Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-702 2020-05-14
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:1654), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės sklypO (KAD. NR. 4162/0100:1654), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO sen., NEMĖŽIO K., PAGRINDINĖS žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo keitimo

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. KADI-702

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 5 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str. 1 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., 12 p. ir 21 p., Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr. 379, 271 p., Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 541.3. p., 542.5.p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir nustatytais urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo PA (paslaugų vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos) tipo reglamentais, išnagrinėjusi pareiškėjo (toliau – Žemės savininkas) 2020-05-06 prašymą Nr. A34(1)-2769:

1.       Keičiu 0,8469 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:1654), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k. (toliau – Žemės sklypas), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į kitos paskirties žemę – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

2.       Įpareigoju Bendrąjį skyrių ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo šio įsakymo priėmimo dienos jo nuorašą perduoti į Architektūros ir teritorijos planavimo skyrių.

3.       Nustatau Žemės sklypo vertę – 3219 (trijų tūkstančių dviejų šimtų devyniolikos) Eur.

4.       I n f o r m u o j u, kad:

4.1.   pasikeitus savininkui (-ams), Žemės sklypo plane numatyti servitutai turi būti įregistruoti siekiant užtikrinti visų viešpataujančių daiktų tinkamą naudojimą. Kelio ir inžinerinių tinklų servitutai numatyti žemės sklypuose (kad. Nr. 4162/0100:3518 ir kad. Nr. 4162/0100:0817) formavimo ir pertvarkymo projekte, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-05-13 įsakymu Nr. 48FPĮ-729-(14.48.111).

4.2.   Žemės savininkas dėl žemės sklypo kadastro duomenų formos parengimo turi kreiptis į matininką;

4.3.   prašymas įregistruoti juridinius faktus teritoriniam registratoriui turi būti paduotas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio fakto atsiradimo;

 

4.4.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią