227.      Administracijos padaliniai, Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo teikti komisijoms (darbo grupėms) jų prašomą informaciją ir kitą medžiagą komisijų (darbo grupių) nagrinėjamais (rengiamais) klausimais.

228.      Komisijas (darbo grupes) techniškai aptarnauja administracijos padaliniai, kurių vadovai ar kiti darbuotojai paskirti komisijų pirmininkais ar nariais.

229.      Visi nuolatinių komisijų dokumentai kasmet iki vasario 1 d. (taip pat jas panaikinus), o laikinųjų komisijų dokumentai - per 10 dienų nuo jų įgaliojimų pabaigos turi būti perduoti į Bendrąjį skyrių.

 

Kontrolės ir kitų funkcijų įgyvendinimas

230.      Meras pagal savo kompetenciją kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės bei Tarybos sprendimus.

231.      Meras savo iniciatyva, Tarybos komitetų teikimu ar atskirų Tarybos narių prašymu gali siūlyti Tarybai pavesti Savivaldybės kontrolieriui (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) atlikti veiklos plane nenumatytą Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ar Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą komitetų ir Tarybos posėdžiuose. Mero siūlymas įforminamas potvarkiu, Tarybos posėdžiui teikiamas Reglamento nustatyta tvarka parengtas ir apsvarstytas Komitetuose Tarybos sprendimo projektas, kuriame nurodomas pavedimas Savivaldybės kontrolieriui (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) atlikti finansinį ar veiklos auditą.

232.      Administracijos padalinių, Savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai mero reikalavimu pateikia savo veiklos ataskaitas.

233.      Savivaldybės administracijos direktorius kiekvienais metais iki liepos 1 d. informuoja gyventojus apie savo ir administracijos padalinių praėjusių metų veiklą per vietinę žiniasklaidą.

234.      Savivaldybės administracijos skyriai ir seniūnijos pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką pateikia  informaciją apie padalinių veiklą administracijos direktoriui.

 

Mero antspaudas, raštvedybos organizavimas ir archyvo tvarkymas

235.       Meras turi antspaudą su Savivaldybės herbu. Mero antspaudo pavyzdį tvirtina Taryba.

236.      Mero antspaudas dedamas ant:

236.1. mero potvarkių originalų (prireikus);

236.2. dokumentų, kuriuose mero antspaudas numatytas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą, Tarybos ar Kolegijos sprendimus;

236.3. įgaliojimų dokumentų, suteikiančių teisę Savivaldybės darbuotojams arba kitiems piliečiams atstovauti Tarybai ar merui teismuose, derybose, turint reikalų su juridiniais ar fiziniais asmenimis;

236.4. mero tvirtinamų dokumentų;

236.5. kitų dokumentų mero nurodymu;

236.6. mero pasirašytų tarnybinių pažymėjimų.

237.      Už mero antspaudo naudojimą atsakingas meras.

238.      Mero raštvedybą organizuoja ir archyvą tvarko Savivaldybės administracija  įstatymų nustatyta tvarka.

 

X. TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

 

239.      Posėdis yra pagrindinė Tarybos veiklos forma.

Pirmasis Tarybos posėdis

240.      Pirmąjį naujai išrinktos Tarybos posėdį šaukia apygardos rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos tarybos įgaliojimų paskutinės dienos. Jeigu buvo surengti pakartotiniai rinkimai – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo.

241.      Apie pirmojo Tarybos posėdžio sušaukimo laiką ir vietą apygardos rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones.

242.      Jeigu apygardos rinkimų komisijos pirmininkas posėdžio nesušaukia iki nustatyto termino pabaigos, Tarybos nariai renkasi patys į posėdį kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja pagal amžių vyriausias Tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.

243.      Pirmajame naujai išrinktos Tarybos posėdyje svarstomi Vietos savivaldos įstatyme numatyti klausimai.

244.      Patalpas posėdžiui parengia savivaldybės administracija. Turi būti parengta balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui. Už tinkamą pasirengimą pirmajam posėdžiui atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius.

245.      Išrinkti Tarybos nariai posėdžio metu salėje turi sėdėti atskirai nuo kitų posėdžio dalyvių.

246.      Pirmajam Tarybos posėdžiui (iki prisiekia meras) pirmininkauja apygardos rinkimų komisijos pirmininkas, o sekretoriauja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas.

247.      Posėdį pradeda apygardos rinkimų komisijos pirmininkas. Jis skelbia naujai išrinktų Tarybos narių registraciją. Posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų Tarybos narių. Jeigu nedalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų Tarybos narių, apygardos rinkimų komisijos pirmininkas paskelbia kito posėdžio datą. Kitas posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio.

248.      Prieš pradedant nagrinėti posėdžio darbotvarkę pirmininkas paskelbia, kad baigėsi ankstesnės kadencijos Tarybos narių, mero bei mero pavaduotojų įgaliojimai.

249.      Po to pirmininkaujant apygardos rinkimų komisijos pirmininkui Tarybos nariai patvirtina posėdžio darbotvarkę ir dirba pagal ją.

Kiti posėdžiai

250.      Kitus Tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, šaukia meras, o kai jo nėra,- mero pavaduotojas, o kai šio nėra, - laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys.

Neeiliniai posėdžiai

251.      Neeilinius Tarybos posėdžius šaukia meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, - laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys savo iniciatyva arba komiteto, Kolegijos ar administracijos direktoriaus siūlymu, arba 1/3  Tarybos narių reikalavimu.

252.      Posėdį šaukiantis asmuo privalo sušaukti posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3  išrinktų Tarybos narių ir jei pateikiami svarstytini klausimai bei jų sprendimų projektai ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo.

253.      Jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių nusprendžia šaukti Tarybos posėdį, jie rašo merui, o jo nesant - mero pavaduotojui, pareiškimą, nurodydami Tarybos posėdžio sušaukimo motyvus bei pateikdami svarstytinus klausimus ir jų sprendimų projektus ir datą. Pareiškimą pasirašo visi Tarybos nariai, inicijuojantys Tarybos posėdžio sušaukimą.

254.      Jeigu meras ar mero pavaduotojas, reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių, per 2 savaites Tarybos posėdžio nešaukia, jį gali sušaukti 1/3   Tarybos narių grupė.

255.      Neeiliniuose posėdžiuose svarstomi tik jų iniciatorių pateikti klausimai.

Posėdžiai esant ypatingoms aplinkybėms

256.      Esant ypatingom aplinkybėm, kai nei meras, nei mero pavaduotojai negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, 1/3 Tarybos narių iniciatyva šaukiamas Tarybos posėdis. Tokiam posėdžiui iki bus paskirtas Tarybos narys laikinai eiti mero pareigas vadovauja vyriausias pagal amžių Tarybos narys. Šio posėdžio metu iš pradžių svarstomas klausimas dėl pavedimo vienam iš Tarybos narių, dalyvaujančių tarybos posėdyje, laikinai eiti mero pareigas. Sprendimas dėl pavedimo Tarybos nariui laikinai eiti mero pareigas priimamas posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. 

 

257.      Posėdžio pirmininkas:

257.1. jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Tarybos narių, skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą.  Pateikia posėdžio darbotvarkę, t. y. klausimus, siūlomus svarstyti, ir posėdžio darbo reglamentą;

257.2. prireikus gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą 15 minučių posėdžio pertrauką. Frakcijos ar komiteto pirmininko prašymu skelbia ne ilgesnę kaip 15 minučių pertrauką;

257.3. tikrina, ar posėdyje yra kvorumas (tam gali būti naudojama techninė įranga);

257.4. prižiūri, kad Tarybos posėdyje būtų laikomasi šio Reglamento reikalavimų;

257.5. suteikia žodį pranešėjams, Tarybos nariams, Tarybos sekretoriui, Savivaldybės kontrolieriui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Vyriausybės atstovui, kitiems kviestiems asmenims ir, jeigu Taryba neprieštarauja, kitiems Tarybos posėdyje dalyvaujantiems, vadovauja klausimų svarstymo eigai, gali paklausti patikslindamas pasiūlymų, pasisakymų esmę;

257.6. kontroliuoja pasisakymų trukmę ir jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o jam nepaklausius, nutraukia pasisakymą;

257.7. gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

257.8. gali nutraukti pasisakymą, jeigu kalbama ne tuo klausimu, dėl kurio buvo suteiktas žodis;

257.9. jeigu klausimas svarbus ir Taryba neprieštarauja, gali pratęsti pasisakymo laiką ne daugiau kaip 2 minutėmis;

257.10. pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šiuo Reglamentu nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pabaigą, pagal balsų skaičiuotojų, elektroninės balsų skaičiavimo sistemos operatoriaus pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;

257.11. kontroliuoja, kaip savo pareigas atlieka balsų skaičiavimo grupė, elektroninės balsų skaičiavimo sistemos operatorius;

257.12. daro Tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko šio Reglamento arba kelia triukšmą salėje, įžeidinėja Tarybą, Tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo Tarybos darbui, gali teikti pasiūlymus dėl įspėjimo įrašymo į posėdžio protokolą, Tarybos nario pašalinimo iš salės, o prireikus paveda jų elgesį svarstyti Etikos komisijai;

257.13. pasiūlo Tarybos nariams pašalinti iš posėdžių salės kviestuosius arba kitus asmenis, jeigu jie trukdo posėdžiui;

257.14. priimdamas procedūrinius sprendimus, Tarybos nariams reikalaujant, paskelbia, kokiu Tarybos veiklos reglamento punktu vadovaujasi;

257.15. nedaro įtakos Tarybos nariams dėl priimamų sprendimų. Kai sprendžiami su mero asmeniu susiję klausimai, pirmininkavimą pavedęs mero pavaduotojui arba, jo nesant, kitam Tarybos nariui, diskusijoje dalyvauja bendra tvarka;

257.16. siūlo Tarybai nustatyti klausimo svarstymo trukmę;

257.17. pasiūlo pranešėjų  ar papildomų kalbėtojų pasisakymo laiką.

