Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-102 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
 DĖL 2002-2003 MOKSLO METŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS  BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE BEI MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2020-2021 MOKSLO METAMS

 

2019 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

        1. Nustatyti Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute bei  mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių 2020-2021 mokslo metams (priedas).

        2. Šį spendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės  tinklalapyje.

        3.  Šis sprendimas gali būti skundžiamas administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka.

           

           

 

     

Savivaldybės merė                                                                                                                   Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:                                                                                

Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja               

Marina Symonovič                                                               

Tel. 277 8299      

                                                                

Švietimo skyriaus vedėja

Sofija Segen

Tel. 275 5071

Dokumento priedai:
T1-102 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE BEI MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2020-2021 MOKSLO METAMS (1 PRIEDAS)
T1-102 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE BEI MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2020-2021 MOKSLO METAMS (2 PRIEDAS)
Į pradžią