Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-708 2020-05-14
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0200:1633), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., DIDŽIASALIO K., FILARETŲ G. 28, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0200:1633), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO sen., DIDŽIASALIO K.,

FILARETŲ G. 28, žemės naudojimo būdo

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. KADI-708

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 5 p., Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 541.3. p., 542.5.p., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., 12 p. ir 21 p., Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr. 379, 271 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir nustatytais urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo teritorijos) ir neurbanizuojamų teritorijų naudojimo ZN (žemės ūkio ir specializuotų ūkių) tipų reglamentais, išnagrinėjusi pareiškėjo (toliau – Žemės savininkas) 2020-05-06 prašymą Nr. A34(1)-2766:

1.       Atsisakau keisti 0,2925 ha ploto kitos – komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1633), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Filaretų g. 28 (toliau – Žemės sklypas), žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nes pagal Bendrąjį planą dalis Žemės sklypo patenka į urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo teritorijos) teritoriją ( ~ 0,0709 ha), o kita dalis į neurbanizuojamą – ZN (žemės ūkio ir specializuotų ūkių) teritoriją ( ~ 0,2216 ha).

2.       Informuoju, kad: remiantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto 2.5. punktu

„Bendrojo plano teritorijos naudojimo tipai ir reglamentai“, GV – vienbučių ir dvibučių pastatų gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė). Užstatyta teritorija, skirta vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatų kvartalams su šios teritorijos gyventojų aptarnavimui reikalinga paslaugų, socialine, inžinerine ir kita infrastruktūra, rekreacijai skirtais atskiraisiais želdynais; ZN – žemės ūkio paskirties žemė. Tai teritorija, kurioje dominuoja neužstatoma žemės ūkio paskirties žemė su pavieniais žemės ūkio ar alternatyviajai veiklai reikalingais statiniais ir pavienėmis ūkininkų sodybomis.

2.1.        vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1

d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

Parengė Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė Alicija Chalkovskienė, tel. (85) 275 1962

Į pradžią