 

Posėdžių organizavimas

258.      Paprastai eiliniai posėdžiai vyksta paskutinį mėnesio penktadienį, posėdžio pradžia - 10 val.

259.      Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (atostogos, komandiruotė, liga, kitos objektyvios priežastys, dėl kurių meras negali dalyvauti posėdyje) - mero pavaduotojas.  Jei yra išrinkti keli mero pavaduotojai, tuomet pirmininkauja tas, kuriam tai pavedė daryti meras, jei tokio pavedimo nėra  - mero pavaduotojai bendru sutarimu nusprendžia patys, kuris iš jų pirmininkaus. Jeigu meras ir mero pavaduotojas posėdyje nedalyvauja, iš Tarybos narių išrenkamas Tarybos posėdžio pirmininkas, kuris pasirašo visus posėdyje priimtus dokumentus. Tarybos posėdžio pirmininkas laikomas išrinktu, kai už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.

260.      Kai svarstomi su mero asmeniu susiję klausimai, posėdžiui pirmininkauja mero pavaduotojas, o kai posėdyje nedalyvauja ir mero pavaduotojas (pavaduotojai) - Tarybos skirtas Tarybos narys.

261.      Tarybos posėdžiai yra atviri, juose gali dalyvauti visuomeninių organizacijų vadovai arba jų atstovai, gyventojai ar jų atstovai ir juridinių asmenų atstovai.

262.      Jei leidžia techninės galimybės, Tarybos posėdžiai, išskyrus uždarus, yra transliuojami savivaldybės interneto svetainėje. Daromas posėdžio garso įrašas saugomas informacinėje laikmenoje.

263.      Kiekvieno tarybos   nario   balsavimo   rezultatai  turi   būti   saugomi informacinėse  laikmenose  ir skelbiami  savivaldybės   interneto svetainėje.

264.      Už tarybos posėdžių transliavimo ir garso įrašo organizavimą, balsavimo rezultatų paskelbimą interneto svetainėje bei šių duomenų saugojimą atsakinga Savivaldybės administracija.

265.      Taryba gali nuspręsti klausimus, susijusius su valstybės, tarnybos ar komercinėmis paslaptimis, nagrinėti uždarame posėdyje.

266.      Tarybos posėdžiai vyksta valstybine kalba. Jos nemokantieji svečiai turi teisę kalbėti kita kalba. Vertimu pasirūpina klausimo rengėjas. Savivaldybės administracija turi būti informuojama apie tai, kad bus reikalingas vertėjas, ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Tarybos posėdžio dienos.

267.      Iki kiekvieno Tarybos posėdžio pradžios registruojami Tarybos nariai ir kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys. Registraciją atlieka Savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas, registracija pradedama likus vienai valandai iki posėdžio ir vykdoma prie įėjimo į Didžiąją salę.

268.      Prasidėjus posėdžiui posėdžio pirmininkas Tarybos narių registraciją ir kvorumą atlieka techninėmis priemonėmis arba posėdžio sekretoriaus pagalba.

269.      Kvorumas nustatomas posėdžio pradžioje. Tarybos narys per posėdį gali prašyti nustatyti kvorumą.

270.      Visi Tarybos nariai posėdžio metu dirba savo darbo vietose, apie Tarybos nario darbo vietą informuoja užrašas ant tarybos nario darbo stalo.

271.      Per posėdį kalbėti galima tik posėdžio pirmininkui leidus. Pirmiausia pasisako komitetų ir frakcijų pirmininkai, Tarybos nariai, projekto rengėjai ir kt. asmenys, pateikę pasiūlymus dėl sprendimo projekto, svečiai.

272.      Tarybos nariai pasisako, klausimus užduoda kalbėdami į mikrofoną, esantį ant tarybos nario darbo stalo, sulaukę savo eilės ir posėdžio pirmininkui leidus. Apie pageidavimą paklausti ar pasisakyti posėdžio pirmininkui pranešama techninėmis priemonėmis, jei taip pranešti nėra galimybės - rankos pakėlimu.

273.      Tarybos narys, posėdžio pirmininkui leidus, tarybos posėdžio pabaigoje turi teisę pasisakyti asmeniniu klausimu iki 3 minučių.

274.      Visi pranešimai Tarybos posėdyje skaitomi iš tribūnos, kalbama esant įjungtam mikrofonui.

275.      Kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys pasisako, klausimus užduoda kalbėdami į mikrofoną, esantį posėdžių salėje, sulaukę savo eilės ir posėdžio pirmininkui leidus. Apie pageidavimą paklausti ar pasisakyti posėdžio pirmininkui pranešama rankos pakėlimu. Posėdžio metu pakilti iš sėdimos vietos ir prieiti pasisakyti prie mikrofono galima tik leidus posėdžio pirmininkui.

276.      Norinčius pasisakyti kviestuosius ar kitus asmenis iš anksto registruoja posėdžio sekretorius ar administracijos paskirtas darbuotojas. Užsirašyti kalbėti pradedama likus valandai iki posėdžio pradžios, o baigiama – likus 10 minučių iki Tarybos posėdžio pradžios. Kalbėti užsirašoma įteikiant raštu prašymą posėdžių sekretoriatui.

277.      Posėdžio metu kalbama po vieną.

278.      Pageidautina, jog į posėdžių salę posėdžio metu būtų įeinama ar išeinama per pertraukas tarp pranešimų.

279.       Tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų ar kitų dokumentų projektai. Šie projektai turi būti įkelti į elektroninę Dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS). Sprendimų projektų įkėlimo į DVS tvarką nustato administracijos direktorius. Ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti Savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

280.      Svarstomiems klausimams preliminariai aptarti Taryba gali surengti visų Tarybos narių pasitarimą, kuriame Reglamento taisyklės negalioja. Jo metu Taryba jokių sprendimų nepriima. Tarybos nariai išsirenka pasitarimo pirmininką ir gali nustatyti laikiną pasitarimo reglamentą.

281.      Į Tarybos posėdžius kviečiami Savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojai, Tarybos sekretorius, Savivaldybės kontrolierius, klausimus posėdžiui rengusių komisijų pirmininkai (arba jų įgalioti komisijų nariai), administracijos struktūrinių, struktūrinių – teritorinių padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti su svarstomu klausimu tiesiogiai susiję asmenys. Apie Tarybos posėdžius turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas apskrityje, pateikiant jam posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus.

282.      Bendrasis, Viešųjų ir tarptautinių ryšių, Ūkio skyriai kontroliuoja ir yra atsakingi už tinkamą ir savalaikį Tarybos posėdžio medžiagos Tarybos nariams, kitiems asmenims pateikimą bei pranešimą bendruomenei.

283.      Tarybos posėdžiams aptarnauti Savivaldybės administracija paskiria darbuotojus, kurie:

283.1. rūpinasi tinkamu techniniu posėdžių parengimu ir pagalba Tarybos nariams posėdžių metu;

283.2. rūpinasi, kad posėdžiui reikalinga medžiaga būtų laiku pateikta Tarybos nariams ir pranešėjams;

283.3. registruoja posėdyje dalyvaujančius Tarybos narius, priima iš Tarybos narių pareiškimus dėl nedalyvavimo posėdyje ir praneša apie tai posėdžio pirmininkui;

283.4. registruoja posėdžio svečius ir prižiūri, kad jie laikytųsi nustatytos tvarkos;

283.5. skaičiuoja balsus arba techniškai aptarnauja elektroninę balsų skaičiavimo sistemą ir įformina balsavimo rezultatus;

283.6. priima ir registruoja Tarybos posėdžio metu pateiktus Tarybos narių paklausimus ir pageidavimus pasisakyti, perduoda juos posėdžio pirmininkui;

283.7. priima ir registruoja Tarybos narių klausimus ir paklausimus Savivaldybės institucijų, struktūrinių padalinių vadovams ir perduoda juos merui;

283.8. priima iš Tarybos narių kitus raštiškus pareiškimus, pasiūlymus, protestus bei pageidavimus ir perduoda juos adresatams;

283.9. protokoluoja posėdį, daro jo garso įrašą ir prireikus rūpinasi vertimu;

283.10. registruoja teikiamus Tarybos sprendimų projektus;

283.11. vykdo kitus mero ar posėdžio pirmininko, komitetų pirmininkų pavedimus, susijusius su posėdžių rengimu;

283.12. siunčia Tarybos sprendimų rengėjų nurodytiems adresatams priimtus Tarybos sprendimus.

284.      Jeigu Tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša posėdžio organizatoriui ne vėliau kaip prieš 1 dieną, nurodydamas priežastį. Jeigu paaiškėja, kad nebus kvorumo, posėdžio organizatorius numato kitą posėdžio datą ir apie tai praneša Tarybos nariams bei paskelbia per vietines žiniasklaidos priemones.

Darbotvarkė

285.      Tarybos posėdžio darbotvarkę, atsižvelgdamas į frakcijų, Kolegijos, Tarybos komitetų, Tarybos narių, administracijos, Savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymus bei pateiktus sprendimų projektus, sudaro meras.

286.      Apie posėdžio laiką ir darbotvarkę meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, arba išrinktas atstovas praneša Tarybos sekretoriui ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos sekretorius apie tai informuoja Bendrąjį skyrių, o šis skyrius – Tarybos narius ir savivaldybės gyventojus. Gyventojams, gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovams – seniūnaičiams (kai svarstomi klausimai yra susiję su jų atstovaujamų gyvenamųjų vietovių bendruomenėmis)  ir Tarybos nariams apie posėdžio laiką bei svarstyti parengtus klausimus paskelbiama per vietines žiniasklaidos priemones ir Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios.

287.      Paprastai darbotvarkė ir sprendimų projektai įkeliami į DVS ir Savivaldybės interneto svetainę, tačiau Tarybos nariams, seniūnaičiams pageidaujant išsiunčiami elektroniniu paštu arba tarybos nariui, seniūnaičiui  įteikiami Bendrajame skyriuje ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios.

288.      Darbotvarkė, pasiūlius komitetui, komisijai, frakcijai ar 1/3  posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių, gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu.

289.      Posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodytas posėdžio laikas, svarstomi klausimai, pranešėjai bei papildomi pranešėjai (prireikus).

290.      Komitetai, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu turi teisę siūlyti papildyti darbotvarkę, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios, taip pat išbraukti iš darbotvarkės atskirus klausimus ar darbotvarkės klausimus sukeisti vietomis.

291.      Darbotvarkė patvirtinama atviru balsavimu, jeigu už ją balsuoja Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia mero balsas, Jeigu merui nedalyvaujant balsai pasisikirsto po lygiai laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

292.      Kiekvieno Tarybos posėdžio paskutinis darbotvarkės klausimas yra Tarybos narių pareiškimai, jeigu tokie yra.

Pranešimas

293.      Į patvirtintą darbotvarkę įrašytus klausimus Tarybos posėdyje pristato jų rengėjai eilės tvarka. Gali būti numatytas ir papildomas pranešėjas.

294.      Pranešime išdėstoma: klausimo esmė, komitetų nuomonė, pagrindinių pasiūlymų apžvalga, informacija, kaip į juos atsižvelgta, ir motyvai.

295.      Pasisakyti ar replikuoti galima tik baigus kalbėti pranešėjui.

296.      Pranešėjų bei papildomų kalbėtojų pasisakymo laiką, kuris neturi viršyti 20 min., pasiūlo posėdžio pirmininkas.

Klausimai

297.      Pranešėjas atsako į Tarybos narių klausimus. Vienas Tarybos narys vienu svarstomu klausimu paklausęs pranešėjo gali dar klausti vieną kartą eilės tvarka. Klausimui pateikti skiriama 1 minutė, atsakymui – iki 3 minučių. Pateikti galima tik po vieną klausimą. Jeigu Savivaldybės tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams.

298.      Jei pasiūlymą nutraukti klausimus palaiko bent 1/3  visų Tarybos narių, atsakymus į klausimus galima nutraukti anksčiau laiko Tarybos nutarimu.

299.      Pagrindiniam pranešėjui atsakius į Tarybos narių klausimus, žodis suteikiamas papildomam pranešėjui, jei toks yra numatytas darbotvarkėje. Jis taip pat atsako į Tarybos narių klausimus.

Diskusijos

300.      Pranešėjui (-ams) atsakius į klausimus, Tarybos nariams suteikiama teisė diskusijose pasisakyti svarstomu klausimu: komitetų ir frakcijų vardu bei pateikusiems raštiškus pasiūlymus – 5 minutės, kitiems – 3 minutės. Posėdžio pirmininkui leidus gali būti suteiktos papildomai 2 minutės. Tik pirmininkas gali nutraukti pasisakymą.

301.      Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu gali pasisakyti visi Tarybos nariai. Svarstomu klausimu Tarybos narys turi teisę vienam pasisakymui ir vienai replikai.

302.      Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti Vyriausybės atstovas apskrityje arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos tarnautojas (toliau – įgaliotas asmuo). Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas asmuo gali tik vertinti, ar sprendimo projektas atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus.

303.      Norintiems pasisakyti asmenims, kurie apie tai informavo prieš posėdį, paprastai pasisakyti skiriama iki 3 minučių, tačiau posėdžio pirmininkui leidus, pasisakymo laikas gali būti pratęstas dar iki 2 minučių.

304.      Diskusijos baigiamos, kai taip nusprendžia Tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma posėdžio pirmininkui pasiūlius. Tarybos nariai, ketinę pasisakyti, bet negavę žodžio dėl laiko stokos, pastabas ir pasiūlymus svarstomais klausimais gali pateikti raštu. Jie pridedami prie posėdžio protokolo arba pateikiami Tarybos sudarytai redakcinei komisijai.

305.      Pasiūlymas diskusiją nutraukti gali būti pateiktas pasisakius ne mažiau kaip 2 kalbėtojams ir be aptarimo teikiamas balsuoti, jei tam pritaria bent 1/3 visų Tarybos narių. Prieš tai posėdžio pirmininkas turi pranešti, kiek buvo užsirašiusių kalbėti ir kiek jau kalbėjo.

306.      Taryba gali iš anksto apriboti bendrą diskusijų kiekvienu klausimu trukmę arba kalbėtojų skaičių.

307.      Tarybos nariai negali perduoti vienas kitam pasisakyti skirto laiko.

308.      Kalbėtojas gali atsisakyti kalbėti.

309.      Jei pageidaujantis pasisakyti, neįspėjęs posėdžio pirmininko, išeina iš posėdžių salės ir nebūna, kai jam suteikiamas žodis, laikoma, kad jis atsisakė kalbėti.

310.      Be eilės kalbėti diskusijose gali meras ar jo pavaduotojai.

Baigiamasis žodis

311.      Pasibaigus diskusijoms, pranešėjas, įvertinęs Tarybos narių pasisakymus ir pasiūlymus, trumpai gali apibendrinti svarstomą sprendimo projektą ir tarti baigiamąjį žodį.

Pasisakymai dėl balsavimo motyvų

312.      Dėl balsavimo motyvų prieš kiekvieną balsavimą gali pasisakyti ne daugiau kaip keturi Tarybos nariai:

312.1. ne daugiau kaip du Tarybos nariai – už;

312.2. ne daugiau kaip du Tarybos nariai – prieš.

313.      Taryba gali atidėti sprendimo projekto svarstymą, jeigu yra pateikta pataisų ir alternatyvių pasiūlymų.

Balsavimas

314.      Baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsavimu yra priimamas Tarybos sprendimas.

315.      Prieš balsavimą, frakcijai ar koalicijai pareikalavus, skelbiama 15 minučių pertrauka. Tokią pertrauką galima daryti tik vieną kartą.

316.      Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos.

317.      Balsavimo metu po posėdžių salę nevaikštoma ir nekalbama.

318.      Balsuoti gali tik posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai. Tarybos nariai balsuoja asmeniškai. Balso teisė negali būti perduota kitiems Tarybos nariams.

319.      Po diskusijų ir pasisakymų dėl balsavimo motyvų posėdžio pirmininkas skelbia balsavimo pradžią.

320.      Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu merui nedalyvaujant balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

321.      Sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam Tarybos sprendimo projektui, nepritarti Tarybos sprendimo projektui, patikslinti ir pritarti patikslintam sprendimo projektui, atidėti Tarybos sprendimo projekto svarstymą.

322.      Dėl sprendimo atidėti klausimą balsuojama pirmiau nei dėl klausimo esmės.

323.      Atidėtam Tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma redakcinė arba kita Tarybos komisija ir mero teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša Tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato Tarybai sprendimo projektą.

324.      Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama ,,už‘‘,  ,,prieš‘‘ arba ,,susilaikoma‘‘ (šiuo atveju skaičiuojant balsus laikoma, jog balsuota „prieš“). Antruoju atveju vienas Tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį, kada balsuojama biuleteniais, kiti teiginiai išbraukiami.

325.      Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilę.

