Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-604 2020-04-21
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:8793), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:8793), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. KADI-604

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1 d. ir 2 d., 22 str. 4 d., 28 str. 7 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir nustatytais urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo teritorijos) ir nustatytais neurbanizuojamų teritorijų naudojimo MI(M4) (ūkinių miškų sklypai) tipo reglamentais, išnagrinėjusi pareiškėjo (toliau – Žemės savininkas) 2020-04-16 prašymą Nr. A34(1)-2404:

1.       Atsisakau keisti 0,4916 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:8793), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k. (toliau – Žemės sklypas) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į kitos paskirties žemę – vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos, nes pagal Bendrąjį planą Žemės sklypas patenka į urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo teritorijos) ir neurbanizuojamų teritorijų naudojimo MI(M4) (ūkinių miškų sklypai) teritoriją.

2.       Informuoju, kad :

2.1.   remiantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.5. punktu „Bendrojo plano teritorijos naudojimo tipai ir reglamentai“, GV – vienbučių ir dvibučių pastatų gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė). Užstatyta teritorija, skirta vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų kvartalams su šios teritorijos gyventojų aptarnavimui reikalinga paslaugų, socialine, inžinerine ir kita infrastruktūra, rekreacijai skirtais atskiraisiais želdynais; MI(M4) – miškai ir miškinga teritorija (miškų ūkio paskirties žemė). Ekosistemų apsaugai ir stabilizacijai, reljefo, vandenų, visų gamtinių vertybių apsaugai ir gyventojų poilsiui skirtų miškų teritorijos. Gali būti diferencijuojama pagal miškų ūkio paskirties žemės naudojimo būdus;

2.2.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d.

ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

Į pradžią