Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-113 2010-05-07
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO TERITORIJOS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2010 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr.T3-113

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.             Tvarkymo ir švaros taisyklių tikslas yra užtikrinti, kad Vilniaus rajono teritorijos būtų valomos ir tvarkomos užtikrinant sveikas ir saugias bei palankias visuomenės gyvenimo sąlygas ir aplinkos sanitarinę būklę.

2.             Šios taisyklės nustato bendruosius ir specialiuosius tvarkymo ir švaros reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose bei bendrojo naudojimo teritorijose Vilniaus rajone .

3.             Taisyklėse naudojamos sąvokos:

3.1.             asmenys - fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka priskirtųjų teritorijų savininkai, valdytojai, naudotojai.

3.2.             priskirta teritorija – fizinių ir juridinių asmenų žemės sklypai, miškai, miško žemė įstatymų nustatyta tvarka suformuoti kaip daiktas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

3.3.             bendrojo naudojimo teritorijos - tai gatvės, pėsčiųjų takai, autobusų stotelės, tiltai, viadukai, parkai, skverai, aikštės, krantinės, paplūdimiai ir kt.;

3.4.             žemės naudotojas - žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu;

3.5.             žemės valdytojas - privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitų įstatymų nustatytu pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise;

3.6.             statybvietė - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

3.7.             miškas – ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse bei kapinėse esančios medžių grupės, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti parkai nelaikomi mišku. Šių želdinių priežiūros, apsaugos ir naudojimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.

3.8.             miško žemė – apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas. Miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui įveisti.

3.9.             miško savininkai – valstybė, fiziniai ir juridiniai asmenys bei užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę į miškus.

4.             miško valdytojai – miško savininkai; miškų urėdijos, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės, valstybės įmonės bei organizacijos, valdančios patikėjimo teise įstatymų nustatyta tvarka joms Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško žemę; kiti fiziniai ar juridiniai asmenys; užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, teisėtai įgijusios privačios miško žemės valdymo teisę.

4.1.             miško naudotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijo miško ir miško išteklių naudojimo teisę.

 

II. PRISKIRTŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

5.             Priskirtose teritorijose asmenys privalo tvarkyti savo sklypą, rūpintis jo estetiniu vaizdu ir prižiūrėti taip, kad nepakenktų tretiems asmenims. Turi rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti, tvarkyti želdinius, surinkti nukritusias šakas, statybinies ir kitas atliekas išvežti į tam skirtas vietas.

6.             Jeigu pastatas ar sklypas priklauso keliems asmenims, prižiūrimos teritorijos tvarkymas priklauso visiems proporcingai pagal valdomą pastato ar sklypo dalį. Nesant paskirstymo, atsakomybė tenka visiems asmenims solidariai.

7.             Jeigu asmenys neturi galimybių tvarkyti priskirtų teritorijų, jie privalo sudaryti sutartį su tas paslaugas teikiančia įmone ar fiziniu asmeniu.

8.             Asmenų vykdomos veiklos ir atskirų technologinių procesų metu išsiskiriantys žalingi sveikatai veiksniai ( cheminės medžiagos, dulkės, fizikiniai, biologiniai ir kt. ) gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti teisės aktais leistinų ribų.

9.             Prie įmonių, įstaigų, organizacijų pastatų bei nuolatinių ir laikinų prekybos ar paslaugų teikimo vietų šiukšliadėžes pastato asmenys, kuriems šios teritorijos yra priskirtos nustatyta tvarka. Už šiukšliadėžių švarą, plovimą, dezinfekavimą ir tinkamą jų išvaizdą yra atsakingi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių teritorijoje jos pastatytos.

10.           Asmenys, valdantys statinius nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, privalo atlikti jų techninę priežiūrą, laiku juos remontuoti. Nenaudojami, nebaigti statyti, griūvantys statiniai turi būti aptverti ar kitomis priemonėmis užtikrinta, kad nebūtų galima į juos patekti ar kaupti juose atliekas. Neremontuotini statiniai nustatyta tvarka turi būti nugriauti.

11.           Privačių valdų savininkai, daugiabučių namų tvartų savininkai ir ūkininkai auginantys gyvulius, mėšlą kaupia atviroje mėšlidėje ar lauko rietuvėje ir privalo užtikrinti, kad jo kaupimas ir laikymas nepakenktų kitiems asmenims.

12.           Žemės valdų savininkai privalo tvarkyti, genėti savo teritorijoje augančius želdinius, trukdančius kaimyninių sklypų savininkams, praeiviams, eismo dalyviams.

13.           Asmenims priskirtose teritorijose draudžiama:

13.1.           lietaus vandenį nuo pastatų stogų nuvesti į kaimyninę valdą;

13.2.           užsiimti neteisėtą ūkine ar komercine veikla;

13.3.           palikti netvarkomą, apleistą, nešienautą, piktžolėtą nuosavybės teise priklausančią, nuomojamą ar kitaip valdomą žemę ar mišką.

 

III. TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS IR REMONTO DARBUS

 

14.           Statybos darbus vykdančios organizacijos privalo transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos ir gadinamos gatvės. Statybos darbų vykdymo metu užterštas ir sugadintas gatves minėtos organizacijos turi sutvarkyti savo lėšomis.

15.           Statybos organizacijos ar asmenys, vykdantys statybos ar remonto darbus visą darbų laikotarpį privalo prižiūrėti greta statybos objektų esančias gatves, šaligatvius, užtikrinti eismo dalyvių ir asmenų turto saugumą, išsaugoti gėlynus, vejas, medžius, krūmus.

16.           Statybos darbus atliekančios organizacijos, prieš pradėdamos statybas, montavimo, remonto ir priežiūros darbus, susijusius su kasinėjimu, gavus sutikimą šiems darbams atlikti, nuo plotų nuima augalinį sluoksnį, o baigusios darbus, atstato žaliųjų plotų teritoriją. Jei statybų metų sugadinama greta statybos aikštelių esančių gatvių, šaligatvių, želdynų danga, gėlynai, medžiai ar kitokia įranga, juos atstato rangovinės organizacijos savo lėšomis.

17.           Želdiniai statybvietėje prižiūrimi vadovaujantis STR 1.07.02:1999 „Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklės“ reikalavimais.

18.           Statybos ir(ar) remonto metu susikaupusias statybos ir griovimo atliekas iš statybos ir(ar) remonto vietų į statybinių atliekų perdirbimo aikšteles išvežimą organizuoja statybos ir (ar) remonto darbus atliekantys asmenys. Asmenys privalo turėti pažymas apie sutvarkytas statybos ir griovimo atliekas.

 

IV. BENDROJO NAUDOJIMO TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

19.           Savivaldybės seniūnijos organizuoja ir koordinuoja bendrojo naudojimo teritorijų (pėsčiųjų takus, kelių ir gatvių, stovėjimo aikštelių, autobusų stoteles, tiltus, viadukus, parkus, skverus, kapines, krantines, paplūdimius ir kt.) tvarkymą bei priežiūrą ir jų aprūpinimą būtinomis priemonėmis ( informaciniai stendai, šiukšliadėžės, poilsio suolai, tualetai ir kt.).

20.           Pastatų tvarkymą ir priežiūrą organizuoja pastatų savininkai arba naudotojai.

21.           Vykdant bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą ir tvarkymą privaloma:

21.1.           vasaros sezono metu:

21.1.1.        rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti žaliąsias vejas tvarkyti želdinius, rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas (surinktas šiukšles, sąšlavas vežti į sąvartyną).

21.2.        žiemą privaloma:

21.2.1.        laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones ir nukapoti ledą, pirmiausia nuo gyvenamųjų namų bei kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų;

21.2.2.        valant šaligatvius, sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto. Kaupiant sniegą, turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų įvaža į kiemą;

21.2.3.        valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą;

21.2.4.        valant nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir varveklius laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti stogų dangos, ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;

21.2.5.        pasnigus arba apledėjus kelio dangai, valymo darbai turi būti organizuojami taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus transporto bei pėsčiųjų eismas;

21.2.6.        privaloma laiku valyti ir /arba vežti versti sniegą į tam tikslui skirtas vietas –sniego sąvartynus, prieš tai suderinus su atitinkamomis tarnybomis, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones ant tiltų, viadukų bei sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja viešasis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat viešojo transporto stotelėse;

21.2.7.        prasidėjus plikšalai, privaloma nedelsiant barstyti smėliu, smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) bei užtikrinti normalų transporto eismą ir pėsčiųjų saugumą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas. Pagrindinės gatvės, prasidėjus plikšalai, turi būti pabarstytos per 4 valandas. Pirmiausiai barstomos sankryžos, perėjos, tiltai, viadukai, gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, viešojo transporto stotelės, autobusų apsisukimo teritorijos;

21.2.8.        po žiemos, nutirpus sniegui ir ledui, privaloma surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas.

22.           Valant bendrojo naudojimo teritorijas draudžiama:

22.1.           naudoti medžiagas ir įrankius, gadinančius gatvių, šaligatvių asfaltbetonio ir betono dangą, gatvių ženklus bei kitus gatvių priklausinius;

22.2.           šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ir kitas atliekas;

22.3.           sušluoti šiukšles po krūmais, ant žalių vejų bei gėlynų;

22.4.           krauti sniegą arčiau kaip 10 m atstumu nuo autobusų stotelių, gatvių sankryžų, arčiau kaip 4 m nuo pėsčiųjų perėjos ženklo pagal eismo kryptį, ant įvairių komunikacijų šulinių, žaliųjų vejų, medžių;

22.5.           krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo apšvietimo stulpų, šviesoforų;

22.6.           sniegą ir ledą, sumaišytą su žvyru ir smėliu, nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų mesti į transporto važiuojamąją kelio dalį;

23.           Savivaldybės miesteliuose, gyvenvietėse ant gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties ir pramoninių pastatų fasadų turi būti:

23.1.           pritvirtintos standartinių numerių ir gatvių sankryžose gatvių pavadinimų lentelės;

23.2.           pritvirtinti laikikliai vėliavoms (jas įrengia pastatų savininkai arba naudotojai).

24.           Visi daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai, nuomininkai, gyventojai privalo laikytis daugiabučių namų savininkų bendrijų bei kitų organizacijų, administruojančių ir eksploatuojančių daugiabučius namus, priimtų įstatų ir namo vidaus tvarkos taisyklių.

25.           Šunis, kates ir kitus gyvūnus, gyvulius ir naminius paukščius galima laikyti vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Gyvūnų laikymo ir priežiūros Vilniaus rajone taisyklėmis.

26.           Bendrojo naudojimo teritorijose draudžiama:

26.1.           be Savivaldybės leidimo sandėliuoti statybines medžiagas ant kelių, gatvių, šaligatvių, želdynų; teršti juos statybinėmis atliekomis ir gruntu;

26.2.           laužyti ir gadinti inventorių, įrengimus ir pastatus;

26.3.           naudoti prie gatvių esančius žaliuosius plotus daržams;

26.4.           rašinėti, braižyti, piešti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių;

26.5.           ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių, pėsčiųjų takus ir želdynus;

26.6.           savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standartai;

26.7.           bendrojo naudojimo teritorijose laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles ir ardyti veją;

26.8.           tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;

26.9.           be Savivaldybės leidimo sodinti medžius, įrengti gėlynus ir kitus želdinius;

26.10.         naudoti bendrojo naudojimo teritorijose esančius žaliuosius plotus daržams;

26.11.         kūrenti laužus ne tam pritaikytose vietose;

26.12.         ganyti gyvulius, paleisti paukščius ir šunis;

26.13.         vedant šunis, kates ir kitus gyvūnus (važiuojant, jojant žirgais) ir jiems priteršus, taip pat priteršus namo koridorių, liftą, balkoną, kitas bendrojo naudojimo vietas, transporto priemones, palikti ekskrementus. Gyvūnų savininkai ar atsakingi asmenys privalo nedelsiant surinkti bei išvalyti ekskrementus;

26.14.         žaisti sportinius ar kitokius žaidimus, taip pat važinėti riedučiais ir riedlentėmis tam nepritaikytose vietose, važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais, pėsčiųjų takais, žaliuosiuose plotuose;

26.15.         organizuoti renginius, nesuderinus su Vilniaus rajono savivaldybės administracija;

26.16.         be Savivaldybės leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose;

26.17.         viešose vietose vartoti necenzūrinius žodžius, priekabiauti prie praeivių, šlapintis, ar kitais veiksmais žeminti žmogaus garbę ir orumą;

26.18.         prašyti išmaldos;

26.19.         išpilti kurą, tepalus, kitus techninius skysčius teršiančius aplinką;

26.20.         laikyti įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis, ar suėjus 15 parų po eismo įvykio apgadintus automobilius išskyrus specialiai įrengtose aikštelėse;

26.21.         be savivaldybės leidimo naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų stotelėse , stotyse, turgavietėse ir pan.);

26.22.         naudoti civilines pirotechnikos priemones važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose;

26.23.         kabinti ir džiovinti skalbinius ne tam skirtose vietose;

26.24.         savavališkai užstatyti ar susiaurinti pravažiavimą bendro naudojimo teritorijoje.