326.      Jeigu pateikti keli sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, posėdžio pirmininkas nustato balsavimo dėl jų eiliškumą arba sugrupuoja juos pagal prasmę taip, kad būtų galima išrinkti daugiausia balsų surinkusį projektą. Tarybos narys balsuoja tik už vieną iš jų.

327.      Balsų dauguma atrinktas pasiūlymas įrašomas į sprendimo projektą ir Tarybos nariai balsuoja už visą sprendimo projektą.

328.      Balsuojant dėl atskirų sprendimo punktų, nuostatų, teiginių, posėdžio darbotvarkės klausimais, sprendimai gali būti priimami be balsavimo (visų pritarimu), jei po to, kai į posėdžio pirmininko klausimą „Ar yra prieštaraujančių?“ niekas neatsako ir posėdžio pirmininkas paskelbia „Priimta“.

329.      Atskiras projekto teiginys svarstomas bei priimamas tokia tvarka:

329.1. pranešėjas ar posėdžio pirmininkas paskelbia pasiūlymus - pakeisti visą teiginį, pakeisti kai kurias jo dalis, papildyti teiginį, išbraukti kai kurias teiginio dalis;

329.2. balsuojant pasirenkami alternatyvūs pasiūlymai. Jei dėl to paties teiginio yra keletas pasiūlymų, balsuojama pagal pasiūlymų eilę, o nurodytoje eilėje - pagal pasiūlymų pateikimo tvarką. Dėl pataisos papildymų ar pataisymų balsuojama anksčiau negu dėl pačios pataisos. Pasiūlymus, prieštaraujančius anksčiau priimtiesiems, posėdžio pirmininkas atmeta be balsavimo. Pateikėjas prieš balsavimą gali pasiūlymą atšaukti;

329.3. balsuojama dėl viso teiginio.

330.      Jei nagrinėtu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti nagrinėjamas tik kitame Tarybos posėdyje.

331.       Atvirą balsavimą galima pakartoti, kol nepradėtas svarstyti kitas darbotvarkės klausimas, jeigu to motyvuotai reikalauja posėdžio pirmininkas arba Tarybos narys ir tam pritaria ne mažiau kaip ½ posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

332.      Balsavimo rezultatus paskelbia posėdžio pirmininkas, remdamasis elektroninės balsų skaičiavimo sistemos ar balsavimo rankos pakėlimu duomenimis.

333.      Balsavimo rezultatai (išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai) yra vieši ir saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje.

334.      Tarybos narys privalo nusišalinti, kai sprendžiami su juo ar jo šeimos nariais ir artimais giminaičiais susiję turtiniai bei finansiniai klausimai arba kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Tokia balsavimo procedūra netaikoma skiriant mero pavaduotoją (pavaduotojus). Apie galimą interesų konfliktą tarybos narys turi iš anksto informuoti (savo nuožiūra žodžiu ar raštu) posėdyje dalyvaujančius asmenis, tačiau ne vėliau nei bus pradėtas nagrinėti klausimas kuris kelia interesų konfliktą. Jei pareikštas nusišalinimas yra priimtas, tarybos narys jokia forma negali toliau dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Nagrinėjant tokį klausimą tarybos narys turi pasišalinti iš patalpos kurioje vyksta posėdis.

Balsavimo būdai:

Atviras balsavimas

335.      Atvirai balsuojama elektronine balsų skaičiavimo sistema arba rankos pakėlimu.

336.      Įprastai Tarybos posėdžiuose balsuojama elektronine balsų skaičiavimo sistema.

337.      Kaip naudotis elektronine balsų skaičiavimo sistema, nustatyta šios sistemos naudojimo instrukcijoje.

338.      Balsuojant elektroniniu būdu, balsus skaičiuoja kompiuterinė technika, kurios duomenys pasibaigus balsavimui nedelsiant pateikiami posėdžio salėje esančiame monitoriuje, šią techniką prižiūri ir jos rezultatus paviešina savivaldybės administracijos darbuotojas.

Jei dėl techninių priežasčių neįmanoma naudotis elektronine balsų skaičiavimo sistema, balsuojama rankos pakėlimu.

339.      Balsuojant rankos pakėlimu, balsus skaičiuoja posėdžio sekretorius ar Savivaldybės administracijos skirtas darbuotojas (-jai). Balsuojant rankos pakėlimu posėdžio sekretorius ar Savivaldybės administracijos skirtas darbuotojas (-jai) balsavimo rezultatus praneša posėdžio pirmininkui, kuris šiuos rezultatus paviešina Tarybos nariams.

Slaptas balsavimas

340.      Slaptai balsuojama tik įstatymų nustatytais atvejais.

341.      Šiuo būdu paprastai balsuojama pertraukos metu, kurios trukmę nustato posėdžio pirmininkas, naudojant specialios formos balsavimo biuletenius.

342.      Balsavimo biuletenius parengia ir padaugina Savivaldybės administracija. Visais atvejais biuletenis turi turėti antraštę, kurioje aiškiai turi būti nurodyta, dėl ko balsuojama.

343.       Jei balsuojama dėl kandidatų į tam tikras pareigas visų balotiruotis sutikusių kandidatų vardai ir pavardės abėcėlės tvarka įrašomos į slapto balsavimo biuletenį.

344.       Biuletenyje turi būti numatyta galimybė tiek balsuoti „už“, tiek „prieš“ pateiktą teiginį, kandidatą.

345.      Taryba savo sprendimu balsuojamu klausimu patvirtina balsavimo biuletenį.

346.      Tarybos sprendimu išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus laimėjusi partija ar koalicija gali deleguoti savo atstovą pagal proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principą. Balsų skaičiavimo komisija iš savo narių išsirenka komisijos pirmininką ir sekretorių.

347. Už balsavimo organizavimą yra atsakinga balsų skaičiavimo komisija. Ji Tarybos antspaudu antspauduoja balsavimo biuletenius, išdalija juos Tarybos nariams, kurie pasirašo balsavimo biuletenių išdavimo sąraše.

348. Balsuojama slapto balsavimo kabinoje, kurią iki balsavimo parengia Savivaldybės administracija.

349. Kiekvienas Tarybos narys balsuoja asmeniškai, savo nuomonę išreiškia balsavimo biuletenyje pažymėdamas specialiai tam skirtoje vietoje prie balsuojamo klausimo (kandidato pavardės), už kurį jis balsuoja.

350. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, neužpildyti biuleteniai, taip pat biuleteniai, kuriuose pažymėtos daugiau kaip prie vieno kandidato pavardės (jei balsuojama už vieną kandidatą). Papildomai įrašytos pavardės ar balsavimui neiškelti teiginiai neskaičiuojami.

351. Užpildytus balsavimo biuletenius Tarybos nariai sumeta į balsavimo patalpoje esančią balsadėžę (anspauduoti ją  iki balsavimo pradžios ar ne sprendžia balsų skaičiavimo komisija).

 352. Pasibaigus balsuoti skirtam laikui, balsų skaičiavimo komisija išima balsavimo biuletenius iš balsadėžės ir suskaičiuoja balsus, užpildo balsavimo protokolą, jį pasirašo.

353.     Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

354.      Slapto balsavimo rezultatus tvirtina Taryba.

355.       Taryba posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma gali pareikšti nepasitikėjimą balsų skaičiavimo komisija ar jos nariu. Tuomet skiriama nauja balsų skaičiavimo komisija ar jos narys. Balsavimas, po kurio priimtas Tarybos sprendimas dėl nepasitikėjimo balsų skaičiavimo komisija ar jos narių turi būti pakartotas.

 

 

XI. SPRENDIMO AR KITO DOKUMENTO PROJEKTO SVARSTYMAS SKUBOS TVARKA

 

356.       Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais meras turi teisę pateikti  Savivaldybės  tarybai  svarstyti  klausimą  ir  siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

357.       Sprendimas svarstyti projektą skubos tvarka gali būti priimamas nesilaikant šiame reglamente nustatytų projekto pateikimo procedūrų ir terminų.

 

 

XII. TARYBOS POSĖDŽIAMS TEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMO PROCEDŪRA

 

358.       Inicijuoti klausimus svarstyti Tarybos posėdyje gali meras, mero pavaduotojai, Savivaldybės kontrolierius, Tarybos komitetai, Tarybos komisijos, frakcijos, koalicijos, Tarybos narys, Savivaldybės administracija. Visuomeninės organizacijos, gyventojai ar jų įgalioti atstovai, seniūnaičiai, norėdami inicijuoti klausimo svarstymą Taryboje, turi raštu kreiptis į merą, Tarybos komitetą ar Tarybos narį. Savivaldybės administracija, Savivaldybės kontrolierius, Tarybos komitetai, Tarybos komisijos, frakcijos, koalicijos ir atskiri Tarybos nariai gali patys rengti Tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba raštu kreiptis į merą dėl jų rengimo. Meras siūlomiems svarstyti Tarybos posėdyje klausimams parengti gali sudaryti komisiją, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti Savivaldybės administraciją atitinkamu klausimu parengti Tarybos sprendimo projektą.

