Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-328 2018-10-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIKINŲ PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS

 

2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-328

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo ir sutarties sudarymo tvarką, suteikiant Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojimus nustatyti naują tvarką ir priimti naujus teisės aktus, reglamentuojančius šias procedūras.

2. Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių:

2.1.  per 2 savaites nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos patvirtinti naujos redakcijos Laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatus ir Kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešojoje vietoje sutarties projektą;

2.2. iki 2019 m. kovo 1 d. informuoti asmenis, pasirašusius Kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo sutartis iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos, apie naują tvarką ir sąlygas, taikomas pratęsiant Kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo sutartį.

3. Nustatyti, kad asmenims, siekiantiems pratęsti Kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo sutartis, kurios pasirašytos iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos, bus taikomi reikalavimai, numatyti naujos redakcijos Laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatuose, ir su šiais asmenimis bus pasirašomos naujos redakcijos sutartys.

4. Pripažinti netekusiais galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T3-225 ,,Dėl laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. T3-11 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-225 „Dėl laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

5. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre, Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje ir vietinėje spaudoje.

6. Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus

vyr. specialistė Inga Kucevič

tel. 275 5064

 

Dokumento priedai:
T3-328 - DĖL LAIKINŲ PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS (ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA)
Į pradžią