 

V. DRAUDIMAI

 

27.           Bendrojo naudojimo ir priskirtuose teritorijose draudžiamą:

27.1.           Įrengti išorinę reklamą, įskaitant iškabas ir trumpalaikę reklamą be Vilniaus rajono savivaldybės administracijos gauto leidimo;

27.2.           daugiabučių namų stovėjimo aikštelėse užstatyti kitas transporto priemones, neinformavus ir negavus transporto priemonių savininkų sutikimo;

27.3.           arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinių statyti transporto priemones;

27.4.           pažeisti savo veiksmais ar neveikimu kaimynų, kitų visuomenės narių ramybę, poilsį, higienos ir sanitarines sąlygas;

27.5.           važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą, mechanizmus), statyti bei laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose;

27.6.           deginti lapus, žolę, medžių šakas, statybines, buitines ir kt. atliekas ;

27.7.           užsiimti bet kokia veikla (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatintų parazitų ar graužikų veisimąsi;

27.8.           išpilti kurą, tepalus, kitus techninius skysčius į aplinką ir nuotekų tinklus arba palikti netvarkingą transporto priemonę, teršiančią aplinką;

27.9.           teršti aplinką neišvalytomis nuotekomis;

27.10.         vykdyti statinių statybą, rekonstrukcija ir kapitalinį remontą ne turint projekto ir nustatyta tvarka išduoto leidimo;

27.11.         apgyvendinti ir gyventi tam nepritaikytuose neįteisintuose statiniuose, gyvenamųjų namų negyvenamosiose patalpose;

27.12.         remontuoti transporto priemones, jeigu jų remonto metu teršiama aplinka, skleidžiamas nemalonus kvapas, trukdomas gyventojų poilsis;

27.13.         plaukioti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos upėse bei ežeruose motorinėmis plaukiojimo priemonėmis neturint atitinkamo leidimo ( jeigu toks reikalingas).

27.14.         žvejoti, neturint atitinkamo leidimo;

27.15.         Užsiimti bent kokia veiklą, kuria draudžia įstatymas.

 

VI. ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

28.           Visi atliekų turėtojai – individualių namų valdų, daugiabučių namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės privalo vadovautis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

29.           Tvarkant atliekas draudžiama:

29.1.           užkasti statybinį laužą ir šiukšles;

29.2.           vežti sąšlavas, šiukšles, įvairias atliekas, metalo bei statybinį laužą į laukus, miškus bei kitas ne tam skirtas vietas;

29.3.           į buitinių atliekų konteinerius pilti sąšlavas, skystas atliekas, naminių gyvūnų ekskrementus, pavojingas medžiagas;

29.4.           į buitinių atliekų konteinerius krauti medžių ir krūmų šakas bei lapus, nupjautą žolę, stambiagabarites atliekas;

29.5.           į buitinių nuotekų šulinius versti statybinį bei metalo laužą, šlaką, pelenus;

29.6.           deginti atliekas konteineriuose bei kitose tam neskirtose vietose;

29.7.           pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei užsidegančių medžiagų;

29.8.           kaupti atliekas asmenims priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose bei gatvėse;

29.9.           vežti atliekas į uždarytų sąvartynų vietas.

 

VII. PAPLŪDIMIAI

 

30.           Paplūdimių teritorijose statyti automobilius galima tik tam skirtose vietose.

31.           Nuorūkoms, popieriams, kitoms šiukšlėms rinkti turi būti pastatomos ar įrengiamos šiukšlių dėžės.

32.           Paplūdimio teritorijoje būtina pastatyti viešuosius tualetus. Atstumas tarp viešųjų tualetų iki maudymosi vietų turi būti ne mažesnis kaip 50 m.

33.           Žmonių maudymosi vietose draudžiama:

33.1.           skalbti;

33.2.           maudyti gyvūnus;

33.3.           vartoti ar būti apsvaigusiam nuo alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų;

34.           Draudžiama vandens telkiniuose ir greta jų plauti transporto priemones.

 

VIII. ŽELDINIAI, KAPINĖS

 

35.           Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esantys želdiniai (išskyrus miško žemę) prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo taisyklėmis.

36.           Kapinės tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Kapinių priežiūros taisyklėmis.

 

IX. RENGINIŲ TVARKOS IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

 

37.           Masinių renginių organizatoriai atsako už atliekų surinkimą ir sutvarkymą renginiui skirtoje vietoje ir 50-ties metrų zonoje aplink ją bei šių teritorijų sutvarkymą pasibaigus renginiui.

 

X. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

38.           Šių taisyklių laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka Vilniaus rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros, Vilniaus rajono policijos komisariato, Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai, seniūnijų seniūnai.

39.           Pažeidus Vilniaus rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisykles, asmenims taikomos nuobaudos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 straipsnyje.

40.           Administracinė nuobauda neatleidžia asmens nuo prievolės laikytis šių taisyklių ir pašalinti esantį pažeidimą.

______________

 

Į pradžią