Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-234 2020-02-19
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4964), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMU NR. KADI-408, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4964), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K., DETALIojo PLANo, PATVIRTINTo vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYmu NR. KADI-408, KOREGAVIMO INICIJAVIMO anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje

 

2020 m. vasario 19 d. Nr. KADI-234

Vilnius

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 3 d., 28 str. 2 d., 5 d., 50 str., remdamasi Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265, 1 p., 9 p., 10 p., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 316 p., 318.4.5 p., 318.4.5.1.2 p., 318.4.5.2 p., 318.4.5.3 p., 319.2. p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais (toliau – Bendrasis planas), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-26 įsakymu Nr. KADI-408 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4964), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., detaliojo plano patvirtinimo“, atsižvelgdama į planavimo iniciatoriaus 2020-01-15 prašymą Nr. A34(1)-282:

1.    P r i t a r i u  planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo 4110/0700:4964), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-26 įsakymu Nr. KADI-408 (TPD registracijos Nr. T00076459) (toliau – Detalusis planas), koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2.    T v i r t i n u  1 punkte nurodyto Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (1 priedas).

3.    N u s t a t a u,  kad Detaliojo plano koregavimo tikslas – keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0700:843), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Česlovo Milošo g. 12D, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus, atsižvelgiant į naudingųjų iškasenų telkinio ribą). Planuojamos teritorijos plotas 0,2000 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).

4.    P a v e d u  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui:

4.1. ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo šio įsakymo priėmimo dienos pradėti planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS);

4.2. ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos jo kopiją su tikrumo žyma bei parengtą planavimo proceso inicijavimo sutarties projektą pasirašytinai įteikti Iniciatoriui arba išsiųsti registruotu paštu;

4.3. užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka;

4.4. paskelbti pasirašytą inicijavimo sutartį Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

5.  Į p a r e i g o j u planavimo Iniciatorių registruotais laiškais informuoti visų planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais, kur galima susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis.

6.         I n f o r m u o j u,  kad:

6.1. šis įsakymas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo TPDRIS;

6.2. Sutartį pasirašyti galima po 10 d. d. nuo šio įsakymo pateikimo planavimo Iniciatoriui. Sutarties pasirašymo vieta: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, pirmas aukštas, dokumentų išdavimo langelis, laikas: darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.;

6.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Irina Revko, tel. 272 3771

Dokumento priedai:
KADI-234 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4964), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMU NR. KADI-408, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (1 PRIEDAS)
KADI-234 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4964), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMU NR. KADI-408, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (2 PRIEDAS)
Į pradžią