Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-97 2019-03-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMU NR. T3-187 PATVIRTINTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMU NR. T3-187 PATVIRTINTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

2019 m. kovo 29 d. Nr. T3-97
Vilnius

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-187 patvirtintą Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):

1.1. pakeisti Aprašo 5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5. Savivaldybės finansuojama dalis:

5.1. 70 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, pripažintų avarinės būklės, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbų vertės, įskaitant darbų techninę priežiūrą, bet ne daugiau kaip 20000 Eur vienam objektui;

5.2. 50 procentų daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbų vertės, bet ne daugiau kaip 20000 Eur vienam objektui;

5.3. 70 procentų daugiabučio namo šildymo sistemos modernizavimui;

5.4. papildomai 30 procentų daugiabučio namo, dalyvaujančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje (įskaitant mažąją renovaciją), šildymo sistemai modernizuoti.“

1.2. pakeisti Aprašo 7.2. punktą ir išdėstyti jį taip:

„7.2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo privalo turėti sukauptą atitinkamą nuosavų lėšų dalį.“

1.3. pakeisti Aprašo 9.2. papunktį ir išdėstyti jį taip:

„9.2. dokumentai, patvirtinantys atstovo teisę atstovauti pareiškėjui (šių dokumentų nereikia teikti administratoriams, kurie paskirti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu);“

1.4. pakeisti Aprašo 9.4. papunktį ir išdėstyti jį taip:

„9.4. namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas su sprendimu dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ar atnaujinimo. Sprendimas priimamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatyta tvarka;“

1.5. pakeisti Aprašo 13 punktą ir išdėstyti ji taip:

„13. Už būtinų darbų ir paslaugų pirkimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką atsakingas Pareiškėjo atstovas.“

1.6. pakeisti Aprašo 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedamas).

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

______________

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

Irena Mackel,  tel. (85) 273 0979

Į pradžią