359.       Projektai, kuriuos pateikia subjektai, neturintys teisės teikti klausimus į Tarybos posėdžio darbotvarkę, užregistruojami ir su jais supažindinami komitetai, kurių kompetencijoje yra iškelto klausimo nagrinėjimas. Šie komitetai  sprendžia, ar tikslinga šiuos projektus teikti toliau svarstyti.

360.       Klausimus svarstyti rengia Savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, Savivaldybės tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, Tarybos nariai, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės meras ir Savivaldybės administracijos direktorius (toliau – projektų rengėjai).

361.       Neteikiamas svarstyti Tarybai projektas, jeigu pagrindinis Komitetas, Teisės skyrius, Antikorupcijos komisija ar darbuotojas, vertinantis sprendimo projektą, padaro išvadą, kad jis, jų nuomone, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams arba Vyriausybės nutarimams.

362.      Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais Tarybos protokoliniu pavedimu ar mero potvarkiu Antikorupcijos komisijai gali būti pavesta atlikti arba dalyvauti atliekant Savivaldybės institucijų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

363.       Projektų rengėjai, išskyrus Tarybos komitetus, kurie rengia projektus savo kuruojamos srities klausimais, parengtą projektą privalo pateikti atitinkamos srities Tarybos komitetui, kuris projektą privalo apsvarstyti komiteto posėdyje. Parengti Tarybos sprendimų projektai gali būti pateikti svarstyti ir kitiems Tarybos komitetams, frakcijoms bei koalicijoms.

364.       Komitetams nepritarus sprendimo projektui, turi būti raštu nurodomi motyvai. Sprendimą dėl šio klausimo nagrinėjimo gali priimti tik Taryba.

365.       Kartu su sprendimo projektu pateikiamą aiškinamąjį raštą pasirašo projekto rengėjas (jeigu rengėjas yra administracijos padalinys, – projektą rengęs darbuotojas ir padalinio vadovas).

366.       Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:

366.1.  parengto projekto tikslus;

366.2.  kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai;

366.3.  kokių pozityvių rezultatų laukiama;

366.4. galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta;

366.5. kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą;

366.6. rengiant projektą gautus specialistų vertinimus ir išvadas;

366.7. projekto iniciatorių ir jo autorių ar autorių grupę;

366.8. kitus, autorių nuomone, reikalingus paaiškinimus.

367.       Kartu su projektu prireikus pateikiami projektai dėl kitų sprendimų pakeitimo, papildymo ar panaikinimo, kurie yra būtini priėmus siūlomą projektą. Visi šie projektai turi būti nagrinėjami kartu.

368.       Kartu su Tarybos sprendimo, kuriuo tvirtinama sutartis ar susitarimas, projektu turi būti pateikta tvirtinti sutartis ar susitarimas. Šiuose projektuose turi būti nurodytas Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už sutarties vykdymą, koordinavimą bei kontroliavimą.

369.       Visi sprendimų projektai turi būti suderinti su atitinkamais administracijos padaliniais, teisininku, kalbininku. Savivaldybės administracijos parengti sprendimų projektai papildomai privalo būti suderinti su administracijos direktoriumi ir meru.

370.       Sprendimo projekto derinimo faktas patvirtinamas atitinkamo asmens parašu tame projekte ar DVS. Asmuo, nesutinkantis su projektu, pateikia motyvus, apie tai nurodydamas DVS, sprendimo projekte arba atskirame rašte.

371.       Tarybai grąžinus sprendimo projektą iš esmės tobulinti, taikoma visa nurodytoji projektų pateikimo ir derinimo procedūra.

372.       Visas siūlomas projekto pataisas, papildymus bei išbraukimus Tarybos nariai, frakcijos, komitetai, Kolegija ir administracijos direktorius su savo parašais turi įteikti posėdžių sekretoriatui ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio, kuriame numatyta sprendimą priimti, pradžios. Posėdžių sekretoriatas juos perduoda pagrindiniam projektą nagrinėjančiam komitetui, padaugina ir išdalija visiems Tarybos nariams.

373.       Sprendimų projektuose prireikus turi būti nurodytos priemonės ir pavedimai, vykdytojai ir įvykdymo terminai bei lėšų, reikalingų sprendimui įgyvendinti, poreikis.

374.       Jeigu Tarybos komitetai, frakcijos bei koalicijos, Savivaldybės administracija atsisako svarstyti projektą, jos raštu merui turi išdėstyti atsisakymo svarstyti motyvus. Už Savivaldybės administracijos išvadų pateikimą dėl Tarybos sprendimų projektų atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius.

375.       Numatomų svarstyti Tarybos posėdyje sprendimų projektai su aiškinamuoju raštu,  suderinti nustatyta tvarka, per Tarybos sekretorių pateikiami merui likus ne mažiau kaip  3 darbo dienoms iki posėdžio pradžios.

376.       Teikiami svarstyti sprendimų projektai registruojami Bendrajame skyriuje. Registruojant užpildomas standartinis projekto titulinis lapas ir nurodomi visi projekto rengėjai ir iniciatoriai bei visi jų pateikti dokumentai.

377.       Rengėjai, pavėlavę laiku pateikti sprendimo projektą, raštu nurodo merui vėlavimo priežastis. Tokį sprendimo projektą Tarybos sekretorius turi teisę teikti tik kitam  tarybos posėdžiui.

378.       Meras, gavęs iš projektų rengėjų medžiagą, kartu su Tarybos sekretoriumi parengia Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, kuriame nurodo pranešėjus ir papildomus pranešėjus bei laiką apsvarstyti klausimus.

379.       Jeigu gaunami keli alternatyvūs Tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu.

380.       Meras, parengęs Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, per Bendrąjį ir Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius organizuoja jo padauginimą ir įteikimą visiems Tarybos nariams DVS arba elektroniniu paštu (tarybos nariams pageidavus šie dokumentai įteikiami) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio dienos kartu su Tarybos sprendimų projektų kopijomis.

381.       Skaitmeninis projekto variantas siunčiamas į elektroninio pašto dėžutes tiems Tarybos nariams, seniūnaičiams (jei klausimas susijęs su tą gyvenamąja vietove), kurie yra išreiškę pageidavimą gauti posėdžio medžiagą tokiu būdu ir Tarybos sekretoriui yra pateikę savo elektroninio pašto adresą.

382.       Dokumentus, skirtus visiems Tarybos nariams, pateikia Bendrasis bei Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriai.

383.       Tarybos nariai dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės projekto ir Tarybos sprendimų projektų gali merui, Tarybos sekretoriui ir Tarybos sprendimų projektų rengėjams likus ne mažiau kaip vienai dienai iki Tarybos posėdžio raštu pateikti pastabas. Tarybos narių gautos pastabos apsvarstomos Tarybos posėdyje.

384.       Sprendimo priėmimo metu naujos pataisos, papildymai ar išbraukimai nepriimami, išskyrus redakcines pataisas, kurios nesvarstomos ir dėl jų nebalsuojama, o tik pažymimos posėdžio protokole.

385.       Projekto teikėjai iki svarstymo Tarybos posėdyje pradžios gali atsiimti projektą. Apie šį sprendimą jie raštu praneša Tarybos posėdžių sekretoriatui. Tokiu atveju archyve paliekama projekto kopija.

386.       Jeigu iniciatorių atšauktam projektui ne vėliau kaip kitą dieną oficialiai pritaria ir jį pateikia kitas subjektas, turintis teisę teikti klausimus į Tarybos posėdžio darbotvarkę, tokio projekto svarstymo procedūra tęsiama toliau.

387.       Sprendimų projektai merui pritarus gali būti skelbiami spaudoje svarstyti visuomenei. Tokiu atveju turi būti nurodomi skelbiamo projekto rengėjai ir iniciatoriai. Atiduodamus skelbti sprendimo projektus vizuoja meras. Projektus vietinei spaudai pateikia Bendrasis skyrius. Dėl sprendimų projektų gautą informaciją apibendrina projekto rengėjas ir pateikia Tarybai.

388.       Jeigu pateikiami keli alternatyvūs to paties sprendimo projektai, jie nagrinėjami kartu ir komitetų, ir Tarybos posėdžiuose. Tik Taryba turi teisę pasirinkti svarstyti vieną iš jų.

389.       Informacija apie Tarybos posėdžių šaukimą skelbiama vietos žiniasklaidoje nurodant posėdyje svarstomus klausimus.

390.       Užregistruoti sprendimų projektai ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje (www.vrsa.lt), kitose informacinėse sistemose. Savivaldybės tinklalapyje gyventojai taip pat turi turėti galimybę susipažinti su parengtais projektais bei pateikti atsiliepimus ir pastabas dėl projektų.

391.       Už informacijos paskelbimą atsakinga Savivaldybės administracija.

 

XIII. TARYBOS POSĖDŽIŲ ĮFORMINIMAS

 

392.       Tarybos posėdžiai protokoluojami pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

393.       Tarybos posėdžio protokole nurodoma: Tarybos pavadinimas, posėdžio vieta ir laikas, visų Tarybos narių, iš jų dalyvavusių ir nedalyvavusių posėdyje, skaičius ir vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, pareigos, posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių kalbų ar paklausimų išdėstymas, priimti sprendimai ir balsavimo rezultatai.

394.       Prie posėdžio protokolo pridedama: Tarybos priimti sprendimai, posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, posėdyje nedalyvavusių Tarybos narių sąrašas, ataskaitos ir informacijos, posėdžio metu Tarybos narių raštu perduoti siūlymai ir pastabos ir kita.

395.       Posėdžių protokolus ir Tarybos sprendimus pasirašo tam posėdžiui pirmininkavęs meras arba jo pavaduotojas ar kitas Tarybos narys. Posėdžių protokolus turi pasirašyti ir Tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra - administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas. Tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po įvykusio posėdžio.

396.       Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako Tarybos sekretorius ir Bendrasis skyrius.

397.       Tarybos posėdžių metu daromas garso įrašas gali būti atliekamas ir vaizdo įrašas. Šie įrašai ne trumpiau nei Tarybos kadencijos laiką saugomi Savivaldybės administracijoje, dėl jų panaudojimo sprendžia Taryba arba meras.

398.       Tarybos nariai ir savivaldybės gyventojai su posėdžių protokolais ir jų priedais gali susipažinti savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje jo darbo metu.

399.       Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas dėl protokolo artimiausio posėdžio pradžioje. Jei yra ginčytinų klausimų, po praėjusio posėdžio pirmininko paaiškinimo Taryba priima sprendimą paprasta balsavusiųjų dauguma.

 

XIV. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ SKELBIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 

400.       Tarybos sprendimus posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų priėmimo.

401.       Tarybos posėdžio pirmininkas, pasirašęs sprendimą ar dokumentą, perduoda jį Tarybos sekretoriui paskelbti.

402.       Tarybos priimti dokumentai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje, kitose informacinėse sistemose. Ypač aktualūs dokumentai skelbiami spaudoje, iškabinami Savivaldybės, seniūnijų skelbimų lentose. Už paskelbimą atsakinga Savivaldybės administracija.

403.       Tarybos priimti norminiai teisės aktai įsigalioja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

404.       Tarybos priimti individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

405.       Informacija apie Tarybos priimtus sprendimus ir jų turinį teikiama Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo numatyta tvarka.

406.       Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms bei darbuotojams ir gyventojams savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius perduoda ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po jų pasirašymo.

407.       Taryba turi antspaudą su Vilniaus rajono herbu. Už Tarybos antspaudo naudojimą ir saugojimą atsako savivaldybės meras.

408.       Tarybos antspaudas dedamas ant Tarybos priimtų dokumentų, taip pat ant siunčiamų raštų valstybės valdžios bei valdymo institucijoms, ant tarptautinių sutarčių ir kitų dokumentų, kuriuos Tarybos vardu pasirašo meras.

409.       Antspaudas taip pat dedamas ant mero arba jo pavaduotojo pasirašytų tarnybinių pažymėjimų ir kitų dokumentų.

410.       Kalbėti Tarybos vardu turi teisę meras ir jo pavaduotojai. Taryba taip pat gali įgalioti jos vardu kalbėti Tarybos paskirtus delegacijų tarptautinėse ir savivaldybių organizacijose vadovus.

411.       Tarybos komiteto vardu gali kalbėti komiteto pirmininkas, jo pavaduotojas arba įgaliotas komiteto narys.

412.       Oficialius pranešimus apie Tarybos, komitetų posėdžius ir kitą informaciją apie Tarybos darbą parengia ir, pranešęs merui ar jo pavaduotojams, skelbia Tarybos sekretorius ir Bendrasis skyrius.

413.       Tarybos priimtų dokumentų originalai, visi jų rengimo dokumentai, Tarybos sprendimais patvirtintų ir pasirašytų sutarčių ar susitarimų originalai laikomi Tarybos posėdžių sekretoriate arba teisės aktų nustatyta tvarka perduodami į archyvą.

414.       Tarybos sprendimais patvirtintų sutarčių nuorašai saugomi Savivaldybės administracijos struktūriniame padalinyje, atsakingame už sutarčių vykdymą.

 

XV. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

 

415.       Visi Tarybos sprendimai registruojami Savivaldybės administracijoje tam skirtuose žurnaluose ir kompiuterinėse laikmenose dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

416.       Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolę organizuoja Savivaldybės administracija arba pati juos įgyvendina.

417.       Tarybos sprendimai su mero rezoliucija ir kontrolės žyma perduodami Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris paskiria už vykdymą atsakingą administracijos padalinį ir nustato įvykdymo datą.

418.       Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas administracijos padalinio vadovas yra tiesiogiai atsakingas už pavedimo praktišką įgyvendinimą.

419.       Savivaldybės administracijos padalinio vadovas už įvykdymą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui.

420.       Apie Tarybos sprendimų įvykdymą Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.

421.       Tarybos sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai ir pateikta informacija Tarybai.

 

XVI. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

 

422.       Paklausimu laikomas toks savivaldybės kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio Tarybos narys ar jų grupė Tarybos posėdžio metu  kreipėsi į merą, mero pavaduotoją, Savivaldybės kontrolierių, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ar kitų valstybės institucijų, kurios  veikia  Savivaldybės  teritorijoje,   vadovus  ar darbuotojus.

423.       Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų subjektą, į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemas, dėl kurių jis kreipiasi, ir  kokio atsakymo – žodžiu ar raštu – laukia.

424.       Atsakymo į paklausimą terminas paprastai negali viršyti 20 darbo dienų. Jeigu subjektas, kuriam pateiktas paklausimas, negali nustatytu laiku atsakyti, jis privalo tai raštu motyvuoti ir pasiūlyti kitą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

425.       Nagrinėjant paklausimą Tarybos posėdyje turi dalyvauti bent vienas  iš paklausimo pateikėjų ir subjektas, kuriam buvo adresuotas paklausimas. Jeigu posėdyje nedalyvauja paklausėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.

426.       Paklausimo pateikėjas negali pirmininkauti Tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo paklausimas.

427.       Apsvarsčiusi subjekto, kuriam adresuotas Tarybos nario paklausimas, atsakymą, Taryba gali priimti dėl jo sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo autorius (autoriai).

428.       Sprendimų vykdymą dėl paklausimų pagal kompetenciją kontroliuoja meras arba Savivaldybės administracijos direktorius. Jie turi informuoti Tarybą, kaip vykdomi sprendimai dėl Tarybos narių paklausimų.

 

XVII. Mero ir administracijos direktoriaus pavadavimas

 

429.       Paprastai mero, mero pavaduotojo pavadavimo (taip pat ir atostogų) klausimai sprendžiami Tarybos sprendimu, esant neatidėliotiniems atvejams ar negalint skubiai sušaukti Tarybos, pavedimas mero pavaduotojui eiti mero pareigas turi būti įformintas mero potvarkiu.

430.       Potvarkį dėl pavedimo mero pavaduotojui eiti mero pareigas meras pasirašo iš anksto, nurodydamas terminą, kuriam perduodamos jo funkcijos. Potvarkį perimti mero pareigas dėl mero ligos pasirašo mero pavaduotojas, remdamasis nustatyta tvarka merui išduotu nedarbingumo pažymėjimu. Pasibaigus nedarbingumo laikui, meras išleidžia potvarkį dėl savo sugrįžimo eiti mero pareigas.
            431. Komandiruotės merui įforminamos mero pavaduotojo potvarkiu, o mero pavaduotojui - mero potvarkiu.

432. Administracijos direktoriui jo raštišku prašymu atostogos suteikiamos Tarybos sprendimu. Atostogų metu administracijos direktorius pavaduojamas Tarybos sprendimu.

Administracijos direktorius į tarnybines komandiruotes siunčiamas administracijos direktoriaus įsakymu kurį pasirašo administracijos direktoriaus pavaduotojas.

433.       Paprastai administracijos direktoriaus pavaduotojui (-ams) jo (jų) raštišku prašymu atostogos suteikiamos Tarybos sprendimu. Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) į tarnybines komandiruotes siunčiamas (-i) administracijos direktoriaus įsakymu arba jo įgalioto asmens sprendimu.

434.       Esant neatidėliotiniems atvejams ir negalint skubiai sušaukti Tarybos posėdžio administracijos direktoriui, jo pavaduotojui (-ams) atostogų suteikimo, administracijos direktoriaus pavadavimo klausimus įformina Vilniaus rajono savivaldybės meras arba jo pavaduotojas.

 

 

 

XVIII. TARYBOS SANTYKIAI SU VALSTYBĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOMIS

 

435.      Tarybos santykiai su valstybės institucijomis ir įstaigomis grindžiami Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais.

