Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-327 2018-10-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/SAV.518851/content_files/image001.gif

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE

 

2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-327

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių  10 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“ 2 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:

1. Patvirtinti Prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių iki 2018 m. gruodžio 1 d.:

2.1. patvirtinti Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą;

2.2. patvirtinti Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose formas;

2.3. nustatyti ir patvirtinti viešąsias vietas, kuriose leidžiama prekiauti naudotomis prekėmis (sendaikčiais).

3. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T3-75 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose“ ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T3-28 „Dėl 2012 m. kovo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-75 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose“ papildymo“.

4. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre, Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietinėje spaudoje.

5. Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos.

 

  

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus

vyr. specialistė Inga Kucevič

Dokumento priedai:
T3-327 - DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE ( PRIEDAS)
T3-327 - DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE ( ( ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA)
Į pradžią