Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-341 2018-10-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

                      Vilniaus rajono savivaldybės taryba

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-341

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 4 dalies 1, 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 16-21 punktais, remdamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtinto  Socialinių paslaugų katalogo 14.1. punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

              1. Patvirtinti Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

              2. Įgalioti Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorių priimti sprendimus dėl asmenims (šeimoms) pagalbos į namus paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo bei pasirašyti pagalbos į namus paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas sutartis.

              3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės rūpybos skyriaus

vyr. specialistė Rima Miseliūnienė

tel. 275 2638

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2018 m. spalio 26 d. 

                                                                                       sprendimu Nr. T3-341

                                                                

 

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

              1. Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja asmenims (šeimoms) pagalbos į namus paslaugų poreikio nustatymą, paslaugų skyrimą, finansinių galimybių mokėti už paslaugas vertinimą, sprendimo dėl paslaugų priėmimo tvarką, paslaugų teikimo aspektus, mokėjimo už pagalbą į namus kriterijus, paslaugų sustabdymo, nutraukimo procedūras.

              2. Šis Tvarkos aprašas taikomas organizuojant ir teikiant pagalbos į namus paslaugas Vilniaus rajone gyvenantiems asmenims, pageidaujantiems gauti šias paslaugas. Tvarkos aprašas taip pat taikomas asmenims, kuriems pagalbos į namus paslaugos paskirtos ir teikiamos iki šio Tvarkos aprašo patvirtinimo.

              3. Pagalbos į namus paslaugos – tai asmeniui (šeimai) jo namuose teikiama pagalba siekiant stiprinti asmens gebėjimus ir kasdieninio gyvenimo įgūdžius bei savarankiškumą.

              4. Pagalbos į namus paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) kuo ilgiau gyventi namuose gerinant jų gyvenimo kokybę, padedant integruotis į visuomenę.

              5. Pagalbos į namus paslaugas administruoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, šias paslaugas organizuoja ir teikia Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Paslaugų centras), bendradarbiaudamas su seniūnijų socialiniais darbuotojais.

              6. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis ir teikimo trukmė asmeniui (šeimai) nustatoma individualiai, įvertinus šių paslaugų poreikį.

              7. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

             

II SKYRIUS

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ GAVĖJAI

 

              8. Pagalbos į namus paslaugos gali būti skiriamos:

              8.1. asmenims (šeimoms), deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus rajone, įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Vilniaus rajone;

              8.2. užsieniečiams, taip pat asmenims be pilietybės, turintiems leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniaus rajone.

9. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:

              9.1. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

              9.2. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

              9.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;

              9.4. kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

              10. Paslaugų gavėjų artimieji, gyvenantys kartu su paslaugų gavėju, neturi teisės gauti pagalbos į namus paslaugų saviems poreikiams tenkinti.

              11. Pagalbos į namus paslaugos neteikiamos asmenims, sergantiems sunkia psichikos liga (kai asmuo savo veiksmais gali būti pavojingas savo ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei), esant  psichikos sveikatos centro ar kitos atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos išvadai.

              12. Pirmenybę gauti pagalbos į namus paslaugas turi:

              12.1. vieniši suaugę asmenys su negalia (šeimos), senyvo amžiaus asmenys (šeimos);

              12.2. suaugę asmenys su negalia (šeimos), senyvo amžiaus asmenys (šeimos), turintys vaikų (artimųjų), kurie negali suteikti šios pagalbos (gyvena užsienyje, kitos savivaldybės teritorijoje ar toliau nei 40 km atstumu nuo asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, arba yra neįgalūs, piktnaudžiauja alkoholiu ir kt.).

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ

 

              13. Dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Paslaugų centrą arba gyvenamosios vietos seniūniją, užpildo prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro.

              14. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo išimties tvarka gali pateikti seniūnijų socialiniai darbuotojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

              15. Kai asmuo nepajėgia pateikti reikiamų dokumentų ar nėra artimųjų, galinčių tai padaryti, arba kai informacija apie paslaugų poreikį yra gauta telefonu, dokumentus surenka Paslaugų centro ir/ar seniūnijos socialinis darbuotojas.

              16. Pagalbos į namus paslaugoms skirti asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) pateikia šiuos dokumentus:

              16.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ne ES valstybių narių piliečiai – leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje;

              16.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

              16.3. Neteko galios.

              2019 m. kovo 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-83 redakcija

 

              16.4. pažymą apie 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl pagalbos į namus paslaugų  gautas pajamas (išskyrus duomenis, kurie yra gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų);

  16.5. kitus dokumentus, atsižvelgiant į konkrečią pareiškėjo situaciją (įgaliojimo kopija; teismo sprendimų, nutarčių kopijos);

              16.6. esant reikalui gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus, susijusius su asmens pagalbos į namus paslaugų poreikio nustatymu.

 

IV SKYRIUS

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS

 

              17. Asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikis nustatomas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro.

              18. Asmens (šeimos) poreikis pagalbos į namus paslaugoms nustatomas individualiai pagal asmens (šeimos) nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis, taip pat kompleksiškai vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

19. Asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį per 14 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos gavimo dienos nustato Paslaugų centro socialiniai darbuotojai ir/ar seniūnijų socialiniai darbuotojai, kurie apsilankę pas asmenį (šeimą):

19.1. vertina paslaugų teikimo trukmės (val.) ir dažnumo (kartai per savaitę) poreikį;

19.2. supažindina su pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarka bei pagalbos į namus paslaugų sąrašu (paslaugų sąrašas pridedamas);

19.3. užpildo Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, parašo išvadą dėl asmeniui (šeimai) siūlomų pagalbos į namus paslaugų;

              19.4. supažindina su apmokėjimo už paslaugas tvarka, numatomu mokesčio už pagalbos į namus paslaugas dydžiu.

              20. Jei socialiniams darbuotojams, atliekantiems vertinimą, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) pagalbos į namus paslaugų poreikio nustatymu, jie gali pareikalauti iš asmens, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų papildomų dokumentų, reikalingų pagalbos į namus paslaugų poreikiui nustatyti.

              21. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Paslaugų centro direktorius gali priimti sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo nenustačius šių paslaugų poreikio. Tokiu atveju, paslaugų poreikis nustatomas teikiant pagalbos į namus paslaugas.

              22. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų poreikiai peržiūrimi atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su jų sveikatos būklės ar paslaugų poreikių pasikeitimais.

 

V SKYRIUS

FINANSINIŲ GALIMYBIŲ MOKĖTI UŽ PAGALBOS Į NAMUS

PASLAUGAS VERTINIMAS

 

              23. Asmens (šeimos) finansinės galimybės mokėti už pagalbos į namus paslaugas vertinamos vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

24. Asmens (šeimos) finansinės galimybės mokėti už pagalbos į namus paslaugas vertinamos tuo pačiu metu, kuriuo nustatomas asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikis. Finansines galimybes vertina Paslaugų centro atsakingi socialiniai darbuotojai.

              25. Pagalbos į namus paslaugų gavėjams, kuriems šios paslaugas buvo paskirtos ir teikiamos iki šio Tvarkos aprašo patvirtinimo, finansinės galimybės vertinamos iš naujo.

  26. Asmens (šeimos), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančio socialinę pašalpą, finansinės galimybės nevertinamos. Finansinės galimybės taip pat nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą pagalbos į namus kainą.

  27. Išskirtiniais atvejais, kai pagalba į namus asmeniui (šeimai) skiriama siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, finansinės galimybės gali būti vertinamos po to, kai asmeniui (šeimai) nustatytas šių paslaugų poreikis.

  28. Skaičiuojant asmens (šeimos) pajamas, įskaitomos asmens (šeimos narių) 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl pagalbos į namus paslaugų mėnesių pajamos. Jeigu asmens (šeimos) pajamos tą mėnesį, nuo kurio pradėta gauti pagalba į namus, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė, asmens (šeimos) pajamos per mėnesį apskaičiuojamos pagal to mėnesio pajamas.

  29. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės mokėti už pagalbos į namus paslaugas negali turėti įtakos asmens (šeimos) galimybėms gauti pagalbą į namus, kurios poreikis asmeniui (šeimai) nustatytas.

  30. Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam valstybės remiamų pajamų dydžiui, mokėjimą už socialines paslaugas reglamentuojantiems norminiams aktams ar asmens (šeimos) pajamoms, Paslaugų centro atsakingas socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių pasikeitimų datos iš naujo vertina asmens (šeimos narių) finansines galimybes, perskaičiuoja mokestį, informuoja paslaugų gavėją.

              31. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), gaunantis pagalbą į namus, ar jam teisėtai atstovaujantis asmuo privalo per 30 kalendorinių dienų pranešti Paslaugų centrui apie asmens (šeimos narių) pajamų pasikeitimus.