436.      Savivaldybė nėra pavaldi valstybės institucijoms.

437.      Taryba teikia siūlymus dėl su Savivaldybės interesais susijusių reikalų svarstymo valstybės institucijose.

438.      Taryba dėl savo teisių pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą.

 

XIX. TARYBOS SANTYKIAI SU VISUOMENE

 

439.      Tarybos santykiai su visuomene įgyvendinami:

439.1. Tarybos narių ir frakcijų rengiamuose susitikimuose su rinkėjais;

439.2. teikiant visuomenei svarstyti svarbiausių Tarybos sprendimų projektus;

439.3. įtraukiant į Tarybos sprendimų rengimą visuomeninių organizacijų atstovus ir atskirus piliečius, steigiant visuomenines komisijas;

439.4. rengiant patariamąsias apklausas prieš priimant Taryboje svarbius sprendimus.

440.       Meras, jo pavaduotojai, savivaldybės kontrolierius ir Tarybos nariai privalo asmeniškai priimti gyventojus.

441.       Meras ir jo pavaduotojai gyventojus priima ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir ne mažiau kaip po 4 valandas, Savivaldybės kontrolierius gyventojus priima ne rečiau kaip du kartus per mėnesį po dvi valandas. Nustatomos konkrečios dienos, valandos ir vieta, kur ir kada meras, mero pavaduotojai ir Savivaldybės kontrolierius priima gyventojus. 

442.       Už gyventojų priėmimo organizavimą, jų prašymų, skundų ir pasiūlymų  nagrinėjimą atsako meras. Jis yra atsakingas už gyventojų informavimą apie priėmimo tvarką ir priėmimo periodiškumą.

443.       Tarybos nariai gyventojus priima ir susitinka su gyventojais pagal  jų pačių (Tarybos narių) sudarytus  grafikus. Grafikai pateikiami Savivaldybės administracijai.

444.       Tarybos nariai jų vardu gautus rinkėjų prašymus nagrinėja patys arba siunčia juos nagrinėti atitinkamai institucijai prašydami jos atsakyti pareiškėjui bei kopiją pateikti Tarybos nariui. Apie prašymų nagrinėjimo rezultatus pareiškėją Viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais informuoja pats Tarybos narys arba prašymą Tarybos nario paprašyta nagrinėjusi atitinkama institucija.

445.       Tarybos ar Tarybos nario vardu gauti prašymai gali būti nagrinėjami Tarybos komitetuose.

446.       Prašymai, kurie jau buvo nagrinėti mero ar Savivaldybės administracijos, tačiau nagrinėjimo rezultatai netenkina pareiškėjų, jiems pageidaujant, gali būti svarstomi Tarybos posėdyje ir priimami atitinkami sprendimai.

447.       Tarybos, Kolegijos ir komitetų darbotvarkės, sprendimų projektai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje tą pačią dieną, kai apie juos informuojami Tarybos, Kolegijos ir komiteto nariai.

448.       Sprendimų projektai elektroniniu paštu išsiunčiami suinteresuotoms institucijoms bei asmenims, kurie yra pareiškę norą gauti atitinkamą informaciją, ir pranešama, kur registruotis norintiems dalyvauti posėdyje.

 

XX. SENIUNAIČIŲ SUEIGŲ SPRENDIMŲ ĮVERTINIMAS

 

449.     Seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos (toliau šiame skyriuje – seniūnaičių sueiga) sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkamos Savivaldybės institucijos – Taryba arba Administracijos direktorius pagal kompetenciją privalo juos įvertinti.

450.     Seniūnaičių sueigos sprendimus Tarybos sekretoriui ar Administracijai pateikia tos seniūnijos seniūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo sueigoje priėmimo.

451.     Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimas yra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame posėdyje arba sekančiame tarybos posėdyje, jeigu sprendimas pateikiamas likus mažiau nei 7 darbo dienos iki artimiausio tarybos posėdžio.

452.     Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai vertinami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės administracija privalo savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose paskelbti savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.

453.     Jeigu sueigos sprendimo vertinimas yra Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija, Administracijos direktorius priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo.

454.     Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Savivaldybės institucijų sprendimai turi būti paskelbti Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

 

 

XXI. TARYBOS IR TARYBOS NARIŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ATSISKAITYMAS GYVENTOJAMS

 

455.       Savivaldybės Taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi pateikti Savivaldybės gyventojams viešą atlikto darbo ataskaitą. Ataskaitą Savivaldybės tarybos vardu pateikia meras. Meras kartu atsiskaito rinkėjams ir už savivaldybės veiklą.

456.       Mero, komitetų, komisijų bei atskirų Tarybos narių parengtas ataskaitos projektas gali būti apsvarstomas Tarybos posėdyje. Ataskaitoje turi būti apibūdinama Tarybos, jos suformuotų komitetų ir komisijų, bei mero veikla per metus.

457.       Meras, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius ne rečiau kaip kartą per metus (Meras, Savivaldybės administracijos direktorius kiekvienų metų kovo, o Savivaldybės kontrolierius birželio  mėnesį) atsiskaito Savivaldybės tarybai. Taryba dėl jų ataskaitų priima sprendimus.

458.       Savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės gyventojus apie savo veiklą informuoja ne rečiau kaip kartą per metus, vasario – balandžio mėnesiais, o savo veiklos ataskaitą merui teikia jam pareikalavus.

 

 

Ataskaita apie savivaldybės veiklą

459.       Savivaldybės administracijos direktoriaus informacija gyventojams ir Savivaldybės kontrolieriaus ataskaita Tarybai skelbiama vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto tinklalapyje. Ataskaita apie Savivaldybės institucijų veiklą gali būti išleista dar ir atskiru leidiniu.

460.       Savivaldybės administracija gyventojams, norintiems susipažinti su ataskaitomis ir informacija, privalo sudaryti sąlygas. Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, seniūnijose turi būti ataskaitų ir informacijos tekstai, su kuriais galėtų susipažinti gyventojai. Apie tai gyventojai informuojami vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto tinklalapyje.

461.       Tarybos narys ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito rinkėjams. Atsiskaitymo datą pasirenka savo nuožiūra, suderinęs su gyventojų gyvenamosios vietos seniūnijos seniūnu. Susitikimai gali būti organizuojami seniūnijose, gyvenamosiose vietovėse ir kitose gyventojams patogiose vietose.

462.       Tarybos narių prašymu, Savivaldybės administracija privalo sudaryti visiems Tarybos nariams vienodas sąlygas susitikti su gyventojais, t. y. paskelbti informaciją gyventojams apie rengiamus susitikimus, parengti patalpas, užtikrinti tvarką ir t.t. Atlyginimas Tarybos nariams už sugaištą susitikimuose laiką atskirai nemokamas.

 

XXII. VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

463.       Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa).

464.       Vietos gyventojų apklausos bendrieji principai, apklausai teikiami klausimai, jos būdai ir teritorija bei kiti su apklausa susiję klausimai nustatyti Vietos savivaldos įstatyme.

465.       Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.

466.       Apklausoje gali dalyvauti Savivaldybės gyventojai, kurie turi teisę rinkti tarybą.

467.       Apklausa gali būti surengta visoje Savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) arba gyvenamosios vietovės (kelių gyvenamųjų vietovių) teritorijoje.

468.       Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos Savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias ir sutartines funkcijas.

469.       Vieną iš Vietos savivaldos įstatyme įteisintų apklausos būdų pasiūlo apklausos iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo priima Taryba.

470.       Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso Savivaldybės gyventojams ir tarybai, merui ir seniūnui.

471.       Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina Vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka.

472.       Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip ¼  Tarybos narių reikalavimu tokia tvarka:

472.1. Apklausą inicijuojanti Tarybos narių grupė pateikia merui prašymą teikti Tarybai klausimą dėl apklausos organizavimo. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai;

472.2. Prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomi apklausos būdas ir jos teritorija, taip pat Tarybai sprendimo projektą pristatyti įpareigotas grupės narys. Prie prašymo privalu pridėti parengto Tarybos sprendimo projektą. Sprendimo projekte dėl apklausos paskelbimo turi būti nustatyta: apklausai teikiamo(-ų) klausimo (-ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą;

472.3. Meras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įpareigoja Tarybos sekretorių tarybos sprendimo projektą teikti Tarybai arba grąžina dokumentus pareiškėjams nurodydamas grąžinimo priežastis;

472.4. Sprendimo projektas įtraukiamas į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę.

472.5. Taryba priima sprendimą dėl apklausos paskelbimo.

473. Meras apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina priimdamas potvarkį. Jame turi būti nustatyta: apklausai teikiamo(-ų) klausimo (-ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami Tarybos nariai, Administracijos, seniūnaičių sueigos, seniūnijos deleguoti atstovai.

474. Seniūnas dėl jo kompetencijos priskirtų klausimų apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina:

474.1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo seniūnaičių sueigos kurioje užfiksuotas sueigos pritarimas dėl inicijuojamos apklausos, Administracijai pateikia savo prašymą inicijuoti apklausą ir tinkamai įformintą seniūnaičių sueigos protokolą.

474.2.  Prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas apklausos būdas ir jos teritorija, numatoma apklausos data ir vieta, taip pat deleguojami atstovai į apklausos komisijos sudėtį nuo seniūnaičių sueigos bei seniūnijos.

474.3. Administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos parengia Mero potvarkio projektą arba grąžina dokumentus seniūnui nurodydama grąžinimo priežastis.

