Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-1142 2020-08-06
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4167/0100:384), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

 

herbasNespalvotas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės sklypO (KAD. NR. 4167/0100:384), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ sen., PAGIRIŲ K., PAGRINDINĖS žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo keitimo

 

 

2020 m. rugpjūčio 6 d. Nr. KADI-1142

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 5 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str. 1 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., 12 p. ir 21 p., Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr. 379, 271 p., Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 541.3. p., 542.5.p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir nustatytais urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo GV (vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija) ir BZ (bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorijos) tipų reglamentais, išnagrinėjęs pareiškėjo (toliau – Žemės savininkas) 2020-08-04 prašymą Nr. A34(1)-5233:

1.       Keičiu 0,4702 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4167/01100:384), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k. (toliau – Žemės sklypas), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę ir nustatau žemės naudojimo būdus pagal pateiktą žemės sklypo planą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (0,2000 ha) ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (0,2702 ha) (pridedamas).

2.       Įpareigoju  Bendrąjį skyrių ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo šio įsakymo priėmimo dienos jo nuorašą perduoti į Architektūros ir teritorijos planavimo skyrių.

3.       Nustatau Žemės sklypo vertę – 2170 (dviejų tūkstančių šimto septyniasdešimt) Eur.

4.       I n f o r m u o j u, kad:

4.1.   Žemės savininkas dėl žemės sklypo kadastro duomenų formos parengimo turi kreiptis į matininką;

4.2.   pasikeitus savininkui (-ams), Žemės sklypo plane numatyti servitutai turi būti įregistruoti siekiant užtikrinti visų viešpataujančių daiktų tinkamą naudojimą.

4.3.   prašymas įregistruoti juridinius faktus teritoriniam registratoriui turi būti paduotas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio fakto atsiradimo;

 

 

 

4.4.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                       Albert Narvoiš

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią