Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-243 2019-06-28
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-26 SPRENDIMU NR. T3-242 PATVIRTINTO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE, TVARKOS APRAŠO 5, 9, 11 IR 20 PUNKTŲ PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2017-05-26 SPRENDIMU NR. T3-242 PATVIRTINTO SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose AR šeimynose, TVARKOS APRAŠO 5, 9, 11 IR 20 PUNKTŲ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. T3-243

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.  Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-05-26 sprendimu Nr. T3-242 patvirtinto Socialinės priežiūros paslaugų teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, tvarkos aprašo 5, 9, 11, 20 punktus ir išdėstyti juos taip:

 „5. Paslaugų teikimą organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius (toliau - Skyrius), socialinių paslaugų teikimą vykdo socialines paslaugas teikiančios įstaigos (toliau – Įstaigos);

9. Paslauga teikiama vyresniems kaip 18 metų buvusiems Įstaigos globotiniams (rūpintiniams), likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, nepertraukiamai besimokantiems pagal bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas, savo gyvenamąją vietą deklaravusiems Įstaigoje, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų;

         11. Prašymus dėl Paslaugų skyrimo Asmeniui nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Socialinių paslaugų skyrimo komisija (toliau - Komisija);

         20. Už Aprašo vykdymą atsakingas Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius;

2.  Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinių paslaugų šeimai

ir vaikui skyriaus vedėja

Kristina Malinovska

Į pradžią