Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-290 2019-07-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-49 „DĖL VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO“ PAPILDYMO

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T3-49 „DĖL VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO“  PAPILDYMO

 

2019 m. liepos 26 d. Nr. T3-290

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 str. 15 d., 10 str. 1 p., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Papildyti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. T3-49 „Dėl Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano atnaujinimo“ 1.1 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„1.1. Nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano planavimo tikslus, siekiant, kad visi savivaldybės gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas:

1.1.1.  nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijas;

1.1.2.  nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;

1.1.3.  nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

1.1.4.  nustatyti  paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

1.1.5.  nurodyti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano įgyvendinimo etapus, numatyti finansavimo šaltinius.“

2.    Skelbti šį tarybos sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

______________

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus 

vyr. specialistė

Eva Perepečkienė

tel. 277 9205

Į pradžią