  32. Jeigu pagalbos į namus paslaugų gavėjas dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios) negali pats pranešti apie pajamų pasikeitimus ir nėra jam teisėtai atstovaujančio asmens, šią informaciją surenka Paslaugų centras.

  33. Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas šaltiniai – asmens (šeimos) pajamos arba asmens suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų piniginės lėšos, kurios naudojamos asmens (šeimos) mokėjimo dydžio teikiamos pagalbos į namus išlaidoms apmokėti.

 

VI SKYRIUS

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SKYRIMAS 

 

              34. Sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo priima Paslaugų centro direktorius socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) pagalbos į namus paslaugų poreikį, teikimu per 14 kalendorinių dienų nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų gavimo.

              35. Priėmus sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl pagalbos į namus paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo forma, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro.

              36. Sprendimo dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui, originalas – įsegamas į asmens (šeimos) bylą.

              37. Jeigu laikinai nėra galimybės teikti pagalbos į namus paslaugų, asmuo (šeima) yra įrašomas į eilę šiai paslaugai gauti (pagal prašymo registravimo datą) bei raštu informuojamas apie asmens (šeimos) įrašymą į pagalbos į namus paslaugų laukiančiųjų eilę. Atsiradus galimybei teikti pagalbos į namus paslaugas Paslaugų centro atsakingas socialinis darbuotojas pagal eilės sąrašą (telefonu ar raštu) informuoja asmenį (šeimą) apie jam skiriamą pagalbą į namus. Jei asmuo, kuriam pagal eilės sąrašą skiriama pagalba į namus, atsisako gauti paslaugą, jis išbraukiamas iš asmenų, laukiančių paslaugos teikimo, sąrašo.

             

VII SKYRIUS

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

              38. Pagalbos į namus paslaugos pradedamos teikti Paslaugų centro direktoriui su asmeniu (jo teisėtais atstovais) pasirašius Pagalbos į namus paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas sutartį (toliau – sutartis). Sutarties formą tvirtina Paslaugų centro direktorius.

              39. Kai už pagalbos į namus paslaugas moka ne pats paslaugų gavėjas, o jo suaugę vaikai ar kiti suinteresuoti asmenys, sudaroma trišalė sutartis.

              40. Sutartis gali būti keičiama arba papildoma sutarties šalių susitarimu. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami raštu.

              41. Pagalbos į namus paslaugos teikiamos Paslaugų centro darbo dienomis ir valandomis.

42. Pagalbos į namus paslaugų sąrašas nurodytas Tvarkos aprašo priede. 

43. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, ji nustatoma atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš trijų paslaugų, teikiamos pagalbos trukmė negali būti didesnė kaip 10 val. per savaitę.

              44. Paslaugų gavėjo (jo teisėto atstovo) prašymu gali būti keičiama paslaugų sudėtis (pakitus paslaugų gavėjo sveikatos būklei, dėl kitų svarbių priežasčių).

45. Paslaugų gavėjams, turintiems suaugusius vaikus (artimuosius), gyvenančius iki 40 km atstumu iki jų gyvenamosios vietos, gali būti teikiamos tik būtinosios paslaugos iš pagalbos į namus paslaugų sąrašo:

45.1. pagalba rūpinantis asmens higiena;

45.2. maitinimo organizavimas;

45.3. sveikatos priežiūros organizavimas.

46. Pagalbos į namus paslaugas teikia Paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojai pagal Paslaugų centro sudarytą paslaugų teikimo grafiką paslaugų gavėjui.

  47. Jei paslaugų gavėjui nebeužtenka pagalbos į namus paslaugų, ar jos nebeefektyvios, Paslaugų centras iš naujo vertina jo socialinių paslaugų poreikį, sprendžia kitų socialinių paslaugų skyrimo klausimą.

              48. Paslaugų centro atsakingas darbuotojas pildo paslaugos gavėjams suteiktų pagalbos į namus paslaugų apskaitos dokumentus (apskaitos dokumentų formas tvirtina Paslaugų centro direktorius). Dokumentuose už suteiktas paslaugas pasirašo paslaugų gavėjai.

              49. Paslaugų centras kiekvienam paslaugos gavėjui sudaro ir veda bylą, kurioje kaupia ir saugo visus su paslaugų skyrimu, teikimu, sustabdymu, nutraukimu susijusius dokumentus bei kitą informaciją.

              50. Duomenis apie asmeniui (šeimai) pagalbos į namus skyrimą, teikimą ir nutraukimą Paslaugų centro atsakingas socialinis darbuotojas suveda į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.

