Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-105 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T3-242 „DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PAKEITIMO PROJEKTO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m.                   d.

Vilnius

 

 

 

                 1. Projekto tikslai ir uždaviniai

 

Sprendimo projekto tikslas – užtikrinti socialinės priežiūros paslaugų teikimą besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose.

Sprendimo projekto uždavinys - patvirtinti naują socialinės priežiūros paslaugų besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, kainą.

    

2. Projekto rengimo priežastys

 

Sprendimas parengtas atsižvelgiant į  VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ 2020 m. kovo 12 d. gautą raštą Nr. A32(45)-181 „Dėl vaikų ir paauglių socialinio centro teikiamų paslaugų pilnamečiams vaikams apgyvendinant apsaugotame būste“.

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ prašo padidinti socialinės priežiūros kainą besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, iki 11,65 Eur už parą, atitinkamai kalendorinio mėnesio kaina, kai mėnuo turi 30 dienų 349,50 Eur, kai 31 dieną 361,15 Eur. Nurodyta kaina susideda iš: patalpų bei joms reikiamų komunalinių paslaugų savikainos, baldams ir inventoriui skirtų lėšų, socialinio darbuotojo darbo užmokesčio. VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ nėra pelno siekiantis subjektas, todėl jo teikiamų paslaugų kaina nustatoma nevertinant galimo gauti pelno ir yra apskaičiuojama tik savikainos principu. Todėl VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centro“ paslaugų kainą lemia tik šalies ekonominio augimo faktoriai (darbo užmokesčio augimas ir kitų jaunuoliams būtinų prekių ir paslaugų kainų augimas, komunalinių sąnaudų kainų pasikeitimas ir pan.), bet ne rinkos ir/ar konkurentų kainos.

3. Lėšų poreikis sprendimui įgyvendinti

 

2020 metais 7 vaikai sulauks pilnametystės, vidutiniškai per metus gaunami du prašymai dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose. Lėšų poreikio apskaičiavimas:

2 vaikai x 356 dienos x 11,65 Eur/d. = 8504,5 Eur

 

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

 

Teigiamas poveikis – priėmus sprendimą bus užtikrintas socialinės priežiūros paslaugų teikimas besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – nėra.

 

5. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

 

Nėra.

 

6. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai

 

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Sprendimo projektas neturi įtakos korupcijai Savivaldybėje pasireikšti.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

 

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja                                                   Kristina Malinovska

 

 

 

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė                                             Ivona Stasilovič

 

 

 

 

 

Į pradžią