 474.5. Mero potvarkio projekte dėl apklausos paskelbimo turi būti nustatyta: apklausai teikiamo(-ų) klausimo (-ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami seniūnaičių sueigos, seniūnijos, Administracijos deleguoti atstovai.

474.6. Meras ne vėliau kaip per mėnesį įvertinęs seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą gali tokią apklausą paskelbti priimdamas potvarkį, šis potvarkis įteikiamas seniūnui.

475. Tarybos sprendimas, mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti paskelbtas per vietos visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyks apklausa, skelbimų lentose.

476. Mero, seniūno inicijuotų apklausų rezultatai per 5 darbo dienas pasibaigus apklausai įforminami mero potvarkiu.

477. Gyventojų, bei Tarybos apklausos rezultatai turi būti svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje. Juos Tarybai pristato apklausos komisijos pirmininkas. Jeigu nusprendžiama atsižvelgti į apklausos rezultatus priimant sprendimą dėl apklausai teikto(-ų) klausimo(-ų), Taryba:

477.1. įpareigoja Savivaldybės administracijos padalinį rengti Tarybos sprendimo projektą;

477.2. priima sprendimo projektą dėl apklausai teikto(-ų) klausimo(-ų), jeigu jis pateikiamas tame posėdyje.

478. Tarybos sprendimas, mero potvarkis dėl apklausai pateikto (-ų) klausimo (-ų) turi būti paskelbtas vietinėse visuomenės informavimo priemonėse, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kurių aptarnaujamoje teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.

 

 

 

XXIII. KITŲ TARYBOS SKIRIAMŲ SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ VADOVŲ IR DARBUOTOJŲ SKYRIMAS BEI ATLEIDIMAS, ATŠAUKIMAS

 

479. Taryba skiria įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovus (toliau vadovai) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius kandidatų į vadovus teikimą. Jeigu teisės akte nėra tvarkos dėl kandidatų teikimo į vadovus, kandidatus Tarybai teikia meras ar mero įgaliotas Savivaldybės darbuotojas.

480.       Prieš Tarybos posėdį kandidatai į vadovus turi būti apsvarstyti atitinkamuose Tarybos komitetuose, kurie pateikia Tarybos posėdžiui išvadas dėl kandidatų ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jų pristatymo komitetui.

481.       Pristatomi kandidatai į vadovų postus privalo dalyvauti Tarybos posėdyje, kuriame jiems paprastai skiriama iki 10 minučių savo veiklos programai pateikti, prireikus šį laiką Taryba gali pratęsti. Papildomai Tarybos nariams suteikiama 10 minučių klausimams pretendentui pateikti. Po to Taryba balsuoja dėl kandidatų skyrimo  į pareigas.

482.       Tais atvejais, kai vadovas atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių negali eiti pareigų, per 30 dienų nuo laisvos vietos atsiradimo artimiausiam Tarybos posėdžiui turi būti pateiktas naujas kandidatas. Kol bus patvirtintas naujas vadovas, Savivaldybės vykdomoji institucija – administracijos direktorius, gali pavesti kitam įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojui laikinai eiti vadovo pareigas.

 

XXIV. KOLEGIJOS, MERO IR KITŲ  SAVIVALDYBĖS VADOVŲ ATSKAITOMYBĖ TARYBAI

 

483.       Už Savivaldybės savarankiškosios kompetencijos įgaliojimų vykdymą meras, mero pavaduotojai, Kolegijos nariai, administracijos direktorius, jo pavaduotojai yra atsakingi ir atskaitingi Tarybai.

484.       Tarybos reikalavimu Kolegija arba atskiri jos nariai turi atsiskaityti Tarybai už savo veiklą. Tai taikoma ir kitų Savivaldybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, kuriuos skiria  Taryba. Pakviestieji atsako į Tarybos narių klausimus, pateikia kitą informaciją apie savo ir jiems pavaldžių institucijų veiklą.

 

XXV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

 

485.      Nustatytais terminais ir tvarka parengtas Tarybos sprendimo projektas dėl Savivaldybės biudžeto tvirtinimo, kartu su visais priedais ne mažiau kaip prieš 10 dienų iki Tarybos posėdžio kuriame jis bus tvirtinamas skelbiamas savivaldybės svetainėje siekiant sudaryti sąlygas gyventojams jį apsvarstyti.

486.      Gyventojai dėl paskelbto biudžeto projekto pastabas ir pasiūlymus raštu ir elektroniniu paštu gali teikti Administracijai per 5 dienas nuo jo paskelbimo dienos.

487.      Visos gyventojų gautos pastabos ir pasiūlymai Administracijoje registruojami pagal jų gavimo datą.

488.      Pasibaigus biudžeto projekto svarstymui su gyventojais, Administracija apibendrinusi gyventojų pateiktas pastabas ir pasiūlymus juos ne mažiau kaip likus 1 dienai iki komitetų posėdžių teikia komitetams.

489.      Esant nesutarimui dėl gyventojų pateiktų pastabų ir pasiūlymų kuriems pritarė komitetai ir Administracijos biudžeto projekto korekcijos klausimas sprendžiamas Taryboje.

490.       Savivaldybės biudžeto vykdymas kontroliuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

491.       Pasibaigus biudžetiniams metams, Tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansų ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta Tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos.

492.       Kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas, Tarybos posėdyje svarstoma ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius. Tokiam svarstymui administracijos direktorius pateikia Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

493.      Praėjusiųjų metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį iki vasario 20 dienos sudaro Administracijos direktorius.

494.       Ne vėliau kaip iki liepos 15 d. Savivaldybės kontrolierius Administracijai pateikia išvadą dėl Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio. Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita teikiama tvirtinti Tarybai artimiausiame posėdyje.

 

XXVI. REIKALŲ PERDAVIMAS

495.       Merui netekus pareigų buvęs meras Tarybos sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujajam merui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui, dalyvaujant Tarybos paskirtam atstovui (atstovams).

496.       Perduodant reikalus, turi būti surašomas perdavimo ir perėmimo aktas, kuriame turi būti pateikti svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę Tarybos ir Kolegijos būklę, Administracijos struktūrą bei etatus, personalo sukomplektavimą, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimui priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, Administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, archyvo būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su Savivaldybe, ir Tarybos sprendimų vykdymą.

497.       Reikalų perdavimo ir perėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmuo.

498.       Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

499.       Reikalų perdavimo ir perėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurie lieka Taryboje. Buvęs meras turi teisę gauti akto kopiją.

500.       Analogiškai reikalų perdavimas ir perėmimas įforminamas Seimui priėmus sprendimą dėl tiesioginio valdymo įvedimo.

 

XXVII. REGLAMENTE NENUMATYTŲ PROCEDŪRINIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

 

501.       Visus Tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti Reglamente ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, siūlo spręsti Tarybos posėdžio pirmininkas. Toks sprendimas po posėdžio pirmininko trumpo motyvų išdėstymo priimamas balsavusiųjų Tarybos narių balsų dauguma.

 

 

 

_____________________________________________


 

-7 d.d.                       -  Paskutinė diena registruoti Tarybos sprendimų projektus DVS

(ne vėliau kaip)                                -  Įregistruotų DVS sprendimų projektų sąrašas pateikiamas merui.

 

 

-6 d.d.                       - Sprendimų   projektai   paskelbiami  savivaldybės  interneto svetainėje

(arba kitą dieną

po įregistravimo DVS)

 

-4 d.d.                       - Tarybos posėdžio darbotvarkės sudarymas

- Tarybos sekretorius apie Tarybos posėdį informuoja Bendrąjį skyrių, o šis skyrius – Tarybos narius ir savivaldybės gyventojus.

                                      

 

-3 d.d.                        - Darbotvarkės paskelbimas

- Tarybos nariams apie posėdžio laiką bei svarstyti parengtus klausimus paskelbiama per vietines žiniasklaidos priemones ir Savivaldybės interneto svetainėje

- Numatomų svarstyti Tarybos posėdyje sprendimų projektai per Tarybos sekretorių pateikiami merui

 

 

-3d.                            -  Komitetų posėdžių laikas ir darbotvarkės skelbiamos savivaldybės

(bet ne vėliau nei  1 d. iki             interneto svetainėje

Komiteto posėdžio)               

 

-2 d.                           - šaukiami Komitetų posėdžiai

 

- 1 d.                         - Prireikus, Tarybos nariai dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės projekto ir Tarybos sprendimų projektų gali merui, Tarybos sekretoriui ir Tarybos sprendimų projektų rengėjams raštu pateikti pastabas.

 

Tarybos posėdžio diena

 

+3 d.                          - Tarybos sprendimus pasirašo posėdžio pirmininkas 

 

+5 d.                          - skelbiami Tarybos priimti dokumentai

 

+7 d.                          - Bendrasis skyrius perduoda Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms bei darbuotojams ir gyventojams

 

+10 d.                        - Surašomas (sutvarkomas) Tarybos posėdžio protokolas ir pasirašomas posėdžiui pirmininkavusio asmens

Į pradžią