 

VIII SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGAS

 

              51. Mokėjimo už pagalbą į namus dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už pagalbos į namus paslaugas,  paslaugų kainą, paslaugų teikimo trukmę, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

              52. Pagalbos į namus paslaugų kainą tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Mokėjimo už pagalbą į namus dydį asmeniui (šeimai) apskaičiuoja Paslaugų centro atsakingas darbuotojas.

  53. Asmeniui (šeimai), gaunančiam Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui) yra mažesnės už 2,1 valstybės remiamų pajamų dydį, pagalbos į namus paslaugos teikiamos nemokamai.

  54. Bendrosios socialinės paslaugos (bendravimas, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas) teikiamos nemokamai.

              55. Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, pagalba į namus 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.

              56. Asmenims (šeimoms), kuriems pagalbos į namus paslaugos buvo paskirtos ir teikiamos iki šio Tvarkos aprašo patvirtinimo, mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis apskaičiuojamas iš naujo.

  57. Mokėjimo už pagalbą į namus dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą į namus dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį. Asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą į namus dydis negali būti didesnis už asmeniui (šeimai) teikiamos pagalbos į namus kainą.

  58. Asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės nei 2,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP) už pagalbos į namus paslaugų 1 val. moka:

  58.1. jei pajamos nuo 2,1 iki 2,5 VRP dydžių – 5 procentus pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainos;

  58.2. jei pajamos nuo 2,5 iki 3 VRP dydžio – 10 procentų pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainos;

  58.3. jei pajamos nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio – 20 procentų pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainos;

58.4. jei pajamos didesnės nei 3,5 VRP dydžio – 30 procentų pagalbos į namus paslaugų vienos valandos kainos.

2019 m. kovo 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-83 redakcija

 

  59. Asmuo (šeima) už suteiktas pagalbos į namus paslaugas sumoka Paslaugų centrui Paslaugų centro direktoriaus nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS,  NUTRAUKIMAS

 

  60. Pagalbos į namus paslaugų teikimas laikinai sustabdomas:

  60.1. paaiškėjus, kad asmuo (šeima), jo globėjas, rūpintojas, besikreipiantis dėl pagalbos į namus, pateikė neteisingą informaciją pagalbos į namus paslaugų poreikiui įvertinti. Šiuo atveju pagalba į namus sustabdoma tol, kol, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, kartotinai nustatomas poreikis pagalbai į namus;

  60.2. įtarus, kad pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo (šeima) gali sirgti užkrečiama liga, iki tol, kol gaunama medikų išvada raštu, kad asmuo nekelia pavojaus pagalbos į namus paslaugų teikėjui užsikrėsti;

              60.3. paslaugos gavėjui pateikus raštišką prašymą ir jame nurodžius argumentuotą paslaugos sustabdymo priežastį (laikiną išvykimą, gydymąsi stacionarioje gydymosi, reabilitacijos įstaigoje ir pan.) pagalbos į namus teikimas jam gali būti sustabdytas, bet ne ilgiau nei 4 mėn. per metus, arba socialiniam darbuotojui surašius tarnybinį pranešimą pagal gautą iš asmens (šeimos) informaciją apie paslaugos teikimo atidėjimo priežastis. Paslaugos teikimo sustabdymas įforminamas Paslaugų centro direktoriaus rezoliucija, kuri įrašoma asmens prašyme arba tarnybiniame pranešime.

61. Pagalbos į namus paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) atnaujinamas išnykus  paslaugos teikimo sustabdymo aplinkybėms ir/ar pakartotinai įvertinus poreikį pagalbai į namus.

62. Pagalbos į namus paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) nutraukiamas:

62.1. raštu atsisakius teikiamų paslaugų;

62.2. pasikeitus paslaugos gavėjo socialiniam statusui (pasveikus, įsidarbinus ir kt.);

62.3. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra poreikio teikti paslaugą, kurią asmuo gauna;

62.4. nevykdant sutartyje nurodytų sąlygų (nemokant už teikiamas paslaugas, kt.);

62.5. išvykus iš Vilniaus rajono ir/ar pakeitus deklaruotą gyvenamąją vietą;

62.6. kai paslaugoms teikti nesudarytos sąlygos (asmuo ar jo šeimos nariai priskirtini socialinės rizikos asmenų grupei, asmens namuose nuolat girtaujama, smurtaujama ir iškyla grėsmė paslaugų teikėjų saugumui, namuose antisanitarinės sąlygos ir pan.), ar paslaugos teikėjui sudaromas psichologinis spaudimas (jis yra žeminamas, vadinamas necenzūriniais žodžiais ir pan.);

62.7. pradėjus teikti socialinės globos paslaugas;

62.8. paslaugos gavėjui mirus.

63. Sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų sustabdymo ar nutraukimo priima Paslaugų centro direktorius socialinio darbuotojo, organizuojančio pagalbą į namus, teikimu. Pagalbos į namus gavėjas apie tai informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

X SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

              64. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas, rūpintojas, pateikęs prašymą dėl paslaugų gavimo arba gaunantis pagalbos į namus paslaugas, turi teisę:

              64.1. į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą;

              64.2. būti supažindintam su asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadomis ir asmens bylos dokumentais;

              64.3. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka.

              65. Asmuo (šeima), gaunantis pagalbos į namus paslaugas, (jo rūpintojas, globėjas, kiti suinteresuoti asmenys) turi šias pareigas:

              65.1. teikti socialiniam darbuotojui teisingą ir išsamią informaciją, susijusią su asmens (šeimos) poreikio pagalbos į namus paslaugoms ir finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimu. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą;

              65.2. informuoti Paslaugų centrą apie pokyčius, susijusius su asmens (šeimos) paslaugų poreikio nustatymu ir finansinių galimybių mokėti už pagalbos į namus paslaugas vertinimu, pasikeitusia situacija (paslaugos gavėjo išvykimą, gyvenamosios vietos pakeitimą, sveikatos būklės ar kitus paslaugų gavėjo ir jo aplinkos pokyčius), turinčią (galinčią turėti) įtakos teikiant asmeniui (šeimai) pagalbos į namus paslaugas;

              65.3. laikytis sutartyje nurodytų pagalbos į namus paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sąlygų;

              65.4. vykdyti teisėtus Paslaugų centro nurodymus.

             

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Paslaugų centras atsako už kokybišką pagalbos į namus paslaugų organizavimą ir teikimą.

67. Paslaugų centras, seniūnijų socialiniai darbuotojai užtikrina asmens (šeimos) pateiktų duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Socialinių darbuotojų išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio skirti pagalbos į namus paslaugas vertinimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

69. Ginčai dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo, organizavimo ir teikimo nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo priedas

 

  

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

  

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos sudėtis

1.

Bendravimas, informavimas, konsultavimas

 

2.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

 

3.

Pagalba rūpinantis asmens higiena

3.1.pagalba prausiantis asmens vonioje, duše, kt.

3.2. pagalba apsirengiant ir nusirengiant

4.

 

Pagalba buityje

ir namų ruošoje

4.1. gyvenamosios patalpos tvarkymas (dulkių valymas, grindų plovimas, šiukšlių, atliekų išnešimas, kt.)

4.2. skalbinių skalbimas asmens skalbimo mašina

4.3. skalbinių lyginimas

4.4. lovos klojimas ir patalynės keitimas

4.5. langų valymas

4.6. indų plovimas

5.

Maitinimo organizavimas

 

5.1. maisto produktų nupirkimas ir pristatymas (iki 4 kg)

5.2. pagalba ruošiant, šildant maistą

6.

Ūkio darbai

 

 

6.1. malkų, anglių atnešimas

6.2. geriamojo vandens atnešimas

6.3. krosnies iškūrenimas

6.4. krosnies valymas (pelenų išnešimas)

6.5. sniego nukasimas prie gyvenamojo namo durų

6.6. avalynės, drabužių taisymo, buitinių prietaisų remonto  organizavimas

7.

Sveikatos priežiūros organizavimas

7.1. medikamentų išrašymo organizavimas, nupirkimas

7.2. registracijos pas gydytoją organizavimas

7.3. skubios medicininės pagalbos iškvietimas (pagal poreikį)

7.4. lydėjimas į gydymo įstaigą (pagal poreikį)

8.

Kitos paslaugos

 

8.1. pagalba mokant mokesčius

8.2. pagalba tvarkant dokumentus

8.3. pagalba apsiperkant (vartojamųjų prekių pirkimas, kt.)

8.4. techninės pagalbos priemonių įsigijimo organizavimas

8.5. transporto paslaugų organizavimas

8.6. kietojo kuro įsigijimo, paruošimo organizavimas

 

 

__________________________________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T3-341 - DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA)
